National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

สำหรับประชาชน

ข้อเสนอด้านการมีส่วนร่วม จำนวน 9 ข้อ

ลำดับที่ ประเด็นที่เสนอ ข้อมูลเพิ่มเติม ผลการพิจารณา รายละเอียดการดำเนินงาน หมายเหตุ
1 สปสช.อบรม /ตั้งงบประมาณสนับสนุนเครือข่ายองค์กรประชาชนในการดำเนินงานเรื่อง
- การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพ สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับประชาชนทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มชาติพันธุ์
-  สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย เพื่อจัด การรณรงค์ป้องกันโรคไต
  ดำเนินการแล้ว - สปสช. จะประสานเครือข่ายเพื่อดำเนินการเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพให้กับแกนนำเครือข่ายเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปขยายผลต่อได้เป็นประจำทุกปี
- ในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดแผนงานอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันด้วยแล้ว
- การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีการดำเนินงานแล้วในเครือข่ายเกษตรกร  และมีแผนจะอบรมพัฒนาในเครือข่ายชนกลุ่มน้อย
- สปสช. โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  ได้มีการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมเพื่อโรคฯ อยู่เป็นประจำ และต่อเนื่อง
ข้อเเสนอใหม่
2 จัดรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (เช่น สตรี เด็กและเยาวชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ ชาติพันธุ์) กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจและครอบครัวที่มีเพดานการรักษา    ดำเนินการแล้ว - ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้งในระดับเขต และ ส่วนกลาง  โดย สปสช.เขต มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มเฉพาะที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ในขณะเดียวกัน สปสช.ส่วนกลาง จะมีเวทีในการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ผู้ป่วย ที่รวมเป็นข้อเสนอของ "ผู้รับบริการ" 
- ในส่วนของกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจและครอบครัวที่มีเพดานการรักษา ยังไม่มีการรับฟังความคิดเห็น แต่ สปสช. จะไปให้ความรู้แก่บุคลากรองค์กรที่ใกล้เกษียณอายุ
ข้อเสนอเดิม
3 เสนอให้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกอำเภอโดย สปสช. สนับสนุนงบประมาณ หรือจัดประชุมร่วมกับ สภาองค์กรชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน (แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ)    อยู่ระหว่างดำเนินการ สปสช. ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายซึ่งมีความต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งช่องทาง และวิธีการรับฟัง เช่นการจัดสมัชชาพิจารณ์  สมัชชาเฉพาะประเด็น  รวมรวมข้อมูลที่หลากหลายแบบและช่องทาง (สนทนากลุ่ม แบบสอบถาม การรับฟัง online ฯลฯ) ข้อเสนอใหม่
4 กรณีผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน และบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 0 เช่น ชาวเล ชาติพันธุ์ ให้มีการพิสูจน์สถานะ และดำเนินการให้มีเลขประจำตัวประชาชน  เพื่อให้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    อยุ่ระหว่างดำเนินการ - มีการตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ได้แก่ คณะทำงานบูรณาการพัฒนาการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะ (เพื่อการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ) และคณะทำงานพัฒนาการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะ (เพื่อดำเนินการในขั้นปฏิบัติการ นับตั้งแต่การพัฒนาสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายในการดำเนินการ  การสำรวจ  การช่วยเหลือการแก้ไปปัญหา)
- คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมฯ ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน โดยคณะกรรมการมีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2562 มอบให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำคำของบประมาณเพื่อดูแลควบคุมปัญหาโรคติดต่อรุนแรงในประชากรทุกกลุ่ม และ 2) พิจารณาความเป็นไปได้ในการเสนอ ครม. ขอรับงบประมาณสนับสนุนการดูแลการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ดำเนินการต่อในเรื่องงบประมาณ
- กำหนดให้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- พัฒนาระบบข้อมูลการสำรวจคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน
ข้อเสนอเดิม
5 เพิ่มช่องทางลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิได้ ณ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์    เสนอบอร์ดพิจารณา ปัจจุบันการลงทะเบียนย้ายสิทธิ สามารถยื่นเอกสารดำเนินการได้ที่หน่วยบริการ สำนักงานเขต (ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) สปสช.  และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อพัฒนาการดำเนินการย้ายสิทธิออนไลน์ เพื่อให้มีผลการย้ายสิทธิ์ในทันที ข้อเสนอเดิม
6 สปสช.ต้องให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชาชนที่ร่วมในการทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยมีแนวทางให้การสนับสนุนการทำงานที่ชัดเจน มีความต่อเนื่องทั้งในงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการส่งเสริมการเข้าถึงบริการดูแลรักษา ทั้งนี้ สปสช.ต้องมองว่ากลุ่มและเครือข่ายประชาชนเป็นแนวร่วมและเป็นเจ้าของระบบบริการร่วมกัน    ดำเนินการแล้ว สปสช. โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ สำนักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  มีการประสานกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในการดำเนินงานเรื่องต่างๆ เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และอื่นๆ รวมถึงการสรุปบทเรียนการดำเนินงานของภาคประชาชน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การจัดการ และร่วมจัดบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ข้อเสนอเดิม
7 สนับสนุนให้มีศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนในเครือข่ายเกษตร ข่ายเยาวชน ข่ายคนไทยไร้สิทธิ์ ข่ายผู้หญิง ชาวเล พระสงฆ์ และเครือข่ายอื่นๆ   ดำเนินการแล้ว - ปัจจุบันในบางพื้นที่มีเครือข่ายเชิงประเด็นเป็นศูนย์ประสานงานฯ เช่น ประเด็นชนกลุ่มน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์ ประเด็นผู้หญิง จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น
- ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานมีการสนับสนุนให้เครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายคนไทยไร้สิทธิ์ ได้พัฒนาศักยภาพแกนนเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่
- ปีงบประมาณ 2563 มีแผนการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายของเครือข่ายสตรี/ผู้หญิง
- ปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายคนไทยไร้สิทธิ์ ดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน และการเข้าถึงระบบบริการ 
ข้อเสนอเดิม
8 ต้องสนับสนุนให้มีการบรรจุเนื้อหาเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอน   อยู่ระหว่างดำเนินการ สปสช.จัดเผยแพร่ความรู้ให้กับแกนนำเครือข่ายเด็กและเยาวชน เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ ข้อเสนอเดิม
9 ขอให้มีการจัดตั้งกลไกกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนข้อเสนอของคนพิการ และให้พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนคนพิการเข้ามีส่วนร่วมในกลไกการทำงานและกรรมการบริหารกองทุนทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับนโยบายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    อยู่ระหว่างดำเนินการ - คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 จะครบวาระในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้มีการคัดเลือกกรรมการ ในวันที่ 21 มกราคม 2563
- สำนักงาน มีการพัฒนาและทำงานร่วมกับเครือข่ายคนพิการเพื่อให้เกิดการพัฒนาข้อเสนอต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนำและสมาชิกเครือข่ายคนพิการ
ข้อเสนอเดิม