National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

สำหรับประชาชน

ด้านบริหารกองทุน จำนวน 39 ข้อ


ลำดับที่ ประเด็นที่เสนอ ข้อมูลเพิ่มเติม ผลการพิจารณา รายละเอียดการดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ให้ สปสช. เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยรายใหม่เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยง PP มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว กลุ่มเป้าหมายวัคซีนเป็นไปตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งการฉีดวัคซีนมีการติดตามการฉีดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแล้ว ข้อเสนอใหม่
2 ควรมีการเพิ่มงบประมาณในส่วน PPA ลงพื้นที่ให้มากขึ้น แต่ไม่ควรไปตัดงบจากรายการอื่นของ PP PP มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว งบรายการ PPA ซึ่งให้แต่ละเขตสามารถพิจารณาดำเนินการตามบริบทหรือปัญหาของพื้นที่ได้    ข้อเสนอเดิม
3 สปสช.ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่าย PPB ให้ครอบคลุม กระบวนการ ANC ในทุกกิจกรรม เช่น เพิ่มอัตราจ่าย ANC ครั้งแรก มากกว่า 1,200 บาทที่ฝากท้องที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้บริการและเพิ่มการเข้าถึงเรื่องการ ANC ของหญิงตั้งครรภ์  PP มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว บริการ ANC คลอบคลุมบริการตามมาตรฐานของกรมอนามัยแล้ว และปี 63 ได้เพิ่มการจ่าย
1. ทันตกรรมป้องกันในหญิงตั้งครรภ์โดยจ่ายตามรายบริการเพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มการเข้าถึงบริการ ต่อการตั้งครรภ์ 1 ครั้ง
2.บริการอัลตร้าซาวด์ในหญิงตั้งครรภ์ /การตั้งครรภ์ 1 ครั้ง
ข้อเสนอใหม่
4 มีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนจากค่าเหมาจ่ายรายหัว  จำนวน1 บาท สำหรับสนับสนุนการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนทุกกลุ่มในการร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ PP มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว มีงบรายการ PPA ซึ่งให้แต่ละเขตสามารถพิจารณาดำเนินการตามบริบทหรือปัญหาของพื้นที่ได้ โดยหน่วยบริการองค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์แสวงหาผลกำไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการในอำนาจของ สปสช. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ สามารถขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการได้ ข้อเสนอเดิม
5 สนับสนุนให้กองทุนส่งเสริมป้องกันโรค (PP)สามารถจ่ายงบประมาณโดยตรงให้กับกลุ่มประชาชนกลุ่มต่างๆได้ เพราะการส่งเสริมป้องกันโรคเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนเช่น สนับสนุนกลุ่มเยาวชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันโรคเพื่อเยาวชน โดยมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มช่องทางในการมีอุปกรณ์การป้องกันโรคให้เยาวชน เป็นต้น PP มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว มีงบรายการ PPA ซึ่งให้แต่ละเขตสามารถพิจารณาดำเนินการตามบริบทหรือปัญหาของพื้นที่ได้ โดยหน่วยบริการองค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์แสวงหาผลกำไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการในอำนาจของ สปสช. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ สามารถขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการได้ ข้อเสนอเดิม
6          
7 การ investigate ก่อนการรักษามะเร็งมีค่าใช้จ่ายสูง มะเร็ง มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว มีคณะทำงานเฉพาะด้านมะเร็งของสปสช.ร่วมกับสมาคมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอในเรื่องนี้แล้ว ข้อเสนอเดิม
8 เพิ่มรายละเอียดกองทุนมะเร็งและกองทุนที่ค่าใช้จ่ายสูงให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เช่น  ความถี่ในการ Investigation เนื่องจากแนวทางการเบิกยังไม่ชัดเจน มะเร็ง มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว มีคณะทำงานเฉพาะด้านมะเร็งของสปสช.ร่วมกับสมาคมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอในเรื่องนี้แล้ว ข้อเสนอเดิม
