National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช.ร่วมจัดประชุม 11 ประเทศเอเชีย หามาตรการป้องกัน NCDs เหมาะสมบริบทแต่ละประเทศ

            สปสช.ร่วมกับองค์การอนามัยโลก และ สสส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 11 ประเทศเอเชีย หามาตรการแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในสังคม จัดการกับ NCD ที่เป็นภาระโรคที่สำคัญของทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเร่งป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ หรือโรค NCDs แบบบูรณการทุกภาคส่วนในสังคม ภายใต้บริบทของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WHO-SEA Regional Forum to Accelerate NCDs Prevention and Control in the Context of SDGs) จัดโดย องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO-SEARO) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย (บังคลาเทศ, ภูฏาน, เกาหลีเหนือ, อินเดีย, อินโดนีเซีย, มัลดีฟส์, เมียนมาร์, เนปาล, ศรีลังกา, ไทย และติมอร์เลสเต)

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหามาตรการจัดการโรค NCD ที่ทำได้ ได้ผล คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และสำคัญอย่างยิ่งคือต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการจัดการ NCDs ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยมู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติให้ข้อชี้แนะแก่ผู้แทนแต่ละประเทศตลอดการอบรม การประชุมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ สปสช.ทั้งส่วนกลางและเขต เข้าร่วมประชุม 20 คน และในช่วงเย็น นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช.จะเข้าร่วมเวที “นวัตกรรมของไทยเพื่อป้องกันและควบคุม NCDs อย่างได้ผล” ผู้ร่วมเสวนาท่านอื่น ได้แก่ นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค, ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. และ น.ส.บังอร ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการเครือข่ายการควบคุมการบริโภคยาสูบในอาเซียน โดยมี Dr. Daniel Kertesz ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ กลุ่มโรค  NCDs นับเป็นวิกฤตที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ในแต่ละปีมีประชากรมากถึง 16 ล้านคนทั่วโลกที่ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคหัวใจ ปอด โรคหลอดเลือดในสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน ซึ่ง 80% มาจากประชากรในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางอย่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นที่มาของการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้ 1 ใน 3 ภายในปี 2573 โดยการป้องกันและควบคุม NCDs ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันในทุกระดับของสังคม ทั้งในและนอกภาคสาธารณสุข โดยเน้นมาตรการที่คุ้มทุนและมีประสิทธิผล หรือที่เรียกว่า “Best Buys” รวมถึงการมีกลไกสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ได้แก่ ระบบบริการ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกลไกทางการเงินรูปแบบใหม่       

 

///////////9 ตุลาคม 2560