National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ชื่อ - นามสกุล ผู้แทนคณะกรรมการจากหน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน  
นายจรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรรมการ  
นายคณิศ แสงสุพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง กรรมการ  
นายณรงค์ศักดิ์ อังคสุวพลา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย กรรมการ  
ศ.เกียรติคุณสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสุขภาพ กรรมการ  
นายพินิจหิรัญโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก กรรมการ  
พล.อ.ต.อิทธพรคณะเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ กรรมการ  
นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรรมการ  
นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ  
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง แทนปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ  
นายจรินทร์จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ  
นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน แทนปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ  
นายโกวิทย์มีกรุณา ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ  
พลโทบุณยรักษ์พูนชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารบกแทนปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ  
นางนิตย์โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ  
นางสาวอุรวีเงารุ่งเรือง

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรรมการ  
ศ.คลินิคอำนาจกุสลานันท์ ผู้แทนแพทยสภา กรรมการ  
รศ.ทัศนา บุญทอง ผู้แทนสภาการพยาบาล กรรมการ  
นายธรณินทร์จรัสจรุงเกียรติ ผู้แทนทันตแพทยสภา กรรมการ  
รศ.(พิเศษ)กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม กรรมการ  
นายเอื้อชาติกาญจนพิทักษ์ ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กรรมการ  
นายวรวิทย์บุรณศิริ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ  
นางสุนทรี เซ่งกิ่ง องค์กรเอกชนด้านแรงงาน กรรมการ  
นายอิทธิพลคุณปลื้ม ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น กรรมการ  
นายกิตติศักดิ์คณาสวัสดิ์ ผู้แทนเทศบาล กรรมการ  
นายสุรกิจ สุวรรณแกม ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ  
นายวิชัยโชควิวัฒน ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านผู้สูงอายุ กรรมการ  
นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านผู้ติดเชื้อ เอชไอวี หรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น กรรมการ  
นางสุนทรี เซ่งกิ่ง ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านแรงงาน กรรมการ  

นายชูศักดิ์จันทยานนท์

ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านคนพิการและจิตเวช กรรมการ  
นางสาวสารีอ๋องสมหวัง ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านเกษตรกร กรรมการ

นายวินัย สวัสดิวร

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขานุการ  
   

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2558


คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

ชื่อ - นามสกุล ผู้แทนกรรมการจากหน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์
รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ  
นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา

อธิบดีกรมการแพทย์

กรรมการ  
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ  
นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้แทนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กรรมการ  
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรรมการ  
ศ.เกียรติคุณดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้แทนแพทยสภา กรรมการ  
ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม กรรมการ  
ผศ. (พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ ผู้แทนทัตนแพทยสภา กรรมการ  
ดร.กฤษดา แสวงดี ผู้แทนสภาการพยาบาล กรรมการ  
นายเจษฎา อนุจารี ผู้แทนสภาทนายความ กรรมการ  
นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กรรมการ  
นายวิจัย อัมราลิขิต ผู้แทนเทศบาล กรรมการ  
นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ (ถึงแก่กรรม) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ  
ดร.ภัทรพล จำปารัตน์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ  
นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น กรรมการ  
นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กรรมการ  
ทพ.กมล เศรษฐ์ชัยยันต์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม กรรมการ  
ภก.อภิชาต เพ่งเรืองโรจนชัย ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กรรมการ  
ศ.คลินิก พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมการ  
รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ ผู้แทนราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมการ  
ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมการ  
ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลป์สาขากายภาพบำบัด กรรมการ  
นางโฉมยงค์ บุตรราช ผู้แทนผู้ประกอบดรคศิลป์สาขากิจกรรมบำบัด กรรมการ  
นางรัตนา ถิ่นนัยธร ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแำ้ไขความผิดปกติของ
การสือความหมาย
กรรมการ  
นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านเด็กหรือเยาวชน กรรมการ  
ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วย
เรื้อรังอื่น
กรรมการ  
นายจอน อึ๊งภากรณ์ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านชุมชนแออัด กรรมการ  
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านเกษตรกร กรรมการ  
นายสุมิตรชัย หัตถสาร ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านชนกลุ่มน้อย กรรมการ  
พลตรี ผศ. นพ.กิฎาพล วัฒนกูล ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว กรรมการ  
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาจิตเวช กรรมการ  
นางรุจิรางค์ แอกทอง ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการแพทย์แผนไทย กรรมการ  
นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
นพ.ยุทธ โพธารามิก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
นพ.ชาตรี บานชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
นายวินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขานุการ  
       
       
    ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2558
 

คำสั่งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข