National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 7 คว้ารางวัล ต้นแบบหน่วยงานภาครัฐ สร้างสุขคนในองค์กร “ครอบครัวมีสุขดีเด่น ปี 61”

         
  

         สปสช.เขต 7 ขอนแก่น คว้ารางวัล “ครอบครัวมีสุข ระดับดีเด่น ปี 2561” โครงการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นไปสู่ครอบครัวสุขภาวะของคนทำงานองค์กรฯ โดย สสส. และสถาบันวิจัยประชากรและสังคมหลังจัดทำแผนปฏิบัติการยอดเยี่ยม เน้นทุกมิติสร้างสุข ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ช่วยผ่อนคลายเพิ่มความสุขคนในองค์กร พร้อมเผยผลสำเร็จ จากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความร่วมมือในองค์กร

 

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น (สปสช.เขต 7 ขอนแก่น) ผ่านการคัดเลือกและได้รับมอบรางวัล “องค์กรครอบครัวมีสุข ระดับดีเด่น ประจำปี 2561” ประเภทหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 จากโครงการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นไปสู่ครอบครัวสุขภาวะของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า บุคลากรเจ้าหน้าที่นับเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร โดยในส่วนของ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น มีจำนวนเจ้าหน้าที่ 27 คน ทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญในการร่วมบริหารและดำเนินยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งในการดำเนินงานขององค์กรย่อมต้องเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปริมาณงาน รวมถึงความสมบูรณ์ในผลงานสูงสุด อาจทำให้การทำงานเกิดความเครียดได้ จึงต้องสร้างความสมดุลโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ ในรูปแบบสร้างสรรค์และเกิดความผ่อนคลาย ขณะเดียวกันยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์ของคนในองค์กร เกิดบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานสร้างความสุขในทำงานซึ่งที่ผ่านมา สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุนเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง

จากรางวัล “องค์กรครอบครัวมีสุข ระดับดีเด่น ประจำปี 2561” ที่ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ได้รับมอบนี้ ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างยิ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากผู้บริหาร แต่เกิดจากความคิดริเริ่มของบุคลากร และความร่วมมือของทุกคนในองค์กรที่ร่วมกันขับเคลื่อน ทำให้มีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการพูดคุยและแลกเปลี่ยน ที่นำมาสู่ความสุขร่วมกันของคนในองค์กร อาทิ กิจกรรมปลูกผัก กินข้าวกลางวันร่วมกัน การรวบรวมสิ่งของต่างๆ ให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก และการทำกิจกรรมภายนอก อย่างการร่วมกิจกรรมจิตอาสาดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็นต้น “รางวัลที่ได้รับมอบนี้เราทุกคนต่างดีใจและเป็นกำลังใจเพื่อมุ่งมั่นต่อไปการที่บุคลากรขององค์กรมีความสุขควบคู่กับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพองค์กรให้บรรลุเป้าหมายภารกิจหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ผอ.สปสช.เขต 7 ขอนแก่น กล่าว

นพ อุดม อรุณรุ่งศรี ในฐานะประธานคณะทำงาน Happy Workplace สปสช.เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า สปสช.เขต 7 ขอนแก่นได้เริ่มดำเนินการตามแนวคิดการสร้างความสุขในที่ทำงาน(Happy Workplace) โดยประสานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน” โดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำมาสู่การเขียนแผนปฏิบัติการ “เสริมสร้างความสุขไปสู่ NHSOองค์กรแห่งความสุข” ที่ให้ทุกสำนักในองค์กรร่วมจัดทำแผนกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แบบประเมิน Happinometer ที่เป็นเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง และนำส่งข้อมูลไปยังศูนย์วิจัยฯ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ เป็นรายงานผลสำรวจความสุขขององค์กร

ทั้งนี้ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ได้จัดทำกิจกรรมในมิติต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งในด้านมิติ Happy Work Life, มิติ Happy Relax, มิติ Happy soul จุดเริ่มต้นแห่งความสุข, มิติ Happy Family, มิติ Happy bodyและมิติ Happy Money โดยกิจกรรมที่จัดทำ อาทิ การเพิ่มช่องทางแสดงความเห็น การจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับที่ทำงาน การนั่งสมาธิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การปลูกต้นไม้ การเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า การบริจาคสิ่งของ การเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การทำบัญชีครัวเรือน และการวิ่งเดินนับก้าว เป็นต้นโดยมีการตั้งคณะทำงานในการกำกับให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

“จากแผนปฏิบัติการและกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนี้จากการประเมินนอกจากช่วยผ่อนคลายและเพิ่มความสุขให้บุคลากรแล้ว ยังเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับองค์กรและจากที่ศูนย์วิจัยฯ ได้ประเมินข้อมูลแบบสำรวจครอบครัวอบอุ่น เบื้องต้นค่าเฉลี่ยดัชนีครอบครัวอบอุ่นภาพรวม สปสช.เขต 7 ขอนแก่น อยู่ที่ร้อยละ 71.59 แต่ในจำนวนตัวชี้วัดนี้ ดัชนีครอบครัวอบอุ่นยังมีคะแนนน้อยที่สุดร้อยละ 64.78 จึงมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานครอบครัวอบอุ่นเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ได้แก่ การปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเองและจำหน่ายสร้างรายได้การจัดทำบัญชีครัวเรือน และการหารายได้จากการขายสิ่งของใช้แล้วเช่นขวดพลาสติกน้ำดื่มกระดาษใช้แล้ว เป็นต้น จากแผนดำเนินกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ได้รับรางวัลองค์กรครอบครัวมีสุขระดับดีเด่นประจำปี 2561ประเภทหน่วยงานภาครัฐ” นางศรีพิจิตร กล่าว

         

///////////8 สิงหาคม 2561