National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

 

คณะกรรมการ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ชื่อ - นามสกุล ผู้แทนคณะกรรมการจากหน่วยงาน ตำแหน่ง
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ
  พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ
 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ
 นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
 นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
 นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
แพทย์หญิงประสบศรี อึ้งถาวร รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร แพทยสภา กรรมการ
 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง สภาการพยาบาล กรรมการ
  ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม ทันตแพทยสภา กรรมการ
 รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ สภาเภสัชกรรม กรรมการ
 นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี สมาคมรพ.เอกชน กรรมการ
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม เทศบาล กรรมการ
นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ องค์การบริการส่วนจังหวัด กรรมการ
นายสุรกิจ สุวรรณแกม นายสุรกิจ สุวรรณแกม องค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ
 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น (กรุงเทพมหานคร) กรรมการ
นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐนพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ องค์กรเอกชนด้านผู้สูงอายุ กรรมการ
ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข องค์กรเอกชนด้านผู้ติดเชื้อเอช ไอ วีฯ กรรมการ
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง นางสาวสารี อ๋องสมหวัง องค์กรเอกชนด้านเกษตรกร กรรมการ
นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล องค์กรเอกชนด้านชุมชนแออัด กรรมการ
นางสุนทรี เซ่งกิ่ง นางสุนทรี เซ่งกิ่ง องค์กรเอกชนด้านแรงงาน กรรมการ
ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสุขภาพ กรรมการ
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรรมการ
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย กรรมการ
พลเอก เอกจิต ช่างหล่อ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก กรรมการ
 ดร.ดวงตา ตันโช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง กรรมการ
 นางสมศรี วัฒนไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรรมการ
ผศ.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ กรรมการ
     
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2562

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

ชื่อ - นามสกุล ผู้แทนคณะกรรมการจากหน่วยงาน ตำแหน่ง โทรศัพท์
 นพ.ชาตรี บานชื่น ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ประธานกรรมการ -
 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์   -
 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   -
 นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ประธานสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล   -
 ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรรมการ -
 นพ.อำนาจ กุสลานันท์ ผู้แทนแพทยสภา กรรมการ -
 รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต ผู้แทนสภาการพยาบาล กรรมการ -
 ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ผู้แทนทันตแพทยสภา กรรมการ -
 ภก.จิระ วิภาสวงศ์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม   -
 ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ผู้แทนสภาทนายความ กรรมการ -
 นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน กรรมการ -
 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล ผู้แทนเทศบาล กรรมการ -
 นายวรวิทย์ บุรณศิริ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ -
 นายประดิษฐ์ จันทร์แจ่มใส ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ -
 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
(รองนายกเมืองพัทยา)
ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น (พัทยา)   -
 ดร.ราศรี ลีนะกุล ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   -
 ทพ.กมล เศรษฐ์ชัยยันต์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม กรรมการ -
 ภก.อภิชาต เพ่งเรืองโรจนชัย ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กรรมการ -
 พล.อ.ท.การุณ เก่งสกุล ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย   -
 รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ ผู้แทนราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมการ -
 ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมการ -
 ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้แทนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรรมการ -
 นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด กรรมการ -
 นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ กรรมการ -
 นางพรรณี หรุ่นโพธิ์ ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค กรรมการ -

 นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล

ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านเด็กหรือเยาวชน) กรรมการ -
 รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านสตรี) กรรมการ -
 นพ.วิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านผู้สูงอายุ) กรรมการ -
 นางสาวสุภัทรา นาคะผิว ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านโรคเรื้อรัง) กรรมการ -
 นายวิวัฒน์ ตามี่ ผู้แทนองค์กรเอกชน (งานด้านชนกลุ่มน้อย) กรรมการ -
 ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว กรรมการ -
 นพ.พงศธร เนตราคม ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาจิตเวช กรรมการ -
 นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการแพทย์แผนไทย กรรมการ -
 นายจิรวุสฐ์ สุขได้พึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอื่น กรรมการ -
 ร.ต.อ.จิรสวัสดิ์ สุรฤทธิ์ธำรง ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอื่น กรรมการ -
 นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ที่ปรึกษา    
 นพ.ปัญญา กีรติหัตถยากร ที่ปรึกษา    
       
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562