National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

สำหรับประชาชน

ข้อเสนอด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข จำนวน 50 ข้อ


ลำดับที่ ประเด็นที่เสนอ ข้อมูลเพิ่มเติม ผลการพิจารณา รายละเอียดการดำเนินงาน หมายเหตุ
  ด้านทันตกรรม        
1 ทันตกรรมจัดฟันเพื่อการรักษา   ดำเนินการแล้ว อยู่ในสิทธิประโยชน์ทันตกรรมจัดฟันและฝึกพูดสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่  ข้อเสนอใหม่
2 ทันตกรรมรักษารากฟันแท้ และครอบฟัน   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนนำเข้าพิจารณาสิทธิประโยชน์ ปี 2563 (UCBP63)  อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 ทันตกรรมฟันปลอมโครงโลหะโดยไม่จำกัดอายุ และซ่อมฟันปลอม   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนนำเข้าพิจารณาสิทธิประโยชน์ ปี 2563 (UCBP63) ข้อเสนอใหม่
  การส่งเสริมป้องกันโรค        
4 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ไวรัสตับอักเสบ บี,ซี และหมู่เลือด (Bl.gr) ให้กับสามีของหญิงตั้งครรภ์   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนนำเข้าพิจารณาสิทธิประโยชน์ ปี 2563 (UCBP63) ข้อเสนอใหม่
5 การฝึกทักษะอาชาบำบัด ธาราบำบัด สำหรับเด็กออทิสติก   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนนำเข้าพิจารณาสิทธิประโยชน์ ปี 2563 (UCBP63) ข้อเสนอใหม่
6 การตรวจคัดกรองมะเร็งทุกกลุ่มวัย   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนนำเข้าพิจารณาสิทธิประโยชน์ ปี 2563 (UCBP63) ข้อเสนอใหม่
7 การตรวจคัดกรองโรค และตรวจเลือดโรคไต ฟรีปีละ 2 ครั้ง กลุ่มอายุ 60 ปี   ดำเนินการแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2559 ให้ตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโรคกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง ข้อเสนอใหม่
8 การตรวจคัดกรองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาความผิดปกติของสายตา ทันตกรรม สุขภาพจิตโดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา   ดำเนินการแล้ว อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอใหม่
9 ชุดตรวจคัดกรองไข้เลือดออกเบื้องต้น   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนนำเข้าพิจารณาสิทธิประโยชน์ ปี 2563 (UCBP63) ข้อเสนอใหม่
10 การตรวจ Amphetamine urine หรือ อื่นๆ ที่ตำรวจส่งตรวจในฐานะผู้ต้องหา   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนนำเข้าพิจารณาสิทธิประโยชน์ ปี 2563 (UCBP63) ข้อเสนอใหม่
11 การดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีหนังสือเชิญชวนให้ราชวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพเสนอหัวข้อ เพื่อให้มีข้อมูลวิชาการสนับสนุน (เป็นหัวข้อที่เคยเข้ากระบวนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ UCBP2561 โดยเสนอให้ราชวิทยาลัยทบทวนข้อเสนอเพื่อให้มีข้อมูลวิชาการสนับสนุน) ข้อเสนอเดิมปี 2561
12 การผ่าตัดสมองที่ใช้วิธีพิเศษ หรือ Gamma knife   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนนำเข้าพิจารณาสิทธิประโยชน์ ปี 2563 (UCBP63) ข้อเสนอใหม่
13 สิทธิประโยชน์การดูแลกรณีท้องไม่พร้อม   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนนำเข้าพิจารณาสิทธิประโยชน์ ปี 2563 (UCBP63) ข้อเสนอใหม่
14 การฟื้นฟูสมรรถภาพ   อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อเสนอไม่ชัดเจน) อยู่ในขั้นตอนนำเข้าพิจารณาสิทธิประโยชน์ ปี 2563 (UCBP63) ข้อเสนอใหม่
15 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง   ดำเนินการแล้ว ไม่อนุมัติเนื่องจากภาระงบประมาณสูงและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอเดิม
16 การคุมกำเนิดกึ่งถาวร ไม่จำกัดอายุ   ดำเนินการแล้ว อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอเดิม
