National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สร้างแนวทางเชิงรุกพัฒนายกระดับศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

 

 

สร้างแนวทางเชิงรุกพัฒนายกระดับศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สร้างแนวทางเชิงรุกพัฒนายกระดับศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบ เพื่อสามารถดำเนินการให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่สูงสุด

                เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2555 สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับของคณะทำงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอของเครือข่ายภาคี 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัด กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน จากกองทุน ฯ ต้นแบบ 21 กองทุน ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมภาคีจังหวัด เพื่อต่อยอดในการเผยแพร่ ถ่ายทอด อบรม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้กับ 559 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของเขตพื้นที่ ณ อลงกตรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในที่ประชุม ผศ.สอรัฐ มากบุญ จากสำนักงานโครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมาบรรยายเพิ่มเสริมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์เรียนรู้สู่กองทุน ฯ และเทคนิคการทำงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำไปเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบของผู้ปฏิบัติงานประจำในการแก้ปัญหา และยกระดับการพัฒนางานที่รับผิดชอบดำเนินการอยู่ตามปกติ โดยมีผลลัพธ์เป็นการพัฒนาตนเองและกองทุน ฯ อันส่งผลให้บรรลุเป้าประสงค์สูงสุดของกองทุน ฯ ต่อไป

จากนั้นมีการนำเสนอแนวคิดการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุน ฯ ขายความคิดค่ากลางงานพัฒนากองทุน ฯ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สู่ปัจจัยความสำเร็จการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุน โดยสร้างเกณฑ์วัดความสำเร็จของการพัฒนา (Benchmark) 7 ประการ และผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นถึงบันไดสู่ความสำเร็จ โดยได้แบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพกองทุน/สร้างการมีส่วนร่วม/การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์/การสร้างนวัตกรรม/การติดตามประเมินผล/การสื่อสารสารสนเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาเป็นการดำเนินงานแผนงานโครงการในชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทิศทางในการจัดทำหลักสูตรศูนย์เรียนรู้ ที่ได้ผลมาจากการระดมสมองทำให้กองทุน ฯ ต้นแบบได้เติมเต็มซึ่งกันและกัน รับรู้ว่าจะเคลื่อนงานศูนย์เรียนรู้อย่างไร พร้อมที่จะขับเคลื่อน โดยยกเอาค่ากลางวางไว้บนบ่า ก้าวหน้าสู่การจัดทำระดับการพัฒนายกระดับศักยภาพให้ได้ทั้ง 559 กองทุนฯ ในพื้นที่อย่างครบถ้วนต่อไป