National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

สำหรับประชาชน

สรุปจำนวนข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปประจำปี 2562 


ข้อเสนอด้าน ข้อเสนอใหม่ ข้อเสนอเดิม รวม ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ เสนอบอร์ดพิจารณา
ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข   42 8 50 9 39 2 0
มาตรฐานบริการสาธารณสุข   10 13 23 5 7 11 0
บริหารกองทุน   15 24 39 22 8 8 1
บริหารสำนักงาน   29 15 44 8 32 3 1
กองทุนท้องถิ่น LTC กองทุนฟื้นฟู   21 5 26 14 9 3 0
การมีส่วนร่วม   2 7 9 4 4 0 1
การรับรู้   6 4 10 3 6 1 0
คุ้มครองสิทธิ   4 1 5 2 3 0
กลุ่มเปราะบางและพระสงฆ์   11 4 15 4 7 3 1
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   9 1 10 0 10 0 0
รวม 149 82 231 71 125 31 4
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

 

ผลการพิจารณาข้อเสนอ ขอให้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

1 ดำเนินการแล้ว

หมายถึง มีแนวทางปฏิบัติ มีระเบียบรองรับ สามารถดำเนินการได้ มีการดำเนินการอยู่แล้ว ขอให้อ้างอิงหรืออธิบาย

ถึงคู่มือ แนวทาง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เป็นหลักฐาน

2 อยู่ระหว่างการดำเนินการ

หมายถึง อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน มีการกำหนดเป็นนโยบายที่จะดำเนินการ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

โดยระบุห้วงเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาตามแผนที่จะดำเนินการ

3 ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายถึง เป็นบทบาทภารกิจของหน่วยงานอื่น จึงประสานและแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ เพื่อพิจารณาต่อไป

4 เสนอบอร์ดเพื่อพิจารณา

หมายถึง เป็นข้อเสนอที่อยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ. หรือกฎหมายบริหารงาน หรือไม่ได้กำหนดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

จึงนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพพิจารณา