หนังสือแจ้งเปิดใช้งานระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Enrollment : ERM) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารบรรยาย/ประชุม

หนังสือแจ้งเปิดใช้งานระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Enrollment : ERM) เพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ ๒ "ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว" และข้อ ๔ "ย้ายหน่วยบริการ ได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ ๑๕ วัน"

ไฟล์ดาวน์โหลด