National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่า กทม.มอบเครื่องช่วยฟัง เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน กทม. หนุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุนบัตรทอง บรรลุเป้าหมาย

                 

         ผู้ว่า กทม. มอบเครื่องช่วยฟัง เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่บกพร่องการได้ยิน จำนวน 100 คนหลังรุก “โครงการฟังรู้ ฟังชัด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กทม.” คัดกรองการได้ยินในผู้สูงอายุทั่วกรุงเทพฯ พร้อมเข้าถึงเครื่องช่วยฟัง หนุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ  กองทุนบัตรทองบรรลุเป้าหมาย  

   

          ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน จำนวน 100 คน ตาม “โครงการฟังรู้ ฟังชัด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ที่เป็นความร่วมมือสำนักอนามัย กทม. ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเป็นหนึ่งในโครงการตามนโยบายการบริหารราชการ กทม.ใหม่ ประจำปี 2561 NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยจัดพิธีมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินตามนโยบายบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ฯ ภายใต้ “โครงการฟังรู้ ฟังชัด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ซึ่งกรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงปัญหาความเสื่อมถอยของอวัยวะในผู้สูงอายุและที่พบได้บ่อยคือปัญหาการได้ยินที่มีผลต่อการสื่อสาร เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่อยากสื่อสารกับใคร จึงอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุได้ ดังนั้นถ้าผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถใส่เครื่องช่วยฟังได้ ก็จะสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างเป็นปกติส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

          ทั้งนี้สำนักอนามัยได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยฟังจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเริ่มดำเนินการคัดกรองความผิดปกติทางการได้ยินในกลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 5 เมษายน 2561 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมคัดกรองทั้งหมดจำนวน 9,844 คน พบผู้สูงอายุมีความผิดปกติทางการได้ยิน จำนวน 1,764 คน และจากการตรวจสมรรถภาพการได้ยินจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน พบผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง จำนวน 296 คน ขณะนี้มีผู้สูงอายุได้รับเครื่องช่วยฟัง จำนวน 100 คน ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะมีการดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุชภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากบริการบำบัดฟื้นฟูแล้ว ยังสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงเครื่องช่วยฟังที่เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะเสื่อมถอยทางการได้ยิน ช่วยแก้ไขความบกพร่องการได้ยิน ทำให้การสื่อสารกับผู้คนรอบข้างดีขึ้น แต่ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่มีประชากรหนาแน่และมีความซับซ้อนในระบบบริการสุขภาพ จำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการของกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้

          โครงการฟังรู้ ฟังชัด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ  นับเป็นโครงการเชิงรุกของ กทม.ภายใต้นโยบายท่านผู้ว่า กทม. เพื่อคัดกรองความผิดปกติทางการได้ยินให้กับผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ โดยผู้สูงอายุที่ผลการประเมินการได้ยินอยู่ในระดับต้องใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อแก้ไขปัญหาความบกพร่องการได้ยิน จะได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยฟังภายใต้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานการใส่เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูญเสียการได้ยินตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “โครงการนี้ถือเป็นความมุ่งมั่นของ กทม. เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพื้นที่ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามเจตนารมณ์ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 นับเป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้ความร่วมมืออันดีระหว่าง กทม. และ สปสช.” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

         

/////////// 8 พฤษภาคม 2561