รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก

เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารกิจการของสำนักงาน โดยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๔๓๐๗ (คุณอมรรัตน์ หรือคุณเสกสรรค์)

ไฟล์ดาวน์โหลด