National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 8 อุดรธานี ชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2556

สปสช.เขต 8 อุดรธานี ชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2556   

  

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 โรงแรมเอ็มเจ อ.เมือง จ.สกลนคร   นพ.พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม  "การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556  ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี   เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนม  ให้กับ ผู้บริหารหน่วยบริการ, ผู้รับผิดชอบงานในหน่วยบริการ, ผู้แทนหน่วยปฐมภูมิ   และผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด  มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน 250 ราย

นพ.พงษ์สวัสดิ์  กล่าวว่า  การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชนเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล   ซึ่งในปีงบประมาณ 2556  กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  เพื่อลดผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   อาทิ โรคมะเร็งตับโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  ซึ่งภาคอีสานติดแชมป์อันดับหนึ่งของประเทศ  

นพ.ปรีดา  แต้อารักษ์ ผอ.สปสช.เขต 8 อุดรธานี  กล่าวว่า  การดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ 30 บาทรักษายุคใหม่ ที่ผ่านมา สปสช. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ได้แก่  ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวิชาชีพ ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและได้รับบริการสาธารณสุขตามสิทธิได้มากขึ้น กว่า 1 แสนครอบครัวไม่ต้องล้มละลายจากการรักษาพยาบาล  ในปีงบประมาณ 2556  รัฐบาลมีมติให้ใช้หลักเกณฑ์การดำเนินงานและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ด้วยกรอบวงเงินอัตราเหมาจ่ายรายหัว 2,755.60 บาท  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และสังกัดหน่วยงานอื่นๆ  บริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง

ด้าน นพ.อภิชาติ  อภิวัฒนพร  ผอ.รพ.สกลนคร  เปิดเผยว่า  ไม่กังวลเรื่องงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวที่ ได้รับจาก สปสช.  เท่าที่ประเมินดูงบประมาณเพียงพอในการให้บริการประชาชน   ซึ่งหน่วยบริการจะต้องช่วยกันพัฒนาระบบการบริการ   พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการที่ได้มาตรฐานและได้รับการชดเชยตามที่ควรจะได้รับจริง  ทั้งนี้สิ่งสำคัญผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด