มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
16/09/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ผลการพิจารณาด้านจริยธรรม เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในฐานะเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล จำนวน ๑๘ แห่ง ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 01 ส.ค. 65 เลขที่ประชุม 7
16/09/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การจัดทำธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้ สปสช.ทำหน้าที่ Clearing House ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 01 ส.ค. 65 เลขที่ประชุม 6
16/09/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การพิจารณาทบทวนประกาศและการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายตามความเห็นของคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 01 ส.ค. 65 เลขที่ประชุม 5
16/09/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานผลการตรวจสอบการบริหารเงินและการดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 01 ส.ค. 65 เลขที่ประชุม 4
16/09/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การปรับแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 01 ส.ค. 65 เลขที่ประชุม 3
16/09/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ร่างแผนปฏิบัติราชการของ สปสช.ฉบับที่ 5 ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 01 ส.ค. 65 เลขที่ประชุม 2
16/09/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การแต่งตั้งอนุกรรมการตามภารกิจ ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทดแทนอนุกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 01 ส.ค. 65 เลขที่ประชุม 1
04/08/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การร้องทุกข์ของผู้ปฏิบัติงาน องค์คณะผู้พิจารณา วิธีการ และระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 04 ก.ค. 65 เลขที่ประชุม 14
04/08/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การขอรับงบจาก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม รอบที่ 4-๒๕65 เพื่อจ่ายชดเชยหนี้ค่าบริการโควิด 19 ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕65 ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 04 ก.ค. 65 เลขที่ประชุม 13
04/08/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 04 ก.ค. 65 เลขที่ประชุม 12
04/08/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 04 ก.ค. 65 เลขที่ประชุม 11
04/08/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ - เลขที่ประชุม 11
04/08/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานความก้าวหน้าผลปฏิบัติงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ สปสช. และผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 04 ก.ค. 65 เลขที่ประชุม 10
04/08/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานงบการเงิน งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และงบบริหารจัดการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 04 ก.ค. 65 เลขที่ประชุม 9
04/08/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการเพิ่มองค์ประกอบคณะอนุกก.ขับเคลื่อนการสร้างความกลมกลืนฯ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 04 ก.ค. 65 เลขที่ประชุม 8
04/08/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการบริหารกองทุนบริการปฐมภูมิ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 04 ก.ค. 65 เลขที่ประชุม 7
04/08/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ความร่วมมือกับกลไกนโยบายหลักประกันสุขภาพระดับโลก ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 04 ก.ค. 65 เลขที่ประชุม ุ6
04/08/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอสิทธิประโยชน์บริการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดทุกคนในประเทศไทย ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 04 ก.ค. 65 เลขที่ประชุม 5
04/08/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการเพิ่มสิทธิประโยชน์ยาบัญชี จ 2 เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 04 ก.ค. 65 เลขที่ประชุม 4
04/08/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : หลักเกณฑ์แนวทาง เงื่อนไขการจ่ายชดเชยบริการผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward) ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 04 ก.ค. 65 เลขที่ประชุม 3
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1512 รายการ