  วัคซีน        
17 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย   อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.ปัจจุบันเลือกกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่ม เนื่องจากเป็นกลุ่มมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตและ admission จากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ 
2. หารือกรมควบคุมโรคและ อนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ในการขยายกลุ่มเป้าหมาย
ข้อเสนอใหม่
18 วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี เพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ให้ครอบคลุมทุกสิทธิ   อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.วัคซีนป้องกันตับอักเสบชนิด B (Hepatitis B vaccine) เป็นวัคซีนที่ให้ในเด็กอายุ 0,2,4,6 เดือน
2. หารือกรมควบคุมโรคและ อนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ในการขยายกลุ่มเป้าหมาย
ข้อเสนอใหม่
19 ยารักษาไวรัสตับอักเสบ ซี ทุกสายพันธ์ (Direct acting antivirals : DAAs) (SGF, VELPA)   อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ปัจจุบันเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2562 
2. อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
ข้อเสนอใหม่
20 วัคซีนมะเร็งปากมดลูก ในหญิงอายุถึง 20 ปี   อยู่ระหว่างดำเนินการ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ปัจจุบันกำหนดให้ในเด็กหญิง ป.5 เท่านั้นการขยายกลุ่มเป้าหมายต้องหารือกรมควบคุมโรค และ 3 กองทุนเพื่อพิจารณาภาระงบประมาณ ข้อเสนอใหม่
21 วัคซีนพิษสุนัขบ้า สำหรับ Pre-exposure protection   อยู่ระหว่างดำเนินการ ปัจจุบัน สปสช.สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากรณี Post exposure prophylaxis เท่านั้นการขยายข้อบ่งใช้ ควรต้องหารือกับ กรมควบคุมโรค และ 3 กองทุนเพื่อพิจารณาภาระงบประมาณ ข้อเสนอใหม่
22 วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ในหญิงตั้งครรภ์แบบ single dose   อยู่ระหว่างดำเนินการ หารือกรมควบคุมโรค และ สปสช.เพื่อพิจารณาจัดซื้อแบบ Single dose ข้อเสนอใหม่
23 วัคซีนตับอักเสบ อิสุกอิใส และไข้เลือดออกสำหรับผู้ให้บริการ   อยู่ระหว่างดำเนินการ หารือกรมควบคุมโรคและคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อพิจารณาบรรจุยาเข้าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2563 ข้อเสนอเดิม
24 เพิ่มสิทธิการได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ฟรี ทุกสิทธิทุกกองทุนสำหรับคนไทยทุกคนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535   อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.วัคซีนป้องกันตับอักเสบชนิด B (Hepatitis B vaccine) เป็นวัคซีนที่ให้ในเด็กอายุ 0,2,4,6 เดือน
2. หารือกรมควบคุมโรคและ อนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ในการขยายกลุ่มเป้าหมาย
ข้อเสนอใหม่
25 วัคซีนป้องกันโรค ต้องเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กทุกคนที่อาศัยในไทย ไม่ว่าจะมีสัญชาติไทยรอการพิสูจน์สิทธิหรือไม่มีสิทธิใด ๆ   ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ หารือกรมควบคุมโรคและ อนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ในการขยายกลุ่มเป้าหมายหารือกรมควบคุมโรคและ อนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ ในการขยายกลุ่มเป้าหมาย ข้อเสนอใหม่
  ยา        
26 ยาต้านไวรัส เอช ไอ วี โดลูเทกราเวียร์ (Dolutegravir -DTG) เป็นยาพื้นฐาน   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ข้อเสนอเดิม
27 ยาต้านไวรัส เอช ไอ วี ทีโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์-ทาฟ (Tenofovir alafenamide-TAF)   อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อพิจารณาบรรจุยาเข้าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2563 ข้อเสนอเดิม
