แบบฟอร์มขอสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้าน เวชกรรม

สปสช. ขอเชิญชวนสถานบริการ/สถานพยาบาลเข้าร่วมเป็นหน่วยบิการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม สำหรับ การจัดบริการผู้ป่วยโควิค-19 แบบ Home isolation ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายะเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์ดาวน์โหลด