National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 4 สระบุรี ร่วมกับ มศว.-มธ.-เครือข่ายวิชาการในเขตสุขภาพที่ 4 หนุนยกระดับงานวิจัยให้เป็นนโยบายด้วย POLICY BRIEF

              7 มิย.2560 ณ ห้องประชุมอาคารปิยชาติ ชั้น 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรีร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิชาการ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ประชุมเตรียมการ จัดประชุมวิชาการ R2R เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขต 4 โดยเน้นการจัดทำ Policy Brief  จากผลงาน issue base ของเครือข่ายบริการในพื้นที่ จำนวน 25 เรื่อง และการจัดทำข้อเสนอตามประเด็นการรับฟังความเห็นทั่วไป ในส่วนที่เป็นปัญหาของพื้นที่ เพื่อนำเสนอต่อ Policy Maker โดยมี ดร.นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล อาจารย์แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ คณะแพทยศาสตร์ มศว. เป็นประธานการประชุม ผศ.ดร.สิริมา  มงคลสัมฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.  นายจักรินทร์  ฆ้องวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และประเมินผล สปสช.เขต 4 สระบุรี ดำเนินการประชุม  

 

          ดร.นพ.สุธีร์  รัตนะมงคลกุล  กล่าวว่า  เขตบริการสุขภาพที่ 4 มีผลงาน R2R ที่เป็น issue base จำนวน 25 เรื่อง  จึงได้ร่วมกับคณะทำงาน คณาจารย์จากสถาบันวิชาการในพื้นที่ ยกระดับงานวิจัยให้เป็นนโยบายด้วย POLICY BRIEF โดยใช้เครื่องมือ world cafe ประกอบด้วย 5 กลุ่มได้แก่ 1)Stroke LTC  2)Urban and Health data 3)CKD and DM  4)Aging และ 5)Specific Issue  และการรวบรวมข้อเสนอในกระบวนการรับฟังความเห็นทั่วไปเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนของการดำเนินงานดูแลกลุ่มเปราะบาง, กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น, ระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุ เป็นต้น

          สำหรับเครือข่ายสถาบันวิชาการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วย คณาจารย์และผู้แทนจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ (มศว.) , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 4, วพบ.นนทบุรี, วพบ.พระพุทธบาท, วพบ.สระบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร, สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยปทุมธานี , มสธ., วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

          ดร.นพ.สุธีร์   กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมภูเขางาม  รีสอร์ท จ.นครนายก โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายบริการสุขภาพในพื้นที่ ที่มีผลงาน R2R เป็น Issue base ใน 25 โครงการ  และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพในพื้นที่ เพื่อยกระดับงานวิจัยให้เป็นนโยบายผ่านกระบวนการจัดทำ Policy Brief Workshop  นำไปสู่การพัฒนาการเขียนข้อสรุปเชิงนโยบาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนโยบายต่อ Policy Maker  สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนแจ้งรายชื่อได้ที่ เฟสบุคกลุ่มเครือข่าย R2R เขตสุขภาพที่ 4 หรือสอบถามได้ที่ คุณจักรินทร์  ฆ้องวงษ์ ผู้ประสานงานโครงการ