National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

เปิดเวทีรับฟังความเห็นบัตรทอง ปี 60 ชง 3 ประเด็นเพิ่ม รุกพัฒนาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

            สปสช. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้และผู้รับบริการระดับประเทศ ปี 60 สู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมระดมความเห็นเพิ่มเติม 3 ประเด็นเฉพาะ ทั้งการเข้าถึงการรักษาของกลุ่มเปราะบาง การจัดระบบดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง และขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นฯ เตรียมรวบรวมพร้อมสรุปเสนอต่อบอร์ด สปสช.เดือน ก.ย.นี้

            ที่โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ในเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศ ประจำปี 2560 “ปฏิรูปการรับฟังความคิดเห็น : จุดเริ่มต้นจากนโยบายสู่การปฏิบัติ” จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งผู้รับบริการ ผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพต่างๆ ผู้แทนภาคประชาชนและผู้แทนกองทุนประกันสุขภาพเข้าร่วมกว่า 300 คน นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงศ์ ประธานอนุกรรมการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี นับเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งถูกกำหนดไว้ในมาตรา 18(10) และ (13) ของ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดย สปสช.ได้ดำเนินการจัดเวทีรับฟังความเห็นฯ นี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2560 นี้เป็นการจัดการรับฟังความเห็นทั่วไปฯ ครั้งที่ 14 โดยกระบวนการได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา มีการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไปฯ ทั้ง 13 เขตใน 4 ภาคทั่วประเทศ ก่อนนำมาสู่การจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไปฯ ที่เป็นเวทีระดับประเทศในครั้งนี้ที่เป็นการรวบรวมและสรุปในประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

            สำหรับกรอบการรับฟังความเห็นในปี 2560 นี้ มี 7 ประเด็นด้วยกัน ดังนี้ 1.ประเด็นและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและดำรงชีวิต 2.มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ 3.การบริหารจัดการสำนักงาน 4.การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5.การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่ 6.การมีส่วนร่วมของประชาชน และ 7.การรับรู้และคุ้มครองสิทธิ นอกจากนี้ในปีนี้ยังมีการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปฯ ในอีก 3 ประเด็นเฉพาะ คือ 1.การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (.. 2560-2564) เพื่อเพิ่มการเข้าบริการให้กับประชาชนทุกกลุ่ม 2.การจัดระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care- LTC) เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และ 3.การขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบให้เดินหน้าต่อไป

 

            “การจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศในวันนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อรวบรวมและสรุปความเห็นจากเวทีต่างๆ ทั่วประเทศที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้และจะนำเสนอต่อบอร์ด สปสช.ในเดือนกันยายนนี้ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอจากเวทีรับฟังความเห็นฯ โดยในส่วนที่อยู่นอกเหนือการดำเนินการของ สปสช.จะมีการหารือและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป” ประธานอนุกรรมการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นทั่วไป กล่าวและว่า นอกจากผลที่ได้จากการรับฟังความเห็นในครั้งนี้ ยังจะมีการรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อการแก้ไขร่าง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการขณะนี้ต่อไป