National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

โมร็อกโก ดูงาน สปสช.เรียนรู้หลักประกันสุขภาพไทย เตรียม MOU พัฒนาระบบร่วมกัน

  

“โมร็อกโก” ดูงาน “สปสช.” แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย เผยโมร็อกโกอยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2573 สนใจการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพด้วยการส่งเสริมระบบสุขภาพปฐมภูมิ การเงินการคลัง การมีส่วนร่วม โดยโมร็อกโกมีแผนที่จะลงนามความร่วมมือกับไทยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าร่วมกัน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ต้อนรับคณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรโมร็อกโก ดูงานการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชน 3 ระบบหลักๆ คือ สวัสดิการข้าราชการและครอบครัว ดูแลประชาชน 5.13 ล้านคน ระบบประกันสังคมดูแลประชาชนที่เป็นกลุ่มแรงงานในระบบประมาณ 12.6 ล้านคน และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลประชาชนส่วนที่เหลือที่ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพใดๆ ประมาณ 48 ล้านคน โดย 2 ระบบแรกเกิดขึ้นก่อน และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ สปสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบริหารจัดการเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) ซึ่งทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชน ขณะนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 แล้ว โดยไทยเป็นแหล่งเรียนรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่สำคัญในระดับโลก หลายปีที่ผ่านมามีหลายประเทศมาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับบริบทของประเทศตนเอง

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า สำหรับราชอาณาจักรโมร็อกโกนั้น ก่อนหน้านี้ได้มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพไทยที่ สปสช.มาแล้ว ทราบว่าโมร็อกโกอยู่ระหว่างการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2030 หรือ พ.ศ.2573 ตามปฏิญญาทางการเมืองที่ทั่วโลกให้คำรับรองร่วมกัน หรือที่เรียกว่า UHC 2030 สปสช.ยินดีถ่ายทอดความรู้ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าร่วมกันเพื่อให้ทั่วโลกบรรลุเป้าหมาย UHC2030 ร่วมกัน

ด้าน นพ.อับเดอไลลาห์ บูทาเลบ (Dr.Abdelilah Boutaleb) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรโมร็อกโก (Secretary General of Ministry of Health of the Kingdom of Morocco) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรโมร็อกโกเคยมาศึกษาดูงานหลักประกันสุขภาพของไทยแล้ว ครั้งนี้ระดับผู้บริหารสนใจมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับไทย ซึ่งเราเห็นว่าไทยเริ่มต้นระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตอนที่ประเทศไทยยังไม่ร่ำรวย และสามารถทำได้สำเร็จ ทำให้โมร็อกโกสนใจศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ และบทเรียนที่ได้ไปปรับใช้กับโมร็อกโกซึ่งอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายถ้วนหน้าตามปฏิญญา UHC2030 โดยโมร็อกโกมุ่งเน้นการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพด้วยการส่งเสริมระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ การบริหารการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งไทยมีความโดดเด่นในด้านนี้ โดยโมร็อกโกมีแผนที่จะลงนามความร่วมมือกับไทยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าร่วมกัน

 

//////////2 ธันวาคม 2562