National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

สำหรับประชาชน

ข้อเสนอด้านกองทุนท้องถิ่น LTC และฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 26 ข้อ


ลำดับที่ ประเด็นที่เสนอ ข้อมูลเพิ่มเติม ผลการพิจารณา รายละเอียดการดำเนินงาน หมายเหตุ
1 หน่วยงานระดับนโยบาย (เช่น สปสช. พม.) ควรจัดทำฐานข้อมูลคนพิการให้มีความถูกต้องเป็นระบบเดียวกัน ครอบคลุมคนพิการทุกกลุ่มวัย(รวมกลุ่มพระสงฆ์) และควรมีการแยกประเภทความพิการโดยคำนึงถึงความถูกต้องตาม พรบ.คนพิการ รวมทั้งควรให้หน่วยงานทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการนำไปพิจารณาร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สปสช./พม./ศูนย์สิรินทรฯ ข้อเสนอใหม่
2 ควรยืดหยุ่นให้พท.สามารถปรับช่วงเวลาในการอบรม CG ได้ตามความเหมาะสม (ไม่ต้องต่อเนื่อง 10 วัน) แต่ให้คงความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม รวมทั้งควรมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามหลักสูตรของกรมอนามัย และควรมีการออกใบประกาศเพื่อการันตีให้ CG ที่ผ่านการอบรม สามารถรับค่าตอบแทนตามประกาศฯกองทุนท้องถิ่น   ดำเนินการแล้ว สามารถบริหารจัดการที่ศูนย์อนามัย/หน่วยบริการได้ ในเรื่องระยะเวลาและความต่อเนื่องในการอบรม ข้อเสนอใหม่
3 การอบรม CG ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และควรครอบคลุมกลุ่มพระสงฆ์ที่จะทำหน้าที่เป็น CG ด้วย   ดำเนินการแล้ว คุณสมบัติการอบรมไม่ได้จำกัดกลุ่มพระสงฆ์ ดังนั้นพระสงฆ์สามารถเข้าอบรมได้ ข้อเสนอใหม่
4 ควรลดจำนวนชั่วโมงในการอบรม สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุมาแล้ว   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างนำเสนอที่ร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ข้อเสนอใหม่
5 เสนอให้ สปสช.ประสานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ยกเลิกหนังสือสั่งการของ กระทรวงสาธารณสุข ที่ ว.742 ในเรื่องการกำหนดอัตราค่าตอบแทนCG จาก 600 , 1,500 บาท โดยให้ สปสช.เป็นผู้กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้เป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้พื้นที่สามารถปรับยืดหยุ่นอัตราค่าตอบแทนได้  โดยให้คำนึงถึงประสบการณ์ คุณภาพการให้บริการของ CG และความยากง่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุข ข้อเสนอใหม่
6 เพิ่มรายการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับระบบการดูแลระยะยาว (Long–term care; LTC) และเพิ่มการดูแลครอบคลุมสิทธิ์อื่นด้วย ควรปรับชุดสิทธิประโยชน์ให้สามารถซื้อแพมเพิสเพื่อจัดบริการสำหรับคนไข้ palliative care ได้   ดำเนินการแล้ว สามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว โดยเขียนไว้ใน care plan โดย
1) การจัดซื้อแพมเพิส ถ้าระบุในแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) สามารถจัดซื้อให้ผู้ป่วยได้ 
2) สามารถใช้งบกองทุน อบจ.ในการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยได้
3) ปีงบประมาณ 2563 งบ LTC ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงทุกกลุ่มวัย และทุกสิทธิ
ข้อเสนอเดิม
7 มีนโยบายให้ อปท. ดำเนินงานการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (LTC.)ให้เป็นบทบาทหน้าที่/ข้อบัญญัติ   ดำเนินการแล้ว สามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว โดยเขียนไว้ใน care plan โดย
1) การจัดซื้อแพมเพิส ถ้าระบุในแผนการดูแลรายบุคคล (care plan) สามารถจัดซื้อให้ผู้ป่วยได้
2) สามารถใช้งบกองทุน อบจ.ในการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยได้
3) ปีงบประมาณ 2563 งบ LTC ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงทุกกลุ่มวัย และทุกสิทธิ
ข้อเสนอใหม่
8 ควรแยกให้ รพ.สต.สามารถดำเนินการได้เลยในการดำเนินงานโครงการโดยไม่ต้องผ่านระดับอำเภอ หรือจังหวัด ซึ่งอาจจะแยกบัญชี ออกจากเงินบำรุง   ดำเนินการแล้ว เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปรากฎตามคู่มือปฏิบัติงานแล้ว ข้อเสนอใหม่
9 กระทรวงสาธารณสุข ควรจัดอบรมการเขียนโครงการให้กับหน่วยบริการเพื่อลดการส่งกลับปรับแก้โครงการ   เสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นบทบาทภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข จึงประสานและแจ้งข้อมูลไป เพื่อพิจารณาต่อไป ข้อเสนอใหม่
10 คณะกรรมการกองทุนฯควรมีการพิจารณาโครงการตั้งแต่ต้นปี   ดำเนินการแล้ว ปรากฎขั้นตอนดำเนินงานในคู่มือแล้ว และ สปสช.เขต มีการซักซ้อมแนวปฏิบัติทุกปี ข้อเสนอใหม่
11 ควรพัฒนาศักยภาพกลุ่มประชาชนให้สามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตำบล   ดำเนินการแล้ว สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ สปสช.เขต ดำเนินการพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนในการเสนอโครงการทุกปี ข้อเสนอเดิม
