แบบฟอร์มคัดเลือกผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้บริการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis : APD)

ขั้นตอนการดำเนินงาน   สำหรับบริการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis : APD) ชั่วคราว ในผู้ป่วยล้างไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD)  และติดเชื้อโควิด-19  

1. หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ APD บันทึก แบบฟอร์มคัดเลือกผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้บริการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis : APD) ให้ครบถ้วน

2. จัดส่งแบบฟอร์มที่บันทึกข้อมูล ทาง e-mail เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอนุมัติทำ APD  พร้อมทั้งแจ้งให้ สปสช. ดำเนินการจัดเตรียมน้ำยาและอื่นๆ
ได้ที่ e-mail :  pjeungsmarn@yahoo.com,sritippayawan@gmail.com,boonsing.m@nhso.go.th,kanchana.r@nhso.go.th   

3.  หลังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาให้ผู้ป่วยสามารถทำ APD ได้  หน่วยบริการจึงจะสามารถบันทึกเบิกน้ำยา APD ในโปรแกรม DMIS 

4.  เมื่อผู้ป่วย จะกลับมาใช้วิธีล้างไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD) เหมือนเดิม ให้เจ้าหน้าที่หน่วยล้างไต บันทึกในโปรแกรม DMIS 
     หากมีข้อสงสัย  ติดต่อ  กัญจนา รัตนะ e-mail : kanchana.r@nhso.go.th   

ไฟล์ดาวน์โหลด