9 คำนวณค่าใช้จ่ายรักษา CA เพิ่มเติมได้แก่ ยาที่รักษาภาวะแทรกซ้อน /ระบุจำนวนครั้งของการติดตามระหว่างจำนวนครั้งให้ชัดเจน (follow-up กี่ครั้ง) มะเร็ง มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว สามารถเบิกค่าใช้จ่ายแบบผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอกได้อยู่แล้ว ข้อเสนอเดิม
10 เพิ่มการชดเชยค่าฟอกเลือดให้หน่วยบริการสําหรับกรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไต มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว สามารถเบิกค่าใช้จ่ายแบบผู้ป่วยในได้อยู่แล้ว ข้อเสนอเดิม
11 เพิ่มการจ่ายชดเชยค่าทำเส้น สำหรับฟอกเลือดชั่วคราว ในผู้ป่วยโรคไต CAPD ที่รอทำเส้น ไต มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว อยู่ในสิทธิประโยชน์โดยอยู่ค่าเหมาจ่าย 2,500 บาท/คน/ต่อเดือนอยู่แล้ว ข้อเสนอเดิม
12 ตั้งงบสนับสนุน ผป. CAPD ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นรางวัลแห่งความมุ่งมั่น เช่น อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มากกว่า 5 ปี มากกว่า 10 ไต มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว งบกองทุนเป็นค่าบริการสาธารณสุขจ่ายให้หน่วยบริการแบบเหมาจ่ายแล้ว หน่วยบริการสามารถปรับไปใช้เพื่อพัฒนาระบบได้ ข้อเสนอเดิม
13 เพิ่มเกณฑ์การพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาฯ ให้อนุมัติสิทธิประโยชน์ในการทำ HD สำหรับ ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ปฏิเสธ CAPD แต่ไปทำ HD เอง ได้ โดยทำเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  ไต มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ปัจจุบันมีอนุกรรมการไตระดับเขตพิจารณา ตามบริบทของผู้ป่วยอยู่แล้ว ข้อเสนอเดิม
14 จัดทำราคายาและหัตถการราคากลาง เพื่อบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในแต่ละเดือนของคลินิก อยู่ในเหมาจ่าย ดำเนินการแล้ว สปสช.สามารถดำเนินการได้เฉพาะในรายการยาที่เป็นผู้จัดหาเท่านั้น ข้อเสนอเดิม
15 ยาราคากลางแพงกว่าราคาเรียกเก็บหน่วยบริการจ่ายแพง อยู่ในเหมาจ่าย ดำเนินการแล้ว กรณียาราคาแพงที่ สปสช.จัดหา หน่วยบริการจะได้รับเป็นยา ส่วนที่เหลือหน่วยบริการดำเนินการเองภายใต้งบเหมาจ่ายรายหัวที่ได้รับ ข้อเสนอเดิม
16 ขอเพิ่มงบ ONTOP NCD ในส่วนของยา และค่าเวชภัณฑ์ อยู่ในเหมาจ่าย ดำเนินการแล้วเสร็จ ค่ายาและเวชภัณฑ์อยู่งบเหมาจ่าย OP  อยู่แล้ว ข้อเสนอใหม่
17 สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยบริการ 1 บาทต่อหัวประชากรในการจัดอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบอินทรีย์สำหรับผู้ป่วยใน อยู่ในเหมาจ่าย ดำเนินการแล้ว ค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยรวมอยู่ในงบบริการผู้ป่วยนอกและในแล้ว การใช้วัตถุดิบประเภทใดขึ้นกับหน่วยบริการ ข้อเสนอใหม่
18 แยกกองทุน NCD เพื่อบริหารจัดการเฉพาะ โดยอาจหา Third-party จากกองทุนอื่น DM ดำเนินการแล้ว มีการแยกออกมาเป็นงบป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบทุติยภูมิ (secondary prevention) นอกงบเหมาจ่ายอยู่แล้ว ข้อเสนอใหม่
19  เพิ่มกองทุนย่อย ได้แก่ ทันตกรรม ยานอกบัญชียาหลัก ผู้ใช้สิทธิเรือนจํา ทันตกรรม มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว มีงบกองทุนสำหรับทันตกรรม และการใช้บริการของผู้ต้องขังแล้ว สำหรับกรณียานอกบัญชียาหลัก ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการ หากมีความจำเป็นสามารถให้บริการได้ โดยผู้มีสิทธิไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ข้อเสนอใหม่
20 พิ่มกองทุนทันตกรรม หรือถ้าไม่เพิ่มไว้รายการ PP เดิม แต่มีการระบุงบประมาณที่ใช้สำหรับ PPทันตกรรมให้ชัดเจน ทันตกรรม มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว มีงบกองทุนสำหรับบริการทันตกรรมแล้ว ข้อเสนอใหม่
21 ต้องมีกลไกด้านการเงินและระบบบริการต้องสอดคล้องกัน โดยใช้ target group เป็นตัวตั้ง โดยมีข้อมูลสนับสนุน บริการด้านทันตกรรม ทันตกรรม มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ค่าใช้จ่ายบริการทันตกรรมป้องกันมีกำหนดการจ่ายแบบ fee schedule แล้วตามผลการหารือร่วมกันของหน่วยบริการ ข้อเสนอใหม่
22 จัดการให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการฟันปลอมในผู้สูงอายุไม่ต้องให้ฟันหมดทั้งชุด ชดเชยเป็นบางซี่ ทันตกรรม มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว มีกำหนดรายการฟันปลอมทั้งชุดและฟันปลอมบางซี่เรียบร้อยแล้ว ข้อเสนอเดิม
