National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

“ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2561”

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 6 ระยอง จัดประชุม"ชี้แจงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2561” ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวมจำนวน 180 คน โดยได้รับเกียรติจาก พญ.แก้วใจ  ทิพยรัตน์สุนทร รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 6 ระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม กล่าวว่า “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศใช้ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.. 2558 และสำนักงานฯ โดยคณะทบทวน ปรับปรุง เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทำการปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ โดยให้ใช้ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ฉบับปรับปรุง ปี 2560 แทน เพื่อใช้สำหรับตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป และเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินมีความเข้าใจเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถนำไปใช้ตรวจประเมินในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์และ แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฉบับปรับปรุง ปี 2560 เพื่อใช้ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561

 การประชุมในครั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ได้ชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 ให้กับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งภาครัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภาครัฐนอกสังกัด และภาคเอกชนโดยให้หน่วยบริการภาครัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภาครัฐนอกสังกัด ได้มีการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์แนวทางและแบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนตามประเภทหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนไว้ผ่านโปรแกรมบันทึกผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ โปรแกรมCPP (Contracting Provider Profile: CPP) ช่วงประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี กรณีสถานบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการใหม่ต้องประเมินตนเองโดยด้วยเอกสารตามแนวทางและแบบตรวจประเมิน  ขึ้นทะเบียน ตามประเภทหน่วยบริการที่ขอขึ้นทะเบียนไว้ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่ และสปสช.เขต พิจารณา และนำเข้าคณะทำงานทะเบียนระดับเขต พิจารณาเบื้องต้น ก่อนนำเข้าวาระประชุมของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 6 ระยอง เพื่อพิจารณา และจัดให้คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินหน่วยบริการ เข้าตรวจประเมินในหน่วยบริการ กรณีที่ผ่านการอนุมัติสมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีหน่วยบริการภาคเอกชน ถูกตรวจประเมินหน่วยบริการโดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ซึ่งสปสช./สปสช.เขต แต่งตั้งเข้าตรวจประเมินในสถานที่ตั้งของหน่วยบริการ โดย สปสช.เขต 6 ระยอง จะดำเนินการสรุปผลรายงานผลการตรวจประเมิน เพื่อนำเข้า คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 6 ระยอง เสนอเป็นข้อมูลให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และเพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาเครือข่ายของระบบบริการที่มีการส่งต่อและการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับการบริหารงบกองทุนในการจ่ายค่าบริการด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ต่อไป

ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ฉบับปรับปรุง และได้รับคำชี้แจง ความเข้าใจจากผู้รับผิดชอบงานเป็นอย่างดี