National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

จัดซื้อ / จัดจ้าง

ประกาศ และร่าง

ราคากลาง

การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร.๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

หนังสือเวียน / แนวทางปฏิบัติ

คำสั่ง

คำสั่งของ สปสช.

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สปสช.

จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

โครงสร้างผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของ สปสช.