National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

สำหรับประชาชน

ข้อเสนอด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 10 ข้อ


ลำดับที่ ประเด็นที่เสนอ ข้อมูลเพิ่มเติม ผลการพิจารณา รายละเอียดการดำเนินงาน หมายเหตุ
1 เพิ่มรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ:ยาปรุงเฉพาะราย (ยาต้ม, กัญชา เพิ่มยานวด,ยาพอกเข่า และน้ำมันกัญชา ในสิทธิประโยชน์ รวมทั้งข้อจำกัดของเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์แผนไทย)   อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดตั้ง คทง.ให้ช่วยกันพิจารณายาปรุงเฉพาะรายทำเป็นตำรับยากลาง/มาตรฐาน ดังนี้
1.ควรมีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอก่อนนำเสนอ
2.ควรกำหนดด้วยว่าจะใช้รักษาโรคอะไรบ้าง
3.ควรมีการวิจัยรับรองว่ามีความปลอดภัย
4.กำหนดอัตราจ่ายให้ชัดเจน และให้เบิกได้เต็มอัตรา
5.ควรแยกเป็นตำรับที่มีกัญชา และไม่มีกัญชาผสม
6.ควรมีสถานพยาบาลที่เป็นหลักที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ยานี้รักษา
7.ผลักดันทั้งกระทรวงเกษตร (สนับสนุนให้ปลูกอย่างมีคุณภาพ) และกระทรวงสาธารณสุข 
8. ทำ รพ.ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้
ข้อเสนอใหม่
2 เพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ นอกเหนือ นวด อบ ประคบ ในและนอกสถานบริการ (เช่น พอกเข่า จัดกระดูก ตามการจัดบริการในปัจจุบัน) รวมถึงเพิ่มเติมหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย เช่น การพอกยา เผายา สุมยา แปะยา และบริการส่งเสริมและป้องกันโรค และควรสนับสนุนแพทย์ทางเลือก สาขาแพทย์จีน หมอพื้นบ้าน และการใช้ยาสมุนไพร first line drug (บัญชียาหลัก 24 ตำหรับ)    อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
1.การเพิ่มสิทธิประโยชน์การพอกยา นอกเหนือจาก นวด อบ ประคบ
2.ให้กระทรวงช่วยปรับ mindset ของแพทย์แผนปัจจุบัน
3.ควรยกระดับคนในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาตามภูมิปัญญา โดยรับรองสิทธิให้/ขึ้นทะเบียนกับ รพ.สต
4.สร้างระบบการส่งผู้ป่วยที่รับการรักษาโดยแพทย์แผนไทย
5.ส่งเสริมให้หมอพื้นบ้านเป็นเตียงหนึ่งของ รพ.สต.
6.เพิ่มบริการแพทย์แผนไทยใน Long term care
7.พัฒนาหมอพื้นบ้าน/มีใบรับรองให้สามารถจ่ายยาได้
8.ควรมีนโยบายส่งเสริม/สนับสนุนให้มีการพัฒนาการแพทย์แผนไทย อย่างเป็นรูปธรรม คู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบัน
9.ควรมีการรับรองมาตรฐานให้หน่วยร่วมให้บริการ เช่น เครือข่ายคนพิการที่ทำเรื่องนวดอยู่แล้ว
ข้อเสนอเดิม
3 ทบทวนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เนื่องจากต้นทุนเรื่องแพทย์แผนไทย เช่น ยาสมุนไพรมีราคาสูง   อยู่ระหว่างดำเนินการ  เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
1.จัดสรรงบสำหรับยาปรุงเฉพาะราย 10% ของงบ OP
2.เน้นเพิ่มงบให้ยาสมุนไพร มากกว่าหัตถการ
3.จ่ายเงินให้เกิดแรงจูงใจในการให้บริการ
4.ควรกำหนดรายละเอียดของต้นทุนแต่ละรายการ
5.ควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้ เพื่อช่วยลดต้นทุนในส่วนนี้
ข้อเสนอใหม่  
4 ให้กระทรวงสาธารณสุข/สปสช./อปท. จัดตั้งศูนย์แพทย์แผนไทยประจำตำบลทุกพื้นที่   อยู่ระหว่างดำเนินการ  เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
1.เมื่อตั้งศูนย์แล้ว ควรมีการติดตามตรวจสอบด้วยว่ามีการให้บริการจริงหรือไม่
2.ควรให้ท้องถิ่นมารับรู้ร่วมด้วย
3.การตั้งศูนย์ต้อง MOU กับกระทรวงสาธารณสุขในการร่วมกันสนับสนุนงบประมาณ
4.เสนอให้วัดเป็นศูนย์แพทย์ตำบลได้ เนื่องจากพระสามารถระดมทุนมาเพิ่มได้
5.ทุกหน่วยงานต้องมาช่วยพิจารณาว่าจัดตั้งอย่างไร
ข้อเสนอใหม่
5 ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำมาตรฐานรองรับการผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP   อยู่ระหว่างดำเนินการ เห็นด้วยกับการให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพมาทำเป็นยาที่ได้มาตรฐานโดยมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
1.ไม่ควรให้ รพ.สต.สนับสนุนการปลูกกัญชา แต่ควรสนับสนุนเกษตรการมากกว่า
2.ควรสนับสนุนการปลูกสมุนไพรอื่นๆเพื่อนำไปทำเป็นยาท้องถิ่นด้วย
ข้อเสนอใหม่
6 กำหนดนโยบายให้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น มีแผนส่งเสริมการใช้และสามารถจัดซื้อยาสมุนไพรเพื่อบริการประชาชนในชุมชน   อยู่ระหว่างดำเนินการ  เห็นด้วยกับการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
1.ไม่ควรให้กองทุนท้องถิ่นซื้อยาสมุนไพรเอง ควรให้หน่วยบริการเป็นผู้จัดซื้อให้ เพื่อให้มีการพิจารณาถึงความปลอดภัยของยาที่จะได้มาด้วย
2.ควรให้กองทุนท้องถิ่นเข้ามาส่งเสริมการบริการการแพทย์แผนไทย
ข้อเสนอใหม่
7 ข้อเสนอในการสนับสนุนเรื่องอัตรากำลัง ตำแหน่ง การกระจายอัตรากำลัง การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์และทรัพยากร   อยู่ระหว่างดำเนินการ  เห็นด้วย โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
1.ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้/ความเข้าใจ เมื่อประชาชนมีความเข้าใจแล้วประชาชนจะช่วยสนับสนุนเอง
2.ควรระบุให้ชัดเจนว่าจะสนับสนุนอัตรากำลังให้กับหน่วยงานไหน และเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรบ้าง
3.ให้นำเรื่องเข้า อปสข. เพื่อทำข้อมูลอัตรากำลังในระดับเขตที่ชัดเจนขึ้น
4.สนับสนุนการพัฒนาคนนพื้นที่หรือ อสม.สามารถเข้าช่วยให้มาดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ด้วยบริการแพทย์แผนไทย คล้ายกับ Long term care
5.เสนอให้จัดอัตราเพิ่มให้ รพ.ละ 1 ตำแหน่ง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ และเครื่องมือเพื่อให้มีความพร้อมให้บริการด้วย
6.เสนอเพิ่มให้ รพ.สต.ขนาดใหญ่ แห่งละ 1 อัตรา โดยให้กรมการแพทย์แผนไทยวางแผนเพิ่มอัตรากำลังให้เต็มพื้นที่ต่อไป
7. ควรใช้อัตรากำลังอื่นๆ มาช่วยด้วย
ข้อเสนอใหม่
8 ระบบรายงานยังไม่ครอบคลุมการบริการจริง ทำให้เมื่อมีการให้บริการไปแล้ว แต่ไม่ได้รับงบประมาณเนื่องจากข้อมูลผลงานไม่ตรงกัน   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ข้อเสนอใหม่
9 ปลดล็อคกัญชาจากยาเสพติดประเภท 5   อยู่ระหว่างดำเนินการ  หารือกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติพิจารณา ข้อเสนอใหม่
10 ให้เขตเป็นผู้บริหารการจัดสรรเงินแพทย์แผนไทย   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ข้อเสนอใหม่