National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

E-san …ตอนบน...เดินหน้า...ร่วมใจพัฒนางาน...Claim......หน่วยบริการทุกแห่ง..

E-sanตอนบน...เดินหน้า...ร่วมใจพัฒนางาน...Claim......หน่วยบริการทุกแห่ง..เตรียมความพร้อม เดินหน้าเตรียมพร้อมรับกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต พร้อม เฮ รับโล่รางวัล กับหน่วยบริการผลงานดีเด่นรับรางวัล  Claim Award  2554 

          เมื่อวันที่ 19-20  ธันวาคม 2554  ณ โรงแรมประจักษ์ตรา อ. เมือง จ. อุดรธานี  สปสช. เขต 8 อุดรธานี  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและการบันทึกข้อมูลในระบบ  E-Claim   ประจำปี  2555   กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานของหน่วยบริการในความรับผิดชอบจำนวน  94 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง  รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น  220  คน โดย นพ. ปรีดา แต้อารักษ์  ผอ.สปสช. เขต 8  อุดรธานี  เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบรางวัลและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยกล่าวว่า “ รางวัลต่างๆที่ได้มาในวันนี้เป็นเพียงการบ่งบอกถึงการทำงานในวันนี้ ซึ่งสำหรับบางหน่วยบริการที่ยังไม่ได้รับรางวัลในวันนี้โอกาสหน้าก็มีสิทธิที่จะได้รับรางวัลนี้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการจัดทำข้อมูลใน ๓ ส่วนที่สำคัญได้แก่ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา  พร้อมการนำข้อมูลนำไปพัฒนาสรุปและวิเคราะห์ให้ทันต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาของหน่วยบริการนั้นๆ  พร้อมกันนั้นในวันนี้ สปสช.เขต ๘ อุดรธานี ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถทั้ง    ท่านจากสำนักบริหารการชดเชย ได้แก่ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สบช.,ดร.บรรจง จำปา ผู้ช่วย สบช.และหัวหน้ากลุ่มงานฯ สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน สปสช. พร้อมทีมงาน    ซึ่งท่านทั้ง ๔  เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูล Claim และแนวทางการเรียกเก็บชดเชยค่าบริการ ฯ  ดังนั้นหากหน่วยบริการที่มาในวันนี้และเก็บสิ่งที่ทั้ง ๔ ท่านได้มาบรรยายใน ๒ วันนี้นำไปใช้และปรับปรุงในการดำเนินงานก็จะส่งผลประโยชน์ต่อหน่วยบริการของทุกท่าน  และมอบรางวัล Claim Award 2554    ให้แก่หน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งปีนี้ได้แบ่งรางวัลเป็น 4 กลุ่มได้แก่  ประเภทส่งข้อมูล น้อยกว่า 300 รายการ/เดือน รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ รพ.คำตากล้า จ.สกลนคร รองอันดับ ๑ ได้แก่ รพ.เอราวัณ จ.เลย และรองอันดับ ๒ ได้แก่ รพ. ส่องดาว จ.สกลนคร  ประเภทส่งข้อมูล 300-1,000 รายการ/เดือน  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รพ.น้ำโสม จ. อุดรธานี รองอันดับ ๑ ได้แก่ รพ.ท่าบ่อ จ. หนองคาย และรองอันดับ ๒ ได้แก่ รพ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร และ รพ.ผาขาว จ. เลย   ประเภทส่งข้อมูล มากกว่า 1,000 รายการ/เดือน  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ รพ.เลย จ. เลย และ รองอันดับ ๑ รพ. หนองคาย จ. หนองคาย และรองอันดับ ๒ ได้แก่ รพ. อุดรธานี จ. อุดรธานี   กลุ่มที่  4 ภาพรวมในระดับจังหวัด  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จ. สกลนคร รองอันดับ ๑ สสจ.เลย และ รองอันดับ ๒ ได้แก่ สสจ.หนองคาย   สำหรับในปีนี้ได้มีการมอบรางวัลพิเศษสำหรับหน่วยบริการที่คว้ารางวัลชนะเลิศติดต่อกัน ๒ ปีซ้อน เป็นรางวัลยอดเยี่ยม ซึ่งได้แก่ รพ.เลย จ. เลย  พร้อมนี้ นพ.อุดม  อรุณรุ่งศรี รอง ผอ.สปสช. เขต ๘ อุดรธานี  ได้บรรยายพิเศษ “ นโยบายและทิศทางการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๕ “   ซึ่งเนื้อหาในการประชุมประกอบไปด้วย แนวทางการขอรับค่าบริการสาธารณสุข ปี ๒๕๕๕, กองทุนผู้ป่วยใน การบันทึกข้อมูลในระบบ  E-Claim /OP HC/OP Refer และการพัฒนาระบบข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกและสร้างเสริมสุขภาพฯ, การชดเชยค่าบริการกรณีฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ,สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๔  ( ๑๑ เดือน ) พร้อมแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนทั้ง Coding และ MRA  ประจำปี  ๒๕๕๕

          การประชุมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สปสช. เขต ๘ อุดรธานี  สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ และ สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน ซึ่ง ทพ. อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สบช. พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในการประชุมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้หน่วยบริการทุกแห่งได้รับทราบและทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ปี ๒๕๕๕  และคำแนะนำการใช้โปรแกรม/การบันทึก e-claim สปสช. เขต ๘  อุดรธานี ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ พร้อมนี้ พวกเราชาว Claim พร้อมที่จะเดินสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันทั้ง 94 หน่วยบริการ  สปสช. เขต 8 อุดรธานี ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและร่วมประเมินผลการจัดประชุม  และให้ข้อเสนอแนะ แก่ สปสช. เขต 8 อุดรธานี เพื่อนำไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นในลำดับ ต่อไป

------------------------------------------