National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

 
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

โปรแกรมรายงานอุปกรณ์คนพิการ และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

 
กองทุนอบต.

ระบบหลักประกันสุขภาพ และสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่

 
กองทุนไต

ดำเนินการบริหารโครงการล้างไต ผ่านทางช่องท้อง เพื่อให้ผู้ป่วย สามารถเข้าถึงบริการ และได้รับบริการที่ดี มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี

         
กองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง

การบริหารข้อมูลกองทุนบริหารจัดการโรคเรื้อรัง ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 
กองทุนยา

การบริหารข้อมูลระบบยา กองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน ในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 
กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

การบริหารข้อมูลงบกองทุน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

         
กองทุนทันตกรรม

เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการมีสุขภาพดี ของประชาชนในระยะยาว

 
กองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย

การบริหารข้อมูล งบกองทุนพัฒนา ระบบการแพทย์แผนไทย ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 
กองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

การบริหารข้อมูลงบกองทุน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

         
กองทุนพัฒนาระบบบริการ
ตติยภูมิเฉพาะด้าน

กองทุนพัฒนาระบบบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน : การบริหารจัดการงบส่งเสริมการ จัดบริการตติยภูมิเฉพาะด้าน (โรคที่มีอัตราตายสูง)

 
กองทุนส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ
(งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ)

กองทุนส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ
(งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ)

 
กองทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผู้ป่วยจิตเวช

กองทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช

         
กองทุนพัฒนาระบบบริการอื่นๆ

กองทุนพัฒนาระบบบริการอื่นๆ

 
กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค

กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค