National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

สำหรับประชาชน

ข้อเสนอด้านกลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ และกลุ่มพระสงฆ์  จำนวน 15 ข้อ


"" ""
ลำดับที่ ประเด็นที่เสนอ ข้อมูลเพิ่มเติม ผลการพิจารณา รายละเอียดการดำเนินงาน หมายเหตุ
1 สปสช.ทำคู่มือแนวปฏิบัติการเข้ารับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ เพื่อส่งให้วัด สำนักสงฆ์ ให้ครอบคลุมทุกแห่ง (ประมาณ 40,000 แห่งทั่วประเทศ)    ดำเนินการแล้ว  ปีงบประมาณ 2562 สปสช. จัดทำ/เผยแพร่คู่มือการใช้สิทธิ การเข้ารับบริการ ใช้ประกอบการถวายอบรมความรู้ จำนวนพิมพ์ 2 ครั้ง รวม  90,000 เล่ม  และปี 2563 อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรเพื่อการสื่อสารสิทธิประโยชน์ในระบบ UC บรรจุในสถาบันการศึกษาของพระสงฆ์ ทุกระดับ ข้อเสนอใหม่
2 จัดตั้งกองทุนฯ สำหรับพระสงฆ์เพื่อสนับสนุนการจัดบริการในพระสงฆ์ที่ยังประสบปัญหาสถานะทางทะเบียน โดยให้รวมถึงพระต่างชาติ/พระนักศึกษาต่างชาติ    อยู่ระหว่างประสานการดำเนินการ  มีความรร่วมมือกับ มจร. ทำการศึกษา /รวมรวมรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน/กองบุญสุขภาพ เพื่อจัดการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนพระฯ ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการเนื่องปัญหาสถานะทางทะเบียนต่อไป (มีแผนที่จะบูรณาการงานในลักษณะเดียวกับกลุ่มคนไทยไร้สถานะฯ) ข้อเสนอใหม่
3 จัดตั้งหน่วยบริการสำหรับพระสงฆ์เป็นการเฉพาะในระดับเขต    ประสานหน่วยงานอื่น  ประสานงานผ่าน รพ.สงฆ์ กรมการแพทย์ พัฒนาระบบบริการไร้รอยต่อ และอยู่ระหว่างประสานหารือพัฒนาระบบบริการไร้รอยต่อ อำนวยความสะดวกให้พระสงฆ์เข้าถึงบริการได้มากขึ้น โดยคำนึงถึงพระธรรมวินัย  จะเริ่มจัดระบบใน รพ.ที่มีอาคารสงฆ์อาพาธ ในสังกัดกรมการแพทย์ก่อน (66 แห่ง) ข้อเสนอใหม่
4 พระสงฆ์สามารถรับบริการในหน่วยบริการใดก็ได้ เหมือนสิทธิคนพิการ    อยู่ระหว่างดำเนินการ   ร่วมมือกับ รพ.สงฆ์ กรมการแพทย์ เพื่อจัดระบบบริการไร้รอยต่อ สามารถไปรับบริการข้ามหน่วยบริการประจำได้ (โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว) หน่วยบริการในเขตเดียวกัน พัฒนาระบบฯ? ตามจ่ายกันภายในเขต (เริ่มนำร่องใน เขต 8 อุดรธานี ตั้งแต่ปี 2562) ข้อเสนอใหม่
5 สปสช. ทำความเข้าใจกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรณีการย้ายเข้าทะเบียนบ้านวัดไม่ได้ โดยมีใบรับรองการพักอาศัยจริง ซึ่งลงนามโดยเจ้าอาวาส    ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่นแล้ว   ชี้แจงแก่คณะสงฆ์ปกครองในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ  และประสานกับ สำนักบริหารการทะเบียน ทำหนังสือแจ้งต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมแล้ว ข้อเสนอใหม่
6 พัฒนาวัด/มัสยิดให้สามารถจัดการดูแลสุขภาพพระสงฆ์/ผู้นำศาสนา เบื้องต้นได้อย่างมีมาตรฐาน เช่น บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์/ผู้นำศาสนาอื่นเป็นประจำทุกปี หรือ ให้มีบริการเชิงรุกเป็นีหน่วยเคลื่อนที่ จัดบุคลากรหมุนเวียนมาดูแล เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่พระสงฆ์  โดยพัฒนา/เพิ่มบุคลากรชายในการดูแลพระและผู้นำศาสนาอื่นเป็นการเฉพาะ พระสงฆ์และผู้นำศาสนาอื่นไม่ทราบสถานะสุขภาพและความเจ็บป่วยของตนเอง (Health status) และไม่สะดวกไปตรวจสุขภาพและการเข้ารับบริการในสถานบริการ  ประสานหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ หน่วยงานอื่นที่ร่วมขับเคลื่อนฯ เช่น กรมอนามัย กรมการแพทย์ ส.อนามัยกรุงเทพ สสส. ร่วมสนับสนุน/ให้บริการภายใต้แผนงานพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพและจัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไปแก่พระภิกษุ ตั้งแต่ปี 2561-62 ส่วนเรื่องการพัฒนาความพร้อม จนท. สปสช.งหารือร่วมกับ กรมการแพทย์ ให้มีแผนพัฒนาบุคลากรฯ? ใน รพ.ที่มีตึกสงฆ์อาพาธ ข้อเสนอใหม่
