National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

มติคณะกรรมการ

เช่น ค้นหาตามครั้งที่ / วันที่การประชุม และ/หรือ ค้นหาตามคำสำคัญ

หากให้เงื่อนไขการค้นหาทั้ง 2 อย่าง (สรุปมติการประชุมครั้งที่/วันที่ และ คำสำคัญ) หมายถึงให้ค้นหามติการประชุม ครั้งที่/วันที่... ที่มีคำสำคัญเท่ากับ ...

มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


 • ประเด็น :

   รายงานความก้าวหน้าผลปฏิบัติงานของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • ประเด็น :

  รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • ประเด็น :

   ข้อเสนองบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๑) งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และกรอบภาระงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ๒)งบบริหารจัดการ สปสช. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 • ประเด็น :

  การปรับปรุง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ....

 • ประเด็น :

  ร่างประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร .. ....

 
มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กลับ ขึ้นบน