28 ยาต้านไวรัส เอช ไอ วี อีทราไวรีน (Etravirine-ETR)   อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อพิจารณาบรรจุยาเข้าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2563 ข้อเสนอใหม่
29 ยารักษาไวรัสตับอักเสบ ซี ทุกสายพันธ์ (Direct acting antivirals : DAAs) (SGF, VELPA)   อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อพิจารณาบรรจุยาเข้าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2563 ข้อเสนอใหม่
30 ยา Concerta(18 mg) ในผู้ป่วยสมาธิสั้น ออทิสติก   อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อพิจารณาบรรจุยาเข้าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2563 ข้อเสนอใหม่
31 แชมพูสระผม ketoconazole เพิ่มให้เป็นยาในบัญชียาหลัก   อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อพิจารณาบรรจุยาเข้าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2563 ข้อเสนอใหม่
32 ฮอร์โมนรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะการเจริญเติบโตบกพร่อง ในรายที่อายุกระดูกไม่สอดคล้องกับอายุจริง   อยู่ระหว่างดำเนินการ บัญชียาหลักแห่งชาติปี 2562 มียา 2 ตัวรักษาภาวะ central (gonadotrophin dependent) precocious puberty อยู่แล้ว ได้แก่ leuprorelin acetate 11.25 mg และ triptorelin 11.25 mg ข้อเสนอใหม่
33 ยา Progesterone ยับยั้งการคลอดก่อนกำหนด   อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อพิจารณาบรรจุยาเข้าเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2563 ข้อเสนอใหม่
34 ยาขยายกระเพาะปัสสาวะ Oxybutynin   อยู่ระหว่างดำเนินการ Oxybutynin hydrochloride เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติปี 2562 ใช้ในเงื่อนไข
1. ใช้ใน overactive urinary bladder และ urinary incontinence (กลั้นปัสสาวะไม่อยู่) ยกเว้น stress incontinence
2. ไม่ใช้สาหรับ nocturnal enuresis (ปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก)
ข้อเสนอใหม่
35 ยากลุ่มจิตเวช, ยาราคาแพง, กลุ่มยากันชัก   อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักพิจารณายา Epoetin 10,000 iu และ Granulocyte-Colony Stimulating Factors (G-CSF) ในกลุ่มผู้ป่วย Myelodysplastic syndromes (กลุ่มอาการผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (stem cell) พิจารณาเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ข้อเสนอใหม่
  ยาสมุนไพร        
36 กัญชา ให้มีการศึกษาการใช้สารสกัดจากกัญชาเพิ่มเติม   อยู่ระหว่างดำเนินการ หารือกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติพิจารณา ข้อเสนอใหม่
37 เพิ่มรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ : ยาปรุงเฉพาะราย (ยาต้ม กัญชา ยานวด ยาพอกเข่า และน้ำมันกัญชา) ในสิทธิประโยชน์ รวมทั้งข้อจำกัดของเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการแพทย์แผนไทย   อยู่ระหว่างดำเนินการ หารือกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติพิจารณา ข้อเสนอเดิม
38 นำยายุติการตั้งครรภ์ ออกจากบัญชียา จ.1 และให้สามารถซื่อยาจากร้านขายยาได้ โดยมีใบสั่งยาจากแพทย์
- นำยาMisoprostol กลับเข้ามาอยู่ในร้านขายยา
  อยู่ระหว่างดำเนินการ Misoprostol + Mifepristone tab (200 mcg + 200 mg) เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้สาหรับการยุติการตั้งครรภ์ด้วยเหตุทางการแพทย์ ที่อายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ โดยใช้เป็นยาตามโครงการ ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพของกรมอนามัยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมอนามัยกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่าง การดำเนินงานโครงการ หากดำเนินแล้วเสร็จสรุปผล จึงค่อยเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติพิจารณา ข้อเสนอใหม่
