National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

มติคณะกรรมการ

เช่น ค้นหาตามครั้งที่ / วันที่การประชุม และ/หรือ ค้นหาตามคำสำคัญ

หากให้เงื่อนไขการค้นหาทั้ง 2 อย่าง (สรุปมติการประชุมครั้งที่/วันที่ และ คำสำคัญ) หมายถึงให้ค้นหามติการประชุม ครั้งที่/วันที่... ที่มีคำสำคัญเท่ากับ ...

มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


 • ประเด็น :

  (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๒)

 • ประเด็น :

   ความก้าวหน้าการปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.. ….

 • ประเด็น :

  ผลการประเมินการดำเนินงานของ สปสช.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และเกณฑ์การประเมินทุนหมุนเวียนปี ๒๕๖๑

  - การประเมินทุนหมุนเวียน โดยกรมบัญชีกลางและบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  - การประเมินผลลัพธ์  

 • ประเด็น :

   การกำหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายกรณีจำนวนผู้มีสิทธิเพิ่มขึ้น ปี ๒๕๖๑

 
มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กลับ ขึ้นบน