มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
01/04/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการบรรจุวัคซีน ๒ รายการเข้าเป็นสิทธิประโยชน์ วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (IPV ๒ เข็ม) วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส ( PCV )  ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 18 ม.ค. 67 เลขที่ประชุม 9
01/03/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 18 ม.ค. 67 เลขที่ประชุม 8
01/03/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการคัดเลือกและสรรหากรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (สมัยวาระ ๒๕๖๗-๒๕๗๑) ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 18 ม.ค. 67 เลขที่ประชุม 7
01/03/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 18 ม.ค. 67 เลขที่ประชุม 6
01/03/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานสาขา พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 18 ม.ค. 67 เลขที่ประชุม 5
01/03/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการพัฒนาระบบ Smart Contact Center รองรับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 18 ม.ค. 67 เลขที่ประชุม 4
01/03/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการปรับแผนการจัดหายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีผลกระทบต่อวงเงินตามแผนการจัดหาฯ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 18 ม.ค. 67 เลขที่ประชุม 3
01/03/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ ด้วยการตรวจปัสสาวะ OV-Rapid Diagnosis Test ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 18 ม.ค. 67 เลขที่ประชุม 2
01/03/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 18 ม.ค. 67 เลขที่ประชุม 1
08/02/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ระบบการพิสูจน์การรับบริการในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) ครั้งที่ 13/2566 วันที่ 25 ธ.ค. 66 เลขที่ประชุม 16
08/02/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : แนวทางการจัดระบบบริการเพื่อดูแลคนไทยสิทธิหลักประกันสุขภาพในต่างประเทศผ่านระบบบริการการแพทย์ทางไกล ครั้งที่ 13/2566 วันที่ 25 ธ.ค. 66 เลขที่ประชุม 15
08/02/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ :การดำเนินการตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 13/2566 วันที่ 25 ธ.ค. 66 เลขที่ประชุม 14
08/02/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไข ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 ธ.ค. 66 เลขที่ประชุม 13
08/02/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ :รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 25 ธ.ค. 66 เลขที่ประชุม 12
08/02/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 25 ธ.ค. 66 เลขที่ประชุม 11
08/02/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานผลการตรวจสอบการบริหารเงินและการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 25 ธ.ค. 66 เลขที่ประชุม 10
08/02/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ :ข้อเสนอการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 25 ธ.ค. 66 เลขที่ประชุม 9
08/02/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ :มาตรการลดผลกระทบต่อหน่วยบริการกรณีงบค่าบริการผู้ป่วยในไม่เพียงพอ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 25 ธ.ค. 66 เลขที่ประชุม 8
08/02/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ ทุกที่” ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 25 ธ.ค. 66 เลขที่ประชุม 7
08/02/2567 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ และการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ ครั้งที่ 13/2566 วันที่ 25 ธ.ค. 66 เลขที่ประชุม 6
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1657 รายการ