12 ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ให้สามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงและถูกสุนัขกัด   ดำเนินการแล้ว เงินกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ฉีดในคนได้ โดยต้องระบุว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ข้อเสนอเดิม
13 ปรับงบบริหารจัดการประเภทที่ 4(หมวดบริหารและพัฒนาศักยภาพ)ให้มีงบประมาณเท่ากัน  ในทุกกองทุนโดยไม่แบ่งตามขนาดของ อปท. หรือจำนวนประชากรในพื้นที่ (Fix Cost)   อยู่ระหว่างดำเนินการ ศึกษาข้อเสนอ เนื่องจากงบประมาณกองทุน คำนวณต่อหัวประชากร ข้อเสนอเดิม
14 ให้มีระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธี รับ จ่ายของกองทุนตำบลเอง    อยู่ระหว่างดำเนินการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ข้อเสนอใหม่
15 สปสช.ควรกำกับติดตามเพื่อเร่งรัดการทำงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯกทม. และเพิ่มช่องทางเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ กทม.สามารถแสดงความเห็นจากการบริหารงบของกองทุนฯกทม.   ดำเนินการแล้ว สปสช.เขต 13 ได้ดำเนินการแล้ว ข้อเสนอเดิม
16 ขอให้เพิ่มตัวแทนหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชนเป็น คกก.กองทุนฯ กทม.   อยู่ระหว่างดำเนินการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ข้อเสนอใหม่
17 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนการสื่อสารประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพได้   ดำเนินการแล้ว สามารถประสานขอรับสื่อประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพได้ที่ สปสช.เขต และ 1330  ข้อเสนอใหม่
18 แก้ระเบียบกองทุนสุขภาพท้องถิ่นฯ ให้สามารถสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 15 ของงบกองทุนฯ ในการดูแลสุขภาพด้วยการใช้แพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้าน   ดำเนินการแล้ว สามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว และไม่ควรกำหนดเป็นเกณฑ์ตายตัว เนื่องจากพื้นที่ควรมีอิสระในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเอง ข้อเสนอใหม่
19 เพิ่มสัดส่วนตัวแทนประชาชนเข้าไปเป็นคณะกรรมการกองทุนสุขภาพท้องถิ่นฯ ดังนี้  เครือข่ายประชาชน 9 ด้านทุกด้าน เครือข่ายพระสงฆ์ ผู้นำศาสนา เครือข่ายคนที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ข้อเสนอใหม่
20 เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ชุดสิทธิประโยชน์ และกองทุนหลัก ประกันสุขภาพท้องถิ่น ในสถาน ศึกษา ซึ่งมีรายชื่อเครือข่ายผู้ให้บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์(คลีนิควัยรุ่น) ระดับจังหวัด รวมทั้งบริการที่จัดโดยกลุ่มเด็ก-เยาวชน หรือภาคประชาสังคม   ดำเนินการแล้ว สปสช.เขต สามารถดำเนินการได้ ข้อเสนอใหม่
21 เสนอให้เพิ่มตัวแทนเด็ก-เยาวชนเป็นกรรมการกองทุน 1 คน  และต้องมีกระบวนการประชุมของเด็ก-เยาวชนระดับตำบล เพื่อประเมินสุขภาพของเด็กและเยาวชน   อยู่ระหว่างดำเนินการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ข้อเสนอใหม่
22 ชุมชนที่มีเด็กชาติพันธุ์  รอพิสูจน์หรือไม่มีสิทธิสัญชาติ ต้องเข้าถึงกองทุน และสามารถเข้าเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย   ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นบทบาทภารกิจของท้องถิ่น จึงประสานและแจ้งข้อมูลไป เพื่อพิจารณาต่อไป ข้อเสนอใหม่
23 เสนอให้มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท.ที่รับผิดชอบงานเด็ก-เยาวชน การศึกษาและสาธารณสุข ในเรื่องการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก มีแผนงานที่ร่วมคิด ร่วมทำกับเด็ก-เยาวชนด้วย   ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นบทบาทภารกิจของท้องถิ่น จึงประสานและแจ้งข้อมูลไป เพื่อพิจารณาต่อไป ข้อเสนอใหม่
24 สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับความเจ็บป่วย หรือความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น เครื่องช่วยฟังสำหรับหูฟังทั้ง 2 ข้าง  ไม้เท้า รถเข็น แว่นตา เป็นต้น   ดำเนินการแล้ว ได้รับตามชุดสิทธิประโยชน์อยู่แล้ว ตามคำวินิจฉัยจากแพทย์  ข้อเสนอใหม่
25 ขอให้ สปสช พิจารณาออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้งาน ให้ครอบคลุมรายการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   อยู่ในระหว่างดำเนินการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อเสนอเดิม
26 ต้องมีกระบวนการประชุมของเด็ก-เยาวชนระดับตำบล เพื่อประเมินสุขภาพของเด็กและเยาวชน   ดำเนินการแล้ว สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ ข้อเสนอใหม่