National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

กองทุนสุขภาพเทศบาลช้างซ้าย ผุด ‘ถนนกินได้-ปลูกพืชผักปลอดสารเคมี’ สุขภาพดี-ไร้เคมีเกษตร

 

สปสช.ชมผลงานกองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลช้างซ้าย จ.สุราษฎร์ธานี สร้างหุ้นส่วนสุขภาพในชุมชน ทำ “ถนนกินได้” ปลูกพืชผักปลอดสารเคมี ชูหลักการ “ออกกำลังกาย-อาหาร-อารมณ์” ดูแลคนปลอดภัย-ห่างไกลโรงพยาบาล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่ดูงาน “ถนนกินได้ ช้างซ้ายไร้เตียง” ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นกลุ่มโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ในการสร้างหุ้นส่วนสุขภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน พร้อมความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่

ทั้งนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้รับงบประมาณผ่านการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติราว 4.6 แสนบาทต่อปี รวมกับเงินสมทบ 60% จากเทศบาลตำบลช้างซ้ายอีกราว 2.8 แสนบาทต่อปี นำมาใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมแผนงานโครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน

นายชูชัย อุดมศรีโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า การอนุมัติงบประมาณของกองทุนฯ ได้พิจารณาตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่ โดยการทำงานเชิงรุกของคณะกรรมการกองทุนฯ ทำให้ในแต่ละปีมีการเสนอเข้ามากว่า 50-60 โครงการ และได้มีการกลั่นกรองเป็นอย่างดี หากโครงการที่ยังไม่ผ่านให้ทำการศึกษาและเสนอเข้ามาใหม่ เช่นเดียวกับในปี 2563 ที่มีการอนุมัติใช้งบประมาณของกองทุนฯ ไปแล้วมากกว่า 90%

สำหรับหลักการของ “ถนนกินได้ ช้างซ้ายไร้เตียง” ได้ยึดหลักการดูแลสุขภาพ 3 อ. คือ 1. ออกกำลังกาย ซึ่งมีโครงการเด่น เช่น โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ โครงการฟื้นฟูสภาพข้อเข่าผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมพรมกะลา กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ 2. อาหาร มีโครงการเด่นคือ โครงการถนนกินได้ ไร้สารพิษ 3. อารมณ์ มีโครงการเด่นคือ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยธรรมะ ที่มีการอบรมชุมชนร่วมกันนั่งสมาธิตลอดทั้งปี เป็นต้น

ในส่วนของโครงการถนนกินได้ ไร้สารพิษ ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2552 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ปลอดสารเคมี ด้วยการให้หมู่บ้านทั้ง 12 แห่งในตำบลเลือกเส้นทางแห่งละ 1 กิโลเมตรเพื่อปลูกพืชผักริมทาง พร้อมให้งบประมาณแห่งละ 6,000 บาท ในการดูแลจัดการ บนหลักเกณฑ์พื้นฐาน 3 ข้อ คือ ห้ามนำไปขาย ห้ามใครแสดงความเป็นเจ้าของ และห้ามใช้สารเคมี

นายชูชัย กล่าวว่า จากการปลูกพืชผักปลอดภัยของชาวบ้าน ได้ทำให้เกิดความหลากหลายของพืชพันธุ์พื้นเมืองเดิม ซึ่งบางชนิดอาจหายไปได้ถูกกลับเข้ามาปลูกใหม่ รวมถึงเกิดการต่อยอดของชาวบ้านที่มีการปลูกเพิ่มนอกเส้นทาง หรือตามหน้าบ้านต่างๆ จนปัจจุบันในตำบลมีถนนกินได้ทุกหมู่บ้าน รวมกันกว่า 21 กิโลเมตร ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันกิน ร่วมกันใช้ และร่วมกันดูแลมาอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มแต่อย่างใด

“อุปสรรคจากการที่ สตง. ได้ทำการตรวจสอบและติติงว่าโครงการไม่ได้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ระบุให้นำเงิน 6,000 บาทไปใช้ทำอะไรบ้าง เราบอกว่าหากโครงการนี้ทำไปตามระเบียบหลักเกณฑ์นั้น แต่ละกิโลเมตรอาจต้องใช้ไม่น้อยกว่า 30,000 บาท จากค่าแรง เครื่องมือ พันธุ์พืช หรือปุ๋ยต่างๆ แต่ชาวบ้านที่นี่มาร่วมกันลงมือลงแรงโดยไม่มีค่าจ้าง มีชุมชนหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ดังนั้นในบางครั้งระเบียบบางอย่างอาจถูกกำหนดมาให้ดูสวยงาม แต่บริบทบางท้องถิ่นเขามีอะไรดีมากกว่านั้น ซึ่งจากสองปีที่ได้ตรวจและติติงขึ้นมา จน สตง.ยอมรับฟังด้วยเหตุผล เราก็ได้ทำโครงการมาโดยตลอด” นายชูชัย กล่าว

ด้าน นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า กปท. ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการใช้กองทุนฯ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกับหลายพื้นที่ที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันก่อนที่จะไปเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยความสำเร็จจากการที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดีนั้นอาจเป็นกำไรที่วัดค่าไม่ได้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นยังเป็นการที่คนในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ช่วยกันสร้างความยั่งยืนที่สอดคล้องกับความต้องการ

“การมีกองทุนท้องถิ่นฯ นับเป็นความก้าวหน้าในการกระจายอำนาจ ที่มีภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมกำหนดทิศทางตามบริบท แทนการกำหนดจากภาครัฐส่วนกลางที่มีความแข็งตัวเกินไป เช่นตัวอย่างจากช่วงโควิด-19 ที่ทำให้เห็นว่ากองทุนฯ เข้ามาช่วยเหลือประชาชนได้ชัดเจน แทนที่จะรอการสั่งการจากส่วนกลางที่อาจล่าช้า ไม่ทันการ” นพ.ประจักษวิช กล่าว

 

//////////////24 กรกฎาคม 2563