National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  สำหรับผู้พิการ

 

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

หนังสือเสียง คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
[E-Book]

 1. สารบัญ
 2. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิของคนไทย
 3. การลงทะเบียนใช้สิทธิ
 4. ใคร ที่มีสิทธิลงทะเบียน
 5. ตรวจสอบสิทธิ
 6. เอกสารและสถานที่ลงทะเบียน
 7. สิทธิคนพิการลงทะเบียนอย่างไร
 8. หน่วยบริการคืออะไร
 9. การขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ
 10. การใช้สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุข
 11. บริการที่คุ้มครองค่าใช้จ่าย
 12. บริการสร้างเสริมสุขภาพและบริการป้องกันโรค
 13. การรักษาพยาบาลโรคเรื้อรัง
 14. บริการเฉพาะ-บริการที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง
 15. สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
 16. แผนที่การจัดพื้นที่สปสช.เขต1-13 และ ที่อยู่สปสช.เขต
 17. ทีมหมอครอบครัว
 18. สายด่วน สปสช. โทร1330