ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานและการให้บริการของเครือข่ายหน่วยบริการดูแลผู้ป่วย CAPD เขต 9 นครราชสีมา

เอกสารบรรยาย/ประชุม

ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานและการให้บริการของเครือข่ายหน่วยบริการดูแลผู้ป่วย CAPD เขต 9 นครราชสีมา

ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานและการให้บริการของเครือข่ายหน่วยบริการดูแลผู้ป่วย CAPD ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ดาวน์โหลด
1. หนังสือเชิญประชุม
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
3. รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ในการให้บริการโดยการล้างช่องท้องแบบต่อเนื่อง

ขอความร่วมมือ  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม และ รายงานการประเมินตนเองของหน่วย  ได้ที่ กัญจนา รัตนะ e-mail : kanchana.r@nhso.go.th  ภายในวันที่ 14 มกราคม 2562

ไฟล์ดาวน์โหลด