National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

 

สายด่วน สปสช. โทร. 1330วิธีการใช้บริการสายด่วน สปสช. 1330

 • กด 1 รับฟังข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขถาพ
 • กด 2 ตรวสอบสิทธอัตโนมัติ
 • กด 3 รับฟังการแก้ไขสิทธิไม่ตรีงตามจริง
 • กด 4 รับฟังการใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 • กด 5 รังฟังข้อมูลการใช้สิทธิฉุกเฉิน 3 กองทุน
 • กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่
 • กด # รับฟังซ้ำ