National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

สำหรับประชาชน

ด้านบริหารจัดการสำนักงาน จำนวน 44 ข้อ


ลำดับที่ ประเด็นที่เสนอ ข้อมูลเพิ่มเติม ผลการพิจารณา รายละเอียดการดำเนินงาน หมายเหตุ
1 การบริหารจัดการวัคซีนให้เพียงพอ เหมาะสม (ปชช.กลุ่มเสี่ยงไปขอรับในช่วงรณรงค์แล้วถูกปฏิเสธ โดยได้รับแจ้งว่าหมดโควต้า)
- ปัญหายาและวัคซีนขาด ขอให้ สปสช. นำมาจัดซื้อจัดจ้างเหมือนเดิม
- รวมถึงยาฝังคุมกำเนิดที่มีต้นทุนสูง ผู้รับบริการถูกปฏิเสธ จึงขอให้นำมาจัดซื้อและบริหารระดับประเทศ
  อยู่ระหว่างดำเนินการ  เสนออนุกรรมการยาและวัคซีน ข้อเสนอใหม่
2 การจัดซื้อวัคซีน HPV ให้ครอบคลุมหลายสายพันธุ์ ปรับลดกลุ่มเสี่ยงเป็น ป.4 จัดซื้อให้เพียงพอ   อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนออนุกรรมการยาและวัคซีน   ข้อเสนอใหม่
3 เสนอ PPA จัดสรรบางส่วนสนับสนุนถุงยางอนามัย แก่เด็กและเยาวชน   อยู่ระหว่างดำเนินการ  PPA มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ต้องการเร่งรัดการเข้าถึงบริการตามนโยบายหรือแก้ไขปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด ตามความจำเป็นทางสุขภาพฯ หากเป็นปัญหาในระดับพื้นที่สามารถนำไปดำเนินการได้ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของ อปสข. ข้อเสนอเดิม
4 เสนอให้คลินิกอบอุ่นสามารถเขียนโครงการที่เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ PCC เพื่อของบประมาณจากกองทุน PPA ได้ ไม่ใช่ทําแต่เฉพาะในระดับเขตเท่านั้น   ดำเนินการแล้ว คลินิกอบอุ่นสามารถเสนอโครงการเพื่อของบประมาณได้ทั้งสองแห่ง คือ ทั้งจากกองทุน PPA หรือ กองทุนท้องถิ่นระดับพื้นที่ กทม.  ข้อเสนอใหม่
5 PPB ให้มีบริการในกลุ่มแม่วัยใส (Teen age pregnancy) เช่น อุปกรณ์ปั้มนม      เสนอบอร์ดเพื่อพิจารณา
 
 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (PPB) เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนไทยทุกคน ไม่สามารถนำมาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้ ข้อเสนอใหม่
6 เพิ่มการเข้าถึงในคลินิกเอกชน,นอกเวลาราชการ,เพิ่มจุดบริการ ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนเขตเมือง   อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตามมาตรา 3 เพิ่มขึ้น เช่น โครงการร้านยาใกล้บ้าน เป็นต้น เป็นการขยายจุดบริการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง ข้อเสนอเดิม
7 ส่งเสริมให้ประชาชนตรวจคัดกรองด้วยตนเอง ด้วยเครืองมืออย่างง่าย (PPB)   ดำเนินการแล้ว  มีรายการบริการที่ส่งเสริมให้ประชาชนตรวจคัดกรองด้วยตนเองอยู่แล้ว เช่น การตรวจคลำเต้านมด้วยตนเอง เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม ข้อเสนอเดิม
8 คนสุขภาพดี ควรมีรางวัลเป็นแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่างๆ ข้อเสนอเดิม
9 จัด package การตรวจสุขภาพตามสิทธิประโยชน์ เพื่อสะดวกในการเข้ารับบริการ ไม่ต้องมา รพ.ตามนัดหลายๆ ครั้ง (PPB)   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ ข้อเสนอเดิม
10 เสนอให้มีการเพิ่มงบคุณภาพ (OP = 9 : PP = 9 , คุณภาพ = 9) QOF   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ ข้อเสนอเดิม
11 ลดตัวชี้วัด QOF ของส่วนกลางลง ให้เป็นตัวชี้วัดเขตเพิ่มขึ้น รวมไม่เกิน 10 ตัว   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ ข้อเสนอใหม่
12 พิจารณาตัวชี้วัดกลาง QOF ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดแยกระหว่าง รพ. และคลินิกชุมชนอบอุ่น เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัวชี้วัดวัดไม่ได้จริง เช่น ในคลินิกชุมชนอบอุ่น ไม่มีการ Admit    อยู่ระหว่างดำเนินการ  ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ ข้อเสนอใหม่
13 การกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัด QOF ให้คำนึง workload ด้วย   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ ข้อเสนอเดิม
14 พิจารณาการจัดสรรงบ QOF ให้ รพ.สต. โดยจัดสรรผ่าน CUP เหมือนเดิม เวลาโอนเงินให้มีการ Remark ว่าเป็นรายรับ รพ.สต.เท่าไร่ เพื่อลดการถกเถียงกันในระดับ CUP   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ ข้อเสนอเดิม
15 ให้ สปสช.จัดสรรยา Clopidogrel, Vaccine ต่างๆ ให้รวดเร็วและเพียงพอ เนื่องจากยา Clopidogrel,Vaccine ต่างๆ มีการเบิกจ่ายยาล่าช้าและจ่ายยามาในจํานวนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนไข้ในสิทธิ UC   อยู่ระหว่างดำเนินการ   อยู่ระหว่างทบทวนแนวทางดำเนินการโดย สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช.
 
ข้อเสนอใหม่
16 สปสช.ควรมีบทบาทหน้าที่ในการกํากับ ติดตามการจัดซื้อ จัดส่งยา การจัดระบบสํารองยา เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะได้รับยาต่อเนื่องไม่ขาดยา แม้จะไม่ได้เป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อยารวมระดับประเทศแล้ว   อยู่ระหว่างดำเนินการ  อยู่ระหว่างทบทวนแนวทางดำเนินการโดย สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. ข้อเสนอใหม่
17 ชดเชยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติที่มีค่าใช้จ่ายสูงสําหรับการสั่งใช้ยาบัญชี จ2   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ศึกษาข้อมูล ประกอบความเป็นไปได้ในการพิจารณาดำเนินการ ข้อเสนอใหม่
18 ควรลดภาระแก่ผู้บันทึกข้อมูลของหน่วยบริการโดยรวมข้อมูลเป็น Link เดียวกันแต่ละกองทุน Share ข้อมูลให้กันได้   อยู่ระหว่างดำเนินการ   ศึกษาข้อมูล ประกอบความเป็นไปได้ในการพิจารณาดำเนินการ
 
ข้อเสนอเดิม
19 เสนอให้ปรับรอบการโอนเงินต่างๆ ไม่เกินวันที่ 25 เพื่อให้หน่วยบริการปิดบัญชีให้ทันภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป   อยู่ระหว่างดำเนินการ  รับไว้พิจารณา ศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อดำเนินการ ข้อเสนอเดิม
20 ให้มีการลงทะเบียนสิทธิ สัปดาห์ละครั้งเพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการของผู้ป่วย   อยู่ระหว่างดำเนินการ  รับไว้พิจารณา ศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อดำเนินการ ข้อเสนอเดิม
21 เชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้ใช้สิทธิ 30 บาท เพื่อให้ประชาชนเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกที่   อยู่ระหว่างดำเนินการ  การลงทะเบียนเข้ารับบริการของผู้มีสิทธิ UC เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม มาตรา 5 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ข้อเสนอเดิม
22 ควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยให้หน่วยบริการ กรณีจำเป็นต้อง observeที่ ER นาน   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ ข้อเสนอเดิม
23 เสนอให้มีกองทุนเฉพาะเพื่อสนับสนุน หรือช่วยเหลือโรงพยาบาล หรือพื้นที่ที่ต้องให้การรักษาพยาบาลบนความเป็นมนุษยชาติ รักษาป้องกันการแพร่กระจายโรคสู่คนไทย ในพื้นที่ และต้องแบกรับค่าใช้จ่าย   ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เป็นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ข้อเสนอเดิม
24 ข้อมูลที่ใช้ในการจัดสรรไม่สะท้อนการบริการที่แท้จริง ควรเพิ่มการ audit ข้อมูลเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ศึกษาข้อมูล ประกอบความเป็นไปได้ในการพิจารณาดำเนินการ ข้อเสนอใหม่
25 ข้อจำกัดของงบค่าเสื่อมใช้เพื่อซ่อมแซมหรือทดแทนของเดิมที่เคยมีอยู่แล้วเท่านั้น ปรับปรุงระบบการใช้งบค่าเสื่อมให้สามารถนำไปดำเนินการตามความจำเป็นของหน่วยบริการนั้นๆ ได้   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ ข้อเสนอเดิม
26 ให้ทบทวนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนงานใน Cup และ รพ.สต.โดยโอนให้ รพ.สต.โดยตรง เพราะหน่วยบริการแม่ข่ายบางหน่วย ไม่ได้โอนงบ Fix Cost ให้กับ รพ.สต. ทำให้ รพ.สต. ไม่งบประมาณสำหรับบริหารจัดการหรือทำงานในพื้นที่   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ศึกษาข้อมูล ประกอบความเป็นไปได้ในการพิจารณาดำเนินการ ข้อเสนอเดิม
27 เพิ่มกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถเข้ารับบริการให้ครอบคลุมผู้ป่วยจิตเวชทุกประเภท   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ศึกษาข้อมูล ประกอบความเป็นไปได้ในการพิจารณาดำเนินการ ข้อเสนอเดิม
28 ส่งเสริมให้มีหน่วยร่วมให้บริการผู้ป่วยจิตเวช   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ศึกษาข้อมูล ประกอบความเป็นไปได้ในการพิจารณาดำเนินการ ข้อเสนอใหม่
29 เพิ่มการส่งเสริมป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ ข้อเสนอเดิม
30 การย้ายสิทธิการรักษาต้องมีผลทันที โดยไม่ต้องรอใช้สิทธินาน 15 วัน (ระหว่างการย้ายสิทธิหากเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่ย้ายสิทธิไปไม่ถึง 15 วันจะมีปัญหาด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล)   ดำเนินการแล้ว  การตรวจสอบสิทธิปัจจุบัน ทำได้ภายในเวลาไม่เกิน 10 วินาที การเปลี่ยนสิทธิที่ต้องใช้เวลา 15 วัน เนื่องจากต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับกองทุนอื่น ส่งข้อมูลเป็นรอบ 15 วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองนำร่องในเขต กทม. ให้ใช้สิทธิได้ภายใน 7 วัน ข้อเสนอเดิม
