National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงานประชาชน จ.สมุทรสาคร พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนตำบลของทั้ง 3อำเภอ

 ศูนย์ประสานงานประชาชน จ.สมุทรสาคร พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนตำบลของทั้ง 3อำเภอ

 

ศูนย์ประสานงานประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดเวทีพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนตำบล ในส่วนผู้แทนศูนย์ประสานงานฯ   โดยมี  นางอรุณรัตน์  น้อมนพ   ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดสมุทรสาคร   ทีมจากกลไกภาคตะวันตก และเจ้าหน้าที่จาก  สปสช. เขต 5 ราชบุรี  ร่วมให้ความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพ   สร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการแก่คณะกรรมการกองทุนฯ  ทั้ง  3  อำเภอ ในจังหวัดสมุทรสาคร   ได้แก่  อำเภอเมือง  อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว   ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเวทีนี้   จำนวน  40 คน เมื่อวันที่  7   เมษายน  2555  ณ ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์   อ.เมือง  จ. สมุทรสาคร  

                นางอรุณรัตน์  น้อมนพ   ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานฯ  กล่าวว่า    ศูนย์ประสานงานประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้  ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการกองทุนตำบล รวมไปถึงการเผยแพร่ให้ความรู้ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิและหน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ของ 3 กองทุน การจัดอบรมครั้งนี้เน้นกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่  ด้วยการจัดอบรมให้เข้าใจถึงกฎระเบียบ การบริหารจัดการกองทุน  การพิจารณาเรื่องสนับสนุนโครงการต่างๆ  ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการในส่วนของประชาชน ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการที่จะนำไปพัฒนาในตำบลของตนเอง  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี

                นพ.วิบูลย์  สุพุทธิธาดา  ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 5 ราชบุรี   กล่าวถึง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ในภาพรวมว่า  เป็นศูนย์ประสานงานของภาคประชาชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่อง การให้คำปรึกษา  รับเรื่องร้องเรียนหลักประกันสุขภาพประชาชนในระดับจังหวัด  สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องสิทธิ และหน้าที่ตาม พรบ.  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2545   ได้เป็นอย่างดี  และเป็นตัวแทนของคณะกรรมการระดับตำบลในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคในระดับพื้นที่  ให้เข้าถึงการบริการได้  อีกทั้งยังส่งเสริมบทบาทให้ประชาชนร่วมเข้ามาร่วมบริหารจัดการ เป็นเจ้าของ และมาพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง

                เวทีนี้ ประกอบด้วยหลายกิจกรรม อย่างเช่น กิจกรรมกรณีศึกษา  ได้ยกตัวอย่างจากสถานการณ์ต่างๆ ตัวอย่างโครงการที่เกี่ยวข้องในชุมชนมาเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ  เรื่องที่มา  รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล ร่วมบริหารจัดการด้วยกัน และได้จัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเรียนรู้ แลกเปลี่ยนด้วยกันที่สามารถนำไปปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป  ซึ่งจัดโดยทีมวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ สปสช.และแกนนำของภาคตะวันตกมาร่วมกันเป็นวิทยากรกระบวนการในการเรียนรู้ครั้งนี้