National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช. เขต ๖ ระยอง ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

สปสช. เขต ๖ ระยอง ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 

ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                  เขต ๖ ระยอง ร่วมกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา                 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีนางสถาพร จิรัฐติกาลกิจ ที่ปรึกษา สปสช.เขต ๖ ระยอง                       เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมนายายอามรีสอร์ต อ.นายายอาม จ.จันทบุรีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแกนนำจากกลุ่มเครือข่าย ๙ ด้านใน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ปราจีนบุรี ชลบุรี จันทบุรี และจังหวัดตราด จำนวน ๓๐ คน 

 

นางสถาพร จิรัฐติกาลกิจ ที่ปรึกษา สปสช.เขต ๖ ระยอง กล่าวว่า “บทบาทของวิทยากรแกนนำหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ในการให้ความรู้ในสิทธิหน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแก่ประชาชน องค์กร หน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างถูกต้อง และรู้จักนำเอารูปแบบวิธีการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกในการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเรื่องหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องทุกข์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ และประสานงาน ทำความเข้าใจ  แก้ไข หรือส่งต่อปัญหาให้กับหน่วยงาน                ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้”

 

ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด ให้มีความเข้าใจเรื่อง                        ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะช่วยสร้างองค์ความรู้ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนต่อในระดับพื้นที่ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ                 ศูนย์ประสานฯ ระดับจังหวัด สปสช. สาขาจังหวัด และเครือข่ายองค์กร ภาคีอื่นในระดับพื้นที่             ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

?