ประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๑๘ (๑๓) ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

ไฟล์ดาวน์โหลด