National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานกองทุนทันตกรรมระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2555

 

สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานกองทุนทันตกรรมระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2555

 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะทำงานกองทุนทันตกรรมระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการบริหารกองทุนทันตกรรม และพิจารณาแผนงาน/โครงการ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน จากคณะทำงานทันตกรรมระดับเขตและหัวหน้างานประกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช        และสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมอันดามัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

นายทวีสา เครือแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดประชุมว่า การจัดบริการทันตกรรมระดับจังหวัด เป็นการแก้ปัญหาของพื้นที่ โดยมีกลยุทธหลักที่ใช้ คือ ใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม dental caries ใน รพ.สต. ซึ่งเป็นการดูแลให้ฟันแท้ซี่แรกคงอยู่ ส่วนในการใช้การป้องกัน (Prevention and Promotion) จะเกี่ยวข้องกับงานแม่และเด็ก โดยสามารถให้เอกชนเข้าร่วมด้วย ตลอดจนถึงการจัดบริการเสริมเพิ่มเติมในเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้พิการ เบาหวาน ผู้ด้อยโอกาส และในพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไม่ถึงบริการ เช่น ออกบริการแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น ซึ่งแนวคิดนี้อันจะนำมาซึ่งการบริหารแผนงานและโครงการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและกระตุ้นการจัดบริการระดับจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงงบบริการทันตกรรมส่งเสริมการจัดบริการและส่งเสริมป้องกันในปีงบประมาณ 2555 ซึ่งได้แยกออกเป็น 2 ส่วน คืองบสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการและงบบริการทันตสุขภาพ (ระดับหน่วยบริการและระดับจังหวัด) ซึ่งงบบริการทันตสุขภาพระดับหน่วยบริการ มีขอบเขตให้บริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากตามสิทธิประโยชน์ในกลุ่มเด็กปฐมวัย หญิงตั้งครรภ์ และเด็กวัยเรียน (เน้นการจัดบริการทันตกรรมแบบผสมผสานอย่างสมบูรณ์ในเด็กป.1) ส่วนงบบริการทันตสุขภาพระดับจังหวัดมีขอบเขตในการจัดบริการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เป็นการจัดบริการเชิงรุก การจัดบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากอย่างทั่วถึงต่อไป