National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

สำหรับประชาชน

ข้อเสนอด้านการรับรู้ รวม 6 ข้อ 

 

ลำดับที่ ประเด็นที่เสนอ ข้อมูลเพิ่มเติม ผลการพิจารณา รายละเอียดการดำเนินงาน หมายเหตุ
1 เพิ่มช่องทางและให้ความรู้การตรวจสอบและลงทะเบียนสิทธิ และถวายความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแก่พระสงฆ์ให้สอดคล้องกับวิถีของพระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์มีความรู้และถ่ายทอดต่อประชาชนได้   อยู่ระหว่างดำเนินการ สปสช.บูรณาการสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิหลักประกันสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์ ผ่านกลไกเครือข่ายพระสงฆ์ ข้อเสนอใหม่
2 เพิ่มงบประมาณสื่อสารไปยังเขต เพื่อให้เกิดการสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย    อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอปรับปรุงระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นระบุให้ "ทุกโครงการที่เสนอขอรับทุนต้องจัดให้มีกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ สายด่วน สปสช.โทร.1330 " เพื่อเพิ่มงบประมาณการสื่อสารให้ตรงกับบริบทของกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่  ข้อเสนอเดิม
3 ควรมีการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสิทธิ ทั้ง 3 สิทธิ    อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. สปสช.สื่อสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ (เลือกหน่วยบริการประจำ/การเปลี่ยนหน่วยบริการได้ 4 ครั้ง/ปี) กรณีหมดสิทธิการรักษาพยาบาลจากสิทธิอื่น ๆ โดยใช้สื่อทุกแขนง 
2. สปสช.จัดวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น TOT กฟผ. อย่างต่อเนื่องโดยสน.บริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ
ข้อเสนอเดิม
4 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการรับรู้
 
   อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. สปสช.สื่อสารประชาสัมพันธ์ สายด่วน สปสช.1330 อย่างต่อเนื่อง 
2. แอปพลิเคชั่น "สปสช."แสดงแผนที่ตั้งของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระฯ 50(5) และศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการแล้ว โดยปรับปรุงที่ตั้งให้เป็นปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลดเพื่อเข้าใช้งานได้
3.ปีงบประมาณ 2563 สปสช.เพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ หน่วย 50(5) 
ข้อเสนอใหม่
5 ให้เจ้าหน้าที่ ที่ดูเรื่องสิทธิประโยชน์ในหน่วยบริการ มีความรู้และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะ สิทธิใหม่เช่น การได้รับถุงทวารเทียมให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง    อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.สปสช.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีกลไกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการทำหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิหลักประกันสุขภาพให้กับผู้ให้บริการในโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่อง
 2.สปสช.จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในบริการของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นประจำทุกปี ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด
ข้อเสนอใหม่
6 สปสช.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงระบบการสื่อสารชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการให้บริการตามสิทธิประโยชน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้กับหน่วยบริการทุกแห่งได้รับทราบอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้ให้บริการจัดบริการได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข    อยู่ระหว่างดำเนินการ  1.สปสช.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดให้มีกลไกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการทำหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิหลักประกันสุขภาพให้กับผู้ให้บริการในโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่อง
2.สปสช.จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในบริการของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นประจำทุกปี ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด
3.สปสช.จัดให้มีการสื่อสารสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น infographic สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ 
4.ขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขสื่อสารให้ผู้ให้บริการในสังกัดรับทราบสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ 
ข้อเสนอใหม่