National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

สปสช.จัดรับฟังความเห็นกลุ่มผู้รับบริการ พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้รับบริการ ปี 2561 เพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ประจำปี 2561

 

นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ประธานกลุ่มภารกิจสนับสนุนเขตและการมีส่วนร่วม สปสช. กล่าวว่า การจัดเวทีนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 18 (10) (13) เพื่อนำข้อเสนอไปสู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การรับฟังในปีนี้มีความหลากหลายทั้งวิธีการ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การนำเสนอข้อมูล ในส่วนของการทำงานระหว่าง สปสช.กับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนนั้น มีความมุ่งเน้นร่วมกันในด้านการขยายเครือข่ายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านการทำงานขององค์กรประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่น ตลอดจนการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้นให้กับเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชนทุกคนได้รับสิทธิและเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน

นายนิมิตร์ เทียนอุดม อดีตกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสัดส่วนภาคประชาชน กล่าวว่า เครือข่ายภาคประชาชน 9 ด้านเป็นพลังสำคัญที่มีส่วนทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพเกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในระบบ หากปราศจากภาคประชาชนระบบจะเดินต่อไปได้ยาก ดังนั้น ครือข่ายแต่ละด้านต้องร่วมกันผนึกกำลังในการทำงานเพื่อปกป้องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีอยู่คู่คนไทยตลอดไป 

ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสัดส่วนภาคประชาชน กล่าวว่า บทบาทภาคประชาชนมีความสำคัญ ที่เป็นตัวแทนที่ต่อสู้เพื่อรักษาความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ก้าวต่อไปในอนาคต ความท้าทายคือการทำหน้าที่ของพวกเราอย่างเข้มแข็ง การให้คนไทยได้เข้าถึงสิทธิ มีระบบคุ้มครองโดยเฉพาะคนไร้สิทธิ ไร้สถานะ ในขณะที่แต่ละเครือข่ายมีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน จะต้องพากันให้เข้มแข็งทุกข่าย

นางสาวสารี อ่องสมหวัง กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสัดส่วนภาคประชาชน กล่าวว่า บทบาทการเป็นตัวแทนภาคประชาชนในฐานะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องทำงานด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชน และเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่แค่เพียงคนจน แต่เป็นของคนไทยทุกคน และเป็นเรื่องของสิทธิมนุษย์ชนที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

นายจอน อึ้งภากรณ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสัดส่วนภาคประชาชน กล่าวว่า เราจะลืมไม่ได้ว่า นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คนแรก และคณะ และภาคประชาชน เป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อการมีระบบหลักประกันสุขภาพ ในการรณรงค์ของภาคประชาชนเพื่อให้มีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น มีกระบวนการในการอธิบายก่อนว่าระบบคืออะไร ประชาชนจะได้อะไรจากระบบ ก่อนที่จะให้ประชาชนลงชื่อ และความจำเป็นของการมีตัวแทนภาคประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ และการรักษาความเข้มแข็งของเครือข่าย ต้องทำให้ระบบบริการแข่งขันได้กับภาคเอกชน ที่สืบเนื่องจากปัญหาของชนชั้นกลางที่ไม่มารับบริการ เช่น คิวยาว รอนาน มีอคติต่อระบบบริการ

นายจอน กล่าวต่อว่า ความท้าทายต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพคือ 1.ต้องต่อสู้กับการบ่อนทำลายให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอ่อนแอลง เช่น การแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2.ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องทำให้ทุกคนได้รับการดูแล 3.ระบบงบประมาณเพื่อดูแลคนทุกคน 4.การขยายความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับรู้และทำหน้าที่ในระบบอย่างเข้มแข็ง 5.การจัดการระบบบริการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การคุมราคายา 6.การทำให้ระบบมีการแข่งขันกับ รพ.เอกชน ลดปัญหาเรื่องคิวยาว และความท้าทายที่สำคัญ คือการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม มีระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว

ทั้งนี้ การประชุมรับฟังความคิดจากผู้รับบริการได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำข้อเสนอและทบทวนการดำเนินงาน บทบาทเครือข่าย 9 ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ ข้อเสนอของแต่ละเครือข่าย และเสนอประเด็นเพิ่มเติม และยุทธศาสตร์ประเด็นที่อยากเคลื่อนให้สำเร็จในปี 2562 มานำเสนอ หลังจากนั้น สรุปข้อเสนอที่ได้เพื่อส่งต่อในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปประจำปี 2561 ต่อไป

 

////////////12 กรกฎาคม 2561