National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

 

นพ.จเด็จ

ธรรมธัชอารี 
รองเลขาธิการ
 

นพ.ประจักษวิช

เล็บนาค 
รองเลขาธิการ
 

นพ.การุณย์

คุณติรานนท์ 
รองเลขาธิการ
 

นพ.จักรกริช

โง้วศิริ 
รองเลขาธิการ
 

ทพ.อรรถพร

ลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการ
โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นพ.ศักดิ์ชัย

เลขาธิการ สปสช.

นพ.ศักดิ์ชัย

กาญจนวัฒนาเลขาธิการ

นพ.จเด็จ

นพ.จเด็จ

ธรรมธัชอารีรองเลขาธิการ

นพ.ประจักษวิช

นพ.ประจักษวิช

เล็บนาครองเลขาธิการ

นพ.การุณย์

นพ.การุณย์

คุณติรานนท์รองเลขาธิการ

นพ.ชูชัย

นพ.จักรกริช

โง้วศิริรองเลขาธิการ

ทพ.อรรถพร

ทพ.อรรถพร

ลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการ
โฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ

นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ประธานกลุ่มภารกิจ
สปสช. ส่วนกลาง
สปสช. เขต

ประธานกลุ่มภารกิจ

นางสาวทวีศรี กรีทอง

ผู้อำนวยการอาวุโส

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการ

ประธานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์

และการประเมินผล

พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ

ผู้อำนวยการอาวุโส

ประธานกลุ่มภารกิจบริหารกองทุน

นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มภารกิจ

สนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ

นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มภารกิจ

ระบบสนับสนุน

นางโชติรส โสมนรินทร์

ผู้อำนวยการอาวุโส

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มภารกิจ

งานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม