มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
22/09/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : มาตรการลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 07 ส.ค. 66 เลขที่ประชุม 6
22/09/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่   ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 07 ส.ค. 66 เลขที่ประชุม 5
22/09/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดการใช้รถสำนักงาน ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 07 ส.ค. 66 เลขที่ประชุม 4
22/09/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการปรับแผนงบบริหารจัดการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566    ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 07 ส.ค. 66 เลขที่ประชุม 3
22/09/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)   ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 07 ส.ค. 66 เลขที่ประชุม 2
22/09/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 07 ส.ค. 66 เลขที่ประชุม 1
21/08/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 03 ก.ค. 66 เลขที่ประชุม 4
21/08/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ :ข้อเสนอการปรับแผนการจัดหา ยา/วัคซีน/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ฯ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 03 ก.ค. 66 เลขที่ประชุม 3
21/08/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 03 ก.ค. 66 เลขที่ประชุม 2
21/08/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ความคืบหน้าการจัดทำข้อตกลงและการตราพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 03 ก.ค. 66 เลขที่ประชุม 1
10/07/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานผลการตรวจสอบการบริหารเงินและการดำเนินงานของ สปสช ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 07 มิ.ย. 66 เลขที่ประชุม 4
10/07/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอรายการยาที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 07 มิ.ย. 66 เลขที่ประชุม 3
10/07/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 07 มิ.ย. 66 เลขที่ประชุม 2
10/07/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ความคืบหน้าการจัดทำข้อตกลงและการตราพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 07 มิ.ย. 66 เลขที่ประชุม 1
22/06/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ผ่านการรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 01 พ.ค. 66 เลขที่ประชุม 11
22/06/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปฯ ในพื้นที่ สปสช.เขตและระดับประเทศ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 01 พ.ค. 66 เลขที่ประชุม 10
22/06/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การดำเนินการตามคำวินิจฉัยของสำนักงานอัยการสูงสุดกรณีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ   ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 01 พ.ค. 66 เลขที่ประชุม 9
22/06/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการดำเนินการกรณีงบประมาณค่ารักษาพยาบาล สิทธิ อปท. ไม่เพียงพอ ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 01 พ.ค. 66 เลขที่ประชุม 8
22/06/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การพัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนหน่วยบริการครบวงจร ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 01 พ.ค. 66 เลขที่ประชุม ึ7
22/06/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ปรับหลักเกณฑ์การจ่ายรายการอุปกรณ์ใช้เก็บของเสียจากลำไส้ (ถุงทวารเทียม : Colostomy Bag ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 01 พ.ค. 66 เลขที่ประชุม 6
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1602 รายการ