National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

เครือข่ายประชาชน 9 ด้านเปิดเวที “คนรักหลักประกันสุขภาพ” ภาคกลาง “วิทยา” รมว.สธ. ย้ำมีหมอใกล้บ้าน ไม่ต้องรอคิวนาน ลดการใช้ยา เสริมบริการแพทย์แผนไทย \

เครือข่ายประชาชน 9 ด้านเปิดเวที “คนรักหลักประกันสุขภาพ” ภาคกลาง

“วิทยา” รมว.สธ. ย้ำมีหมอใกล้บ้าน ไม่ต้องรอคิวนาน  ลดการใช้ยา เสริมบริการแพทย์แผนไทย

 

 

                                “วิทยา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดปาฐกถาพิเศษ “ระบบหลักประกันสุขภาพตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ”  ย้ำให้ประชาชนมั่นใจในระบบสุขภาพของคนไทย เครือข่าย 9 ด้านรวมพลกว่า 500 คน ร่วมเวที “คนรักหลักประกันสุขภาพ” เน้นมีหมอใกล้บ้าน ไม่ต้องรอคิวรักษานาน จัดการโรคเรื้อรัง ลดการใช้ยา หนุนบริการแพทย์แผนไทยมากขึ้น

                                สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี (สปสช.) ร่วมศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนใน 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี และนครนายก จัดเวทีเสวนา “ระบบหลักประกันสุขภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”โดยมี นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิด พร้อมทั้งเปิดเวทีเสวนา “ระบบหลักประกันสุขภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” โดย นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี นพ.ประสิทธิชัย  มั่งจิตร ผอ.รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี นางปฐมมน กัญหา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.สระบุรี นางเตือนใจ สมานมิตร ผู้ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ลพบุรี และ นายอยุธยา วาริชา นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาสา ร่วมเสวนา โดยมี นางชลดา  บุญเกษม ศูนย์ประสานงานฯประชาชนดำเนินรายการเสวนา โดยมีประชาชน อาทิ อสม. เครือข่ายผู้พิการ ประชาชนทั่วไปกว่า 500 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 กพ.55

                                นายวิทยา  บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง)  กล่าวว่า โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคโฉมใหม่ปี 2555 นี้ จะเน้น 4 เรื่องใหญ่ ได้แก่ 1.มีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ 2. มียาดีใช้เพียงพอ 3.ไม่ต้องรอรักษานาน และ 4. จัดการโรคเรื้อรัง  เน้นโครงการใกล้บ้านใกล้ใจ ให้มีหมอดูแลในหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อสร้างบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นและเท่าเทียม ลดการรอคิว โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ให้สามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) จะให้มีบริการเพิ่มขึ้นภายใน 6 เดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยใช้ระบบไอทีรองรับเพื่อให้หมอบริการประชาชนอย่างทั่วถึง  ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันฯสามารถรับยาได้ที่ รพ.สต. มีบริการตรวจผลแลบด้วยระบบออนไลน์ เน้นดูแลสุขภาพตั้งแต่ระดับตำบล   บริการผู้ป่วยนอกสะดวกรวดเร็วลดการรอคิวภายในเวลา 2 ชั่วโมง 50 นาที กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินจะได้รับบริการรภายในนโยบาย 3 เร็ว 2 ดี มีระบบช่องทางพิเศษจัดบริการผู้สูงอายุ พระภิกษุ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ต้อกระจก จะรอคิวรักษาไม่เกิน 3 เดือน ส่วนการจัดการโรคเรื้อรังร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองค้นหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อีกทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการคัดกรองค้นหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อีกทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและการสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

                                นพ.ชลอ  ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ สปสช. คือการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ทั้งสิทธิและหน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง ตลอดจนการให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ข้อมูลและดูแลประชาชนในพื้นที่เมื่อถึงคราวเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลด้วยเงื่อนไขประชาชนต้องไม่ล้มละลายเพราะการเจ็บป่วย ซึ่งโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดขึ้นตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ เมื่อ พ.ศ.2545 เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  ฉะนั้นศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายของ สปสช.ที่มีหน้าที่ต้องเป็นศูนย์ประสานงานดูแลประชาชนให้ได้รับความสะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพในท้องถิ่นนั้น

                                ดังนั้นจึงได้จัดเวทีเสวนาขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ภาระกิจหน้าที่ในการดำเนินงานสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานฯเครือข่ายด้านต่างๆ และที่สำคัญในเวทีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา บุรณศิริ ร่วมเวทีปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ระบบหลักประกันสุขภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ”  และรับหนังสือแถลงการณ์ซึ่งข้อเสนอของประชาชนภาคกลาง โดยมี นางปฐมมน กัญหา เป็นผู้อ่านแถลงการณ์ และ นายบุญยัง  กังใจ เครือข่ายศูนย์ประสานงานฯประชาชน จ.นครนายก เป็นผู้แทนใน 8 จังหวัดยื่นหนังสือแถลงการณ์  พร้อมทั้งแถลงข่าว “เปิดตัวเครือข่ายประชาชนคนรักหลักประกันสุขภาพภาคกลาง” โดยมีเครือข่ายผู้บริโภค ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และองค์กรผู้บริโภคใน 8 จังหวัดร่วมแถลงข่าว

........................14 กพ 55/สุนันท์  ภูธร/ข่าว/080-2125034.......................................