31 ขอให้ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการสาธารณสุข เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน (กองทุนจิตเวชชุมชน) ให้ครอบคลุมค่าบำบัดรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันปัจจัยเสี่ยง และค่าสนับสนุนการเข้ารับการรักษา เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางไปรับยา    อยู่ระหว่างดำเนินการ  ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ ข้อเสนอใหม่
32 ขอให้ สปสช พิจารณาออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้งาน (เนื่องจากคนพิการแต่ละรายมีระดับความพิการแตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยที่มี Functionแตกต่างกัน)    อยู่ระหว่างดำเนินการ  ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ ข้อเสนอเดิม
33 ขอให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่อยู่ที่บ้าน  ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยได้อย่างเหมาะสม (ได้รับมอร์ฟีนเม็ด ,แผ่นแปะมอร์ฟีนแก้ปวด ที่เพียงพอ การเข้าถึงน้ำมันกัญชาได้ โดยคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (ในบางพื้นที่ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงมอร์ฟีน  (ที่ต้องการระงับปวด) ไม่เพียงพอ)   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ  ข้อเสนอเดิม
34 เสนอจัดหาสถานที่สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ระยะพึ่งพิง (HOSPICE) และสนับสนุนจิตอาสาและอสม. ให้มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้านและชุมชน (ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่อยู่ในระยะพึ่งพิง ไม่มีญาติดูแล)   อยู่ระหว่างดำเนินการ   ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ ข้อเสนอเดิม
35 ให้ สปสช. ทำหน้าที่จัดซื้อจัดส่ง และกำกับดูแล การจัดระบบสำรองยาและวัคซีนเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนยาและวัคซีน เพื่อให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ (ปัจจุบันการจัดส่งยาล้างไต ล่าช้า ทำให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบ คือ ล้างไตไม่ตรงเวลา ทำให้เกิดภาวะของเสียคลั่ง รวมทั้ง ยา EPO ล่าช้า ทำให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบ  อาจเกิดภาวะซีด  และอาจเสียชีวิตได้)   ดำเนินการแล้ว  สทต./สบย.ร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  บ.ไปรษณีย์ไทยดิสติบิวชั้น และ องค์การเภสัชกรรม ในการควบคุมกำกับและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ข้อเสนอเดิม
36 การตรวจวินิจฉัยและติดตามดูแลรักษาไวรัสตับอักเสบซี ควรเป็นระบบที่ผู้รับบริการสามารถเข้ารับการตรวจและรักษาได้ที่ รพช. หรือ รพ.ภายในจังหวัดอย่างน้อย 1 แห่ง   ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เป็นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ข้อเสนอเดิม
37 สปสช.ต้องให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชาชนที่ร่วมในการทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยมีแนวทางให้การสนับสนุนการทำงานที่ชัดเจน มีความต่อเนื่องทั้งในงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการส่งเสริมการเข้าถึงบริการดูแลรักษา ทั้งนี้ สปสช.ต้องมองว่ากลุ่มและเครือข่ายประชาชนเป็นแนวร่วมและเป็นเจ้าของระบบบริการร่วมกัน   ดำเนินการแล้ว  1.ตั้งงบประมาณให้โดยเฉพาะ แยกจากหมวดอื่นๆ
 2.ผลักดันให้เป็นหน่วยร่วมบริการ 
 3.ประเมินผลการดำเนินงาน
ข้อเสนอเดิม
38 บริการอนามัยเจริญพันธุ์ สำหรับเด็กและเยาวชน ต้องคำนึงถึงลักษณะ เฉพาะ และข้อจำกัดของเด็กและเยาวชน  ดังนี้ 
1) การเริ่มให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
1.1) ต้องเพิ่มชุดให้ความรู้อนามัยเจริญพันธุ์ที่รอบด้าน การดูแลสุขอนามัยและการป้องกันโรค
1.2) ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมป้องกันSTIs และการเข้าถึงถุงยางอนามัย
1.3) จัดระบบการติดตามต่อเนื่อง และการติดตามให้กลับมารับ
  อยู่ระหว่างดำเนินการ  ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้มีการคำนึงถึงลักษณะเฉพาะและข้อจำกัด จึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรณีมีเหตุจำเป็น สามารถฉีดชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กหญิงไทย อายุ 11-12 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาในโรงเรียน เช่น เด็กหญิงไทยในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือเด็กหญิงไทยที่มีความพิการทางสมอง เป็นต้น ข้อเสนอเดิม
39

โรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตหรือที่เกิดกับภาวะทางจิตให้สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ปัจจุบันการคัดกรองภาวะซึมเศร้ามีเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและหญิงมีครรภ์ เท่านั้น
- งานวิจัยชี้ว่าคนอายุน้อย คนวัยทำงาน มีภาวะซึมเศร้ามากขึ้น

  อยู่ระหว่างดำเนินการ   ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ ข้อเสนอใหม่
40 ขอให้เพิ่มสิทธิกรณีฉุกเฉิน สำหรับการนำส่งคนพิการทุกประเภทและผู้ป่วยทางจิตที่มีภาวะฉุกเฉินเข้ารับบริการโดยรถฉุกเฉินด้วยสิทธิประกันสุขภาพ   ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส่งต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ สปสช.โดยกองทุนบริหารค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ประสานความร่วมมือกับ สพฉ. ข้อเสนอใหม่
41 ให้ผู้ป่วยไตวายระยะที่ 4-5ได้รับยา EPO ทุกคนและทุกสิทธิอย่างเท่าเทียม   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ปี 2563 การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามประกาศการบริหารงบกองทุน และในปี 2564 อาจจะทบทวนหลักเกณฑ์ แนวทาง และอัตราการจ่ายเพื่อบูรณาการไปกับการจ่ายค่าใช้จ่ายในรายการประเภทบริการต่าง ๆ ข้อเสนอเดิม 
42 ขอให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่อยู่ที่บ้าน ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยได้อย่างเหมาะสม (ได้รับมอร์ฟีนเม็ด ,แผ่นแปะมอร์ฟีนแก้ปวด ที่เพียงพอ การเข้าถึงน้ำมันกัญชาได้ โดยคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) (ในบางพื้นที่ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงมอร์ฟีน  (ที่ต้องการระงับปวด) ไม่เพียงพอ)   อยู่ระหว่างดำเนินการ  ทุกประเด็นนำเข้าหารือในคณะทำงานถุงยางอนามัยแล้ว ซึ่งปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อถุงยางอนามัยเพิ่มเป็น 4 ขนาด ตามข้อเสนอ /และประชุมหารือคณะทำงานถุงยางอนามัยเพิ่มเพิ่มช่องทางการเข้าถึงด้านคุณภาพมาตรฐาน กรมควบคุมโรคดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อเสนอใหม่
43 เสนอจัดหาสถานที่สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ระยะพึ่งพิง (HOSPICE) และสนับสนุนจิตอาสาและอสม. ให้มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้านและชุมชน โดยเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่อยู่ในระยะพึ่งพิง ไม่มีญาติดูแล   อยู่ระหว่างดำเนินการ  - เนื่องจากเป็นบริการที่มีความจำเพาะ ต้องใช้ความพร้อมทั้งระบบ (การบริการ บุคลากร ความเชี่ยวชาญ) 
 - ปัจจุบันมีหน่วยให้บริการกระจายครบทั้ง 13 เขต รวมจำนวน 40 จังหวัด 
 - อยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีการจัดบริการเพิ่มขึ้น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
ข้อเสนอเดิม
44 โรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตหรือที่เกิดกับภาวะทางจิต ให้สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
- ปัจจุบันการคัดกรองภาวะซึมเศร้ามีเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและหญิงมีครรภ์ เท่านั้น
- งานวิจัยชี้ว่าคนอายุน้อย คนวัยทำงาน มีภาวะซึมเศร้ามากขึ้น
   อยู่ระหว่างดำเนินการ  จะสนับสนนุงบประมาณให้ทุกปี ถ้ามีงบประมาณเพียงพอ  ข้อเสนอเดิม