มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
11/01/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการปรับแผนและวงเงินการจัดหายา เวชภัณฑ์ฯ ตามโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กรณีโครงการยาเอดส์เพิ่มเติม ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 14 ธ.ค. 65 เลขที่ประชุม 10
11/01/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานงบการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านการรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 14 ธ.ค. 65 เลขที่ประชุม 9
11/01/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : สรุปตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 14 ธ.ค. 65 เลขที่ประชุม 8
11/01/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : แนวทางดำเนินการตอบสนองต่อข้อเสนอจากผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และประเด็นการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ฯ ปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 14 ธ.ค. 65 เลขที่ประชุม 7
11/01/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : แนวทางการดำเนินงานกรณีงบสวัสดิการรักษาพยาบาล อปท. ไม่เพียงพอ ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 14 ธ.ค. 65 เลขที่ประชุม 6
11/01/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : สรุปผลการดำเนินงานกรณีการร้องทุกข์ของผู้ปฏิบัติงาน ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 14 ธ.ค. 65 เลขที่ประชุม 5
11/01/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานผลการดำเนินงานกรณีการขอผ่อนชำระหนี้ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการป้องกันและแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติสำหรับเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 14 ธ.ค. 65 เลขที่ประชุม 4
11/01/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : แผนปฏิบัติการด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในระบบหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 13 ธ.ค. 65 เลขที่ประชุม 3
11/01/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : (ร่าง) ข้อเสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2567 ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 14 ธ.ค. 65 เลขที่ประชุม 2
11/01/2566 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ร่างข้อเสนอการปรับประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566 ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 14 ธ.ค. 65 เลขที่ประชุม 1
21/12/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การบรรจุยาสำหรับรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 07 พ.ย. 65 เลขที่ประชุม 8
21/12/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ายงานการเสนอประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ กรณีการบริหารกองทุนที่ได้รับงบจากพระราชกําหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 07 พ.ย. 65 เลขที่ประชุม ึ7
21/12/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานการเสนอประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ กรณีการบริหารกองทุนที่ได้รับงบจากพระราชกําหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 07 พ.ย. 65 เลขที่ประชุม 7
21/12/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานผลการจ่ายเงินกองทุนรายการรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามระเบียบคณะกรรมการฯ ว่า ด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 07 พ.ย. 65 เลขที่ประชุม 6
21/12/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การขยายระยะเวลาและรายงานเหตุผล ที่ไม่อาจดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๙ และ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 07 พ.ย. 65 เลขที่ประชุม 5
21/12/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ :ข้อเสนอการปรับแผนและวงเงินการจัดหา ยา/วัคซีน/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์ฯ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 07 พ.ย. 65 เลขที่ประชุม 4
21/12/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ :การมอบอำนาจของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติหรือเลขาธิการ สปสช. ดำเนินคดีแทน ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 07 พ.ย. 65 เลขที่ประชุม 3
21/12/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ :รายงานผลการตรวจสอบการบริหารเงินและการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 07 พ.ย. 65 เลขที่ประชุม 2
21/12/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ :การทบทวนประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีบริการด้านเสริมสุขภาพและป้องกันให้แก่ประชาชนไทยทุกคน ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 07 พ.ย. 65 เลขที่ประชุม 1
21/12/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีการบริหารกองทุนที่ได้รับงบจากพระราชกําหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕65 ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 03 ต.ค. 65 เลขที่ประชุม 7
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1549 รายการ