National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลเชิงดอยตั้งโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน

              เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นพร้อมด้วย, ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. และ นพ.สรกิจ ภาคีชีพ ผอ.สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ นพ.พีระมน นิงสานนท์ รักษาการ ผอ.สำนักเลขาธิการฯ และนายธีระพันธ์ ลิมป์พูน ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม นำคณะสื่อมวลชนดูงานการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเชิงดอย

 

นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่า เทศบาลตำบลเชิงดอยส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยดำเนินการในรูปแบบของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย โดยมีกำลังสำคัญจากชุมชนและวัดพระธาตุดอยสะเก็ดโดยท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อพระโพธิรังษี เพื่อดำเนินกิจกรรมในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของเทศบาลตำบลเชิงดอยที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มวัยต่างๆ โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยมีการเรียนการสอนทุกวันพุธและมีหลักสูตรดังนี้

พุธที่ 1 ของเดือน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สอนปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ การใช้โทรศัพท์มือถือ และการใช้ Social network ต่างๆ

พุธที่ 2 ของเดือน หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการทางสังคม เน้นการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติจริง เช่น การทำน้ำยาล้างจาน การทำชาเขย่า สานตะกร้า

พุธที่ 3 ของเดือน หลักสูตรการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เน้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ให้คนรุ่นใหม่ เช่น การทำกรวยดอกไม้ ตุง ทำกรวยหมาก วิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบดั้งเดิม

พุธที่ 4 และ 5 ของเดือน หลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ จัดให้มีการให้ความรู้ด้านสุขภาพ เช่น การตรวจวัดความดัน โดยมีสมุดคู่มือสุขภาพนักเรียน การดูแลรักษาผิวพรรณ การตรวจฟัน วิธีการออกกำลังกายฉบับผู้สูงอายุ

โรงเรียนชราบาลฯ นี้จะเป็นการดุแลกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ได้มีกิจกรรมทางสังคม มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองเพื่อการดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ขณะที่ในส่วนของผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ก็มีความร่วมมือกับ รพ.สต.ในพื้นที่และ อสม.เข้าไปดูแล เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายในชุมชน

ด้าน นพ.จรัล ตฤณวุฒิงพงษ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การดูแลผู้สูงอายุเป็นนโยบายสำคัญของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแล เริ่มดำเนินการปี 2561 นี้เป็นปีที่ 3 แล้ว เรื่องนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยจัดงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 600 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 900 ล้านบาทในปี 2560 และเพิ่มเป็น 1,200 ล้านบาทในปี 2561 นี้ เพราะมองเห็นประโยชน์เพื่อดูแลผู้สูงอายุในอนาคต ขณะนี้มี อปท.ราว 4,000 แห่งที่เข้าร่วมจัดตั้งระบบนี้แล้ว และคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าครอบคลุม อปท.ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงดอยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยลดการเจ็บป่วย นับเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดระบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

/////////////13 กุมภาพันธ์ 2561