National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

 

การบริหารกองทุนย่อย

การบริหารกองทุนย่อย

  1. งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
  2. กองทุนทันตกรรม  
  3. กองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย 
  4. กองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
  5. กองทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช
  6. การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
  7. กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 
  8. แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์ วัณโรคและผู้ติดเชื้อ 
  9. กองทุนไต 
  10. งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
  11. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่