มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 8
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ขั้นต้นของรายการต้องสงสัยการเบิกจ่ายเงินชดเชยอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 7
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ร่างระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ.... ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 6
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานผลการตรวจสอบการบริหารเงินและการดำเนินงานของ สปสช. ไตรมาส 2 ปี 2564 ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 5
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอเพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็งฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 4
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ระบาด COVID-19 ระลอก 3 ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 3
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : (ร่าง) ข้อเสนอการขอรับงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ ปี 2563 รอบ ๓ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 2
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 1
14/05/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : งบประมาณค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. ปีงบประมาณ 2564 ไม่เพียงพอ : ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 05 เม.ย. 64 เลขที่ประชุม 12
14/05/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ร่างข้อเสนอแนวทางหลักเกณฑ์การดำเนินงานสำหรับงบที่ได้รับจาก พรก.กู้เงินรอบ 2 : ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 05 เม.ย. 64 เลขที่ประชุม 11
14/05/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 05 เม.ย. 64 เลขที่ประชุม 10
14/05/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการสารสนเทศของ สปสช : ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 05 เม.ย. 64 เลขที่ประชุม 9
14/05/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานความก้าวหน้าผลปฏิบัติงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 05 เม.ย. 64 เลขที่ประชุม 8
14/05/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานงบการเงิน งบกองทุน และงบบริหารจัดการ ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 05 เม.ย. 64 เลขที่ประชุม 7
14/05/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานคัดเลือกผู้แทนเทศบาล และผู้แทน อบต. : ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 05 เม.ย. 64 เลขที่ประชุม 6
14/05/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการเพิ่มองค์ประกอบคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข : ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 05 เม.ย. 64 เลขที่ประชุม 5
14/05/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการฯว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ... : ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 05 เม.ย. 64 เลขที่ประชุม 4
14/05/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การดำเนินการตามนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีการไปรับบริการที่ไหนก็ได้ในหน่วยบริการปฐมภูมิ “เขตภาคอีสาน” : ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 05 เม.ย. 64 เลขที่ประชุม 3
14/05/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ความคืบหน้าการจัดระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน : ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 05 เม.ย. 64 เลขที่ประชุม 2
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมในการจัดระบบบริการและระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาสถานะบุคคลและต่างด้าวในเรือนจำ : ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 05 เม.ย. 64 เลขที่ประชุม 1
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1378 รายการ