National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

 
หลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบหลักประกัน ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

 
ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ

สิทธิหลักประกันสุขภาพและความคุ้มครอง

         
วิธีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วย

ข้อมูลวิธีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วย

 
ปัญหาจากการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแนะนำและช่วยเหลือ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

 
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง


เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้แข็งแรงด้วยตนเอง

         
อนุกรรมการตรวจสอบรับข้อร้องเรียน

อนุกรรมการตรวจสอบรับข้อร้องเรียน

 
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ

ข้อมูลหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ เพื่อประโยชน์สำหรับภาคประชาชน และระบบการส่งต่อของหน่วยบริการทุกระดับ