มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
11/05/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ความคืบหน้าการจัดทำข้อตกลงและการตราพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 10 เม.ย. 66 เลขที่ประชุม 5
11/05/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๔๑ แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 10 เม.ย. 66 เลขที่ประชุม 4
11/05/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 10 เม.ย. 66 เลขที่ประชุม 3
11/05/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : แผนการขับเคลื่อนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)ของ สปสช. ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 10 เม.ย. 66 เลขที่ประชุม 2
11/05/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอปรับเพิ่มแผนงานสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ สปสช. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 10 เม.ย. 66 เลขที่ประชุม 1
19/04/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 9และมาตรา 10 ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 13 มี.ค. 66 เลขที่ประชุม 9
19/04/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 13 มี.ค. 66 เลขที่ประชุม 8
19/04/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานผลการจ่ายชดเชยค่ายา เวชภัณฑ์ฯ ปี 2566 ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 13 มี.ค. 66 เลขที่ประชุม 7
19/04/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยาฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 13 มี.ค. 66 เลขที่ประชุม 6
19/04/2566 การขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ เขต 10 อุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 13 มี.ค. 66 เลขที่ประชุม 5
19/04/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ปัญหาข้อกฎหมายในการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามมาตรา 47 ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 13 มี.ค. 66 เลขที่ประชุม 4
19/04/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อสังเกตจากการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 13 มี.ค. 66 เลขที่ประชุม 3
19/04/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการใช้งบรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสมเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับโรคโควิด 19 และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 13 มี.ค. 66 เลขที่ประชุม 2
19/04/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 13 มี.ค. 66 เลขที่ประชุม 1
19/04/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การจัดทำข้อตกลงและการตราพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 09 มี.ค. 66 เลขที่ประชุม 1
21/03/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานผลการตรวจสอบการบริหารเงินและการดำเนินงานของสปสช.ประจำปี 2565 โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 06 ก.พ. 66 เลขที่ประชุม 6
21/03/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 06 ก.พ. 66 เลขที่ประชุม 5
21/03/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 06 ก.พ. 66 เลขที่ประชุม 4
21/03/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานผลการตรวจสอบการบริหารเงินและการดำเนินงานของ สปสช ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 06 ก.พ. 66 เลขที่ประชุม 3
21/03/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการปรับแผนการจัดหา ยา/วัคซีน/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ฯ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 06 ก.พ. 66 เลขที่ประชุม 2
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1577 รายการ