  ข้อเสนอเพิ่มเติม ด้านการบริหารจัดการระบบ        
39 การขยายจำนวนสิทธิบัตรทอง สำหรับโรงพยาบาลในเขตเมือง โดยยึดหลักใกล้บ้านใกล้ใจ เพิ่มการประชาสัมพันธ์จำนวนสิทธิในแต่ละหน่วยบริการ   ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มภารกิจที่ 2 ส.ทะเบียน ข้อเสนอใหม่
40 การเข้าถึงบริการทันตกรรม เพิ่มหน่วยร่วมให้บริการเอกชน มีค่าตอบแทนจูงใจที่เหมาะสม ลดระยะเวลารอคิว   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการโดย กลุ่มภารกิจที่ 1 สปสช. (ส.นโยบายและ ส.แผนงบประมาณ) ข้อเสนอใหม่
41 ทบทวนกลไกการจัดซื้อยารวม การติดตามกำกับผล เพื่อลดผลกระทบเรื่องการขาดยา   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการโดย กลุ่มภารกิจที่ 3 สปสช. (สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์) ข้อเสนอใหม่
42 การเข้าถึงยาไวรัสตับอักเสบ ซี เสนอให้ สปสช. ก.สธ. สมาคมโรคตับร่วมกันพิจารณาให้แพทย์ทั่วไปสามารถจ่ายยาได้   อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มภารกิจที่ 3 ข้อเสนอใหม่
43 มีรถรับส่งผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต   อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มภารกิจที่ 3 ข้อเสนอใหม่
44 ควรมีราคากลางที่เหมาะสม กรณีคลินิกนอกเวลา เพื่อป้องกันการเรียกเก็บเงินที่ไม่เหมาะสม   อยู่ระหว่างดำเนินการ กลุ่มภารกิจที่ 1 (ส.แผนและงบประมาณ) ข้อเสนอใหม่
  ข้อเสนอเพิ่มเติมจากเครือข่ายผู้ป่วย คนพิการ        
45 ให้คนพิการมีสิทธิได้รับการทำหมัน(แม้ยังไม่เคยตั้งครรภ์) และการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยให้ผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวมีสิทธิ์ตัดสินใจร่วมกับแพทย์   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนนำเข้าพิจารณาสิทธิประโยชน์ ปี 2563 (UCBP63) ข้อเสนอใหม่
46 เพิ่มข้อบ่งใช้ในชุดสิทธิประโยชน์ยาคีโม OXALIPLATIN ใช้ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจาย (ระยะ4)   อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พิจารณา OXALIPLATIN ใช้ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจาย (ระยะ 4) เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ข้อเสนอใหม่
47 เพิ่มสิทธิประโยชน์อุปกรณ์ถุงทวารเทียม ระบบทางเดินปัสสาวะและถุงทวารเทียมเด็กทั้งระบบทางเดินอาหาร(อุจจาระ) และให้ รพ.ปฐมภูมิเก็บข้อมูลคนไข้ที่ใช้อุปกรณ์ถุงทวารเทียม แล้วทำเรื่องเบิกจากส่วนกลางมาไว้ที่ปฐมภูมิเลย   ดำเนินการแล้ว อยู่ในสิทธิประโยชน์อยู่แล้ว ข้อเสนอใหม่
48 ให้ผู้ป่วยไตวายระยะที่ 4-5ได้รับยา EPO ทุกคนและทุกสิทธิอย่างเท่าเทียม   อยู่ระหว่างดำเนินการ บัญชียาหลักแห่งชาติปี 2562 กำหนดให้ ใช้ Epoetin ในผู้ป่วยไตวายระยะที่ 4-5 อยู่แล้ว ข้อเสนอใหม่
49 เสนอเพิ่มสิทธิเครื่องและแถบสำหรับตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ให้กับผู้เป็นเบาหวานทุกคนที่มีความจำเป็นต้องใช้โดยมีแพทย์เป็นผู้พิจารณาจ่ายให้   อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนนำเข้าพิจารณาสิทธิประโยชน์ ปี 2563 (UCBP63) ข้อเสนอใหม่
50 ให้มีชุดสิทธิประโยชน์ในการตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้รับบริการที่คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ พร้อมบริการให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังรับบริการ เพื่อติดตามดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง   อยู่ระหว่างดำเนินการร เป็นหัวข้อปัญหาและ/เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ปี 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา Health Technology Assessment  (HTA) โดยทีมวิชาการ ข้อเสนอใหม่