23 บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันโรค เพิ่มอัตราเป็นจำนวน 9.30 บาทต่อประชากร (เคลือบฟลูออไรด์เจลหรือฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเสี่ยงสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  เคลือบหลุมร่องฟันหลังถาวร ซี่ที่ 6,7 สำหรับเด็ก 6 - 12 ปี  ทาฟลูออไรด์วานิชสำหรับผู้สูงอายุ  ตรวจและทำความสะอาดฟันทั้งปากในหญิงตั้งครรภ์ ทันตกรรม มีการดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรับการจ่ายรายการส่งเสริมป้องกันโรคด้านทันตกรรมเป็น Fee Schedule ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพและดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ 2563 ข้อเสนอเดิม
24          
31 กําหนดสิทธิประโยชน์ในการรักษาและ การใช้ยามะเร็งในแต่ละกองทุนให้เหมือนกัน ประสาน3กองทุน ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานให้ความเห็นไปยังกองทุนอื่น ข้อเสนอเดิม
32 ให้รวม 3 กองทุน เพื่อจะให้ค่ารักษาพยาบาล เป็นราคาเดียวกันและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ลดความเหลื่อมล้ำในระบบ และสะดวกต่อการเข้ารับบริการ (การบริการมีความเหลื่อมล้ำ(ค่าฟอกเลือดของ 3 กองทุนไม่เท่ากัน) ประสาน3กองทุน ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานให้ความเห็นไปยังกองทุนอื่น ข้อเสนอเดิม
33 เสนอให้มีกองทุนเฉพาะเพื่อสนับสนุน หรือช่วยเหลือโรงพยาบาล หรือพื้นที่ที่ต้องให้การรักษาพยาบาลบนความเป็นมนุษยชาติ รักษาป้องกันการแพร่กระจายโรคสู่คนไทย ในพื้นที่ และต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ประสานไปสธ. ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุข  ข้อเสนอเดิม
34 เพิ่มบริการTelemedicine ให้ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ และ ขอบริการออนไลน์ได้ เป็นการรับบริการโดยนำเทคโนโลยีมาเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการ (เพื่อลดความรู้สึกของแพทย์ว่าเป็นผู้ทำแท้งเพื่อให้ผู้หญิงมีความรับผิดชอบ สบายใจที่จะให้ข้อมูลตามความเป็นจริง และดูแลตัวเองดีที่สุด ประสานไปสธ. ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเป็นเรื่องของระบบบริการ ข้อเสนอใหม่
35 กรณีต้องใช้ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ เสนอให้ สปสช.เป็นองค์กรบริหารจัดการกองทุนนี้ด้วย ( Clearing House ) เพื่อลดปัญหาของผู้ประสบภัย (เด็กและเยาวชนประสบอุบัติเหตุ  ครอบครัวต้องยุ่งวุ่นวายกับขั้นตอนต่างๆ มากมาย  กรณีมีจำเลย ต้องรอให้จำเลยดำเนินการซึ่งส่วนใหญ่ต้องสำรองจ่ายก่อน มิฉะนั้นต้องอยู่ รพ.เป็นตัวประกัน ) ประสานไปหน่วยงานอื่น ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานให้ความเห็นไปยังหน่วยงานอื่น ข้อเสนอเดิม
36 เพิ่มสิทธิประโยชน์ เรื่องยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก เช่น ยาวัดคำประมงรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง) ประสานไปหน่วยงานอื่น ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ การเพิ่มรายการยาในบัญชียาหลักเป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ข้อเสนอใหม่
37 เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็ง โดยการใช้น้ำมันกัญช ประสานไปหน่วยงานอื่น ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ การเพิ่มรายการยาในบัญชียาหลักเป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ข้อเสนอใหม่
38 สปสช.ควรสนับสนุนการจัดการขยะที่เกิดจากการล้างไตทางช่องท้อง เช่น ถุงนํ้ายาสายนํ้าเกลือ อย่างเป็นระบบ ประสานไปหน่วยงานอื่น ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานให้ความเห็นไปยังหน่วยงานอื่น ข้อเสนอเดิม
39 แก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  มาตรา 5 ของ โดยกำหนดคำนิยามให้ครอบคลุม “คนทุกคน” ที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน ทั่วถึง และเท่าเทียม และตัดคำว่า "ร่วมจ่ายออก" (กฤษฎีกาตีความว่าคนที่ใช้บริการบัตรทองได้ต้องเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัว 13 หลักเท่านั้น ทำให้บุคคลที่ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก หรือที่มีปัญหาสถานะบุคคลเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ) แก้ไขพ.ร.บ. เสนอบอร์ดเพื่อพิจารณา เป็นข้อเสนอที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อเสนอเดิม