7 พระสงฆ์ที่บวชตั้งแต่ 1 พรรษาขึ้นไป ให้ตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไปประเทศ    ดำเนินการอยู่แล้ว โดยหน่วยงานอื่น  อยู่ในแผนพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์ โดย สสส. - กรมอนามัย/กรมการแพทย์  และ หน่วยบริการในระดับพื้นที่ ที่จัดบริการเชิงรุกในวัด/ชุมชน ไม่ได้จำกัดระยะเวลาบวชเรียนของพระ / แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกวัด  ข้อเสนอใหม่
8 ให้วัดเป็นศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ (เริ่มต้นจากวัดที่มีความพร้อม/วัดเป็นแกนนำ) รวมทั้งเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ ม.50(5) สำหรับพระสงฆ์   อยู่ระหว่างดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563 อยู่ในแผนปฏิบัติการ สสร. เพื่อพัฒนาความรอบรู้และเพิ่มการเข้าถึงบริการฯ ข้อเสนอใหม่
9 จัดตั้ง “กองทุนผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน” เพื่อสนับสนุนการรับบริการด้านสุขภาพ สำหรับกลุ่มคนที่รอพิสูจน์สถานะบุคคล  (มานิและชาวเล)   อยู่ระหว่างดำเนินการ คณะทำงานบูรณาการพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มวัตถุประสงค์ในกองทุนคืนสิทธิ  ชดเชยค่ารักษาพยาบาลในระหว่างการพิสูจน์สถานะ ข้อเสนอเดิม
10
สปสช.ประสานสนับสนุนระบบการส่งต่อผู้ป่วย ชาวเล มานิ ชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ โดยประสานงานกับ อปท. (ไม่มีเรือ/พาหนะอื่นๆ จึงประสานงบประมาณ)  อุทยานแห่งชาติทางทะเล
   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรอบรู้และเพิ่มการเข้าถึงบริการฯ ในปีงบประมาณ 2563 ข้อเสนอใหม่
11 สปสช.ประสานสนับสนุนระบบการส่งต่อผู้ป่วย ชาวเล มานิ ชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ โดยประสานงานกับ อปท. (ไม่มีเรือ/พาหนะอื่นๆ จึงประสานงบประมาณ)  อุทยานแห่งชาติทางทะเล    เสนอบอร์ดพิจารณา ประสานกับด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข  ข้อเสนอเดิม
12 มีศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนรายกลุ่มหรือเครือข่ายอื่น ซึ่งมีประเด็นเฉพาะของตนเอง “ศูนย์ประสานงานสุขภาพประชาชนสำหรับกลุ่ม/ประเด็นเฉพาะ” เช่น พระสงฆ์ ชาติพันธุ์     อยู่ระหว่างพิจารณา มีศูนย์ประสานงานสุขภาพประชาชนสำรับกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคเหนือแล้ว ข้อเสนอใหม่
13 จัดตั้งกลไกกำกับติดตามและขับเคลื่อนข้อเสนอจากเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมจากเครือข่าย    ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบภายใต้แผนปฏิบัติการ 2563 และแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 ข้อเสนอใหม่
14 ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อดูแลสุขภาพให้กับผู้ที่รอพิสูจน์สถานะบุคคล คนไทยพลัดถิ่น คนไทยไร้สิทธิ โดยกำหนดให้มีชุดสิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับระบบบัตรทอง พร้อมทั้งมีงบประมาณเพิ่มเติมในการตรวจพิสูจน์สถานภาพบุคคล (ตรวจดีเอ็นเอ)    อยู่ระหว่างดำเนินการ  จากการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 2 กันยายน 2562 รมว.สธ. รับทราบและมอบปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1) ขอให้สนับสนุนและให้ความสำคัญในการดูแลควบคุมปัญหาโรคติดต่อรุนแรง (วัคซีน, ยาต้านไวรัส, ยาต้านวัณโรค) ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำคำของบประมาณรองรับบริการดังกล่าว สำหรับกลุ่มคนที่มีปัญหาทางสถานะทางทะเบียนรวมทั้งคนที่ไม่ใช่คนไทย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากโรคระบาด
2) ขอให้ สธ. รับไปพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดูแลหลักประกันสุขภาพ/การเข้าถึงบริการสาธารณสุขสำหรับกลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ตามที่เสนอ โดยให้พิจารณาครอบคลุมหน่วยบริการทุกพื้นที่ทุกสังกัด
ข้อเสนอเดิม
15 สปสช.จัดตั้งคลินิกที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชนโดยครอบคลุม adolescent health ในทุกหน่วยบริการ รวมทั้งมีคลินิกนอกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมี One stop service    ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแนวปฏิบัติในการจัดบริการ ข้อเสนอใหม่