National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

“แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปสข., อคม.เขต 6 ระยอง ครั้งที่ 2”

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 6 ระยองจัดประชุม"แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพและคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 6 ระยอง ครั้งที่ 2” ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 6 ระยอง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ และอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 6 ระยอง รวมจำนวน 35  คน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.วิบูลย์  สุพุทธิธาดา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมว่า “ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต ทำหน้าที่ในการกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารงานหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับเขต รวมทั้งมีหน้าที่สนับสนุนและกำกับการดำเนินงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต ตามกรอบและแนวทางที่กำหนดในส่วนของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเขตทำหน้าที่ควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานการบริการของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตาม ม.50(3)แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 รวมทั้งพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตตรฐานบริการสาธารณสุขกำหนดตาม ม.50(5)

เพื่อให้การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพของอนุกรรมการทั้งสองคณะและมีการทำงานสอดประสานกันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานหลักประกันสุขภาพในระดับเขตพื้นที่สำนักงานฯจึงจัดให้มีการประชุมครั้งนี้ตามเจตนารมณ์ของการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่ ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์”

 

ที่ประชุมได้รับเกียรติจากนายนิมิตร์ เทียนอุดม อดีตกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและนายวีรพงษ์  เกรียงสินยศ กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ อปสข, อคม.เขต 6 ระยอง ในครั้งนี้