National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

ผลสำรวจ “เพจ สปสช.” ประชาชนพึงพอใจถึง 8.64 จากคะแนนเต็ม 10

            จากผลการสำรวจ ความพึงพอใจ “เพจ สปสช.” ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าประชาชนพึงพอใจในระดับดี ถึง 8.64 จากคะแนนเต็ม 10 โดยพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบคลิปวีดีโอ และสื่ออินโฟกราฟฟิค ที่ดูทันสมัยและเข้าใจง่าย ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ได้อย่างรวดเร็วและเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเป็นช่องทางเสริมในการสอบถามวิธีใช้สิทธิที่ถูกต้อง สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนไทยในยุคปัจจุบันที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูลมากขึ้น       

    

          นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ได้รับทราบผลสำรวจความพึงพอใจทางออนไลน์ครั้งที่ 1 แบบสำรวจ แฟนเพจ เฟซบุ๊ก สปสช. นำเสนอโดยอนุกรรมการสื่อสารสังคมฯ เป็นการสำรวจเพื่อนำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้จากประชาชน มาปรับปรุง พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้มีรูปแบบเหมาะสมกับในแต่ละกลุ่มวัย โดยสื่อประชาสัมพันธ์จะเน้นให้ประชาชนรับรู้เรื่องหน้าที่และการใช้สิทธิ เพื่อเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล และบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบัน แฟนเพจ เฟซบุ๊ก สปสช. มีผู้ติดตามกว่า 88,700 ราย จากการสำรวจครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,728 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงถึงร้อยละ 81.7 หรือ 1,411 คน และเป็นผู้ชาย 317 คน ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 36-45 ปี รองลงมาอายุ 26-35 ปี และอายุ 46-55 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.4 รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 22.8 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 12

เมื่อสอบถามความถี่ในการเข้าเพจ สปสช. พบว่าร้อยละ 37.9 เข้าเพจ สปสช. ประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ รองลงมาร้อยละ 29.3 เข้าเพจน้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ และร้อยละ 10.9 เข้าเพจเป็นประจำทุกวัน โดยส่วนมากรู้จักเพจ สปสช.จากสื่อออนไลน์/เว็บไซต์ของ สปสช. ถึงร้อยละ 40.4 สื่อสิ่งพิมพ์ แนะนำองค์กร ร้อยละ 23.6 สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ร้อยละ 15.9 และการบอกต่อของเพื่อนร้อยละ 7.8 ส่วนเหตุผลที่ประชาชนส่วนใหญ่ติดตามเพจ สปสช. พบว่าร้อยละ 68.1 ติดตามเพราะเพจ สปสช.ให้ข้อมูลข่าวสารที่อัพเดทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) รองลงมาเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสาร สปสช. ข้อมูลสุขภาพทั่วไป และอื่นๆ เช่น สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ ร้อยละ 14.9, 14.1 และ 1.9 ตามลำดับ

          นพ.จรัล กล่าวว่า ส่วนเนื้อหาสาระที่นำเสนอในเพจ สปสช.นั้น ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะให้ความสนใจ ข้อมูลสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถึงร้อยละ 70.3 รองลงมาเป็นข้อมูลข่าวสารอัพเดทใหม่ๆ ร้อยละ 15 ขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีใช้สิทธิ ร้อยละ 4.3 โดยรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงประชาชนและสร้างความรู้ ความเข้าใจได้โดยง่ายคือ คือ สื่อวีดีทัศน์ และคลิปวีดีโอ ถึงร้อยละ 37.8 รองลงมาคือ สื่ออินโฟกราฟฟิค ด้านสาระสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 27.5, 21.9 และ 12.8 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในด้านพฤติกรรมการแชร์หรือส่งต่อ พบว่า ประชาชนเกือบครึ่งหนึ่งจะแชร์ หรือส่งต่อ สื่อวีดีทัศน์และอินโฟกราฟฟิค บางครั้ง ร้อยละ 46.8 และ 45.4 ส่วนเหตุผลการแชร์หรือส่งต่อเพราะสื่อประชาสัมพันธ์นั้น มีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคนอ่าน ถึงร้อยละ 78 และร้อยละ 77.7 รวมถึงช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสิทธิบัตรทอง ถึงร้อยละ 16.6 และ 15.7 ตามลำดับ

          อย่างไรก็ตาม เมื่อดูผลสำรวจความพึงพอใจต่อเพจ สปสช. พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับ 8.64 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และความพึงพอใจต่อสื่อวีดีทัศน์/คลิปวีดีโอ และสื่ออินโฟกราฟฟิค สปสช. ในระดับ 8.76 และ 8.97 คะแนน ในขณะที่สื่อประชาสัมพันธ์สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในระดับ 8.77 และ 8.9 ซึ่งนับว่าเป็นคะแนนในระดับที่ดีมาก

          “ข้อมูลสำรวจนี้ เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2560-2564) และยุทธศาสตร์การสื่อสารของ สปสช.ที่เน้นการสื่อสารเชิงรุก จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำผลสำรวจความเห็นที่ได้ในครั้งนี้ ไปปรับปรุงเพจ สปสช.ให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการผู้รับข่าวสารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในทุกช่วงวัย โดยสอดคล้องกับพฤติกรรมคนไทยมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จึงนับเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญในปัจจุบันและอนาคต” ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมฯ กล่าว อนึ่ง สำหรับประชาชนที่ต้องการจะเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ สปสช. นี้ สามารถติดตามได้ โดยพิมพ์คำว่า “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 

///////////12 มิถุนายน 2561