ตารางการจัดประชุมวิชาการ
“การประชุมวิชาการ 6 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556”
(ระหว่างเดือน มิถุนายน – มิถุนายน 2556)

ขอความร่วมมือลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด เพื่อการเตรียมประชุมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมประชุม
 
รายละเอียดการจัดประชุม
 
ลำดับ วันที่/สถานทีจัดประชุม ภาค เขต สปสช. จังหวัด จำนวนผู้
ลงทะเบียน
คลิกเพื่อ
ลงทะเบียน
1. วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556
ณ รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

เหนือ เขต 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา
แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
0
  เขต 2  พิษณุโลก พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
  หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 7 มิถุนายน 2556
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นางกรกช พิมสาร    สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ E-Mail : korrakoch.p@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 053-285355 มือถือ : 090-197 5148  
                     นางเปรมฤดี รักพันธุ์ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก E-Mail : preamruedee.r@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 055-245160 มือถือ : 090-197 5162
 
2. วันที่ 11-12 มิถุนายน 2556
ณ รร.โนโวเทลเมืองทอง
จ.กรุงเทพมหานคร 

ภาคกลาง เขต 4 สระบุรี สระบุรี นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี
ลพบุรี  สิงห์บุรี อยุธยา อ่างทอง 
0
  เขต 5 ราชบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
  เขต 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร อุทัยธานี
  หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นายสราชัย สุขประสงค์ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ E-Mail : sarachai.s@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 056-371831-7 มือถือ : 085-4875034
                     นางภัทราพร โลห์เงิน    สปสช.เขต 4 สระบุรี E-Mail : patraporn.l@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 036-215275 มือถือ : 090-197 5181
                     นางสุกัญญา วงศ์ศิริ      สปสช.เขต 5 ราชบุรี E-Mail : sukunya.w@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 032-332590 ต่อ 5416 มือถือ : 086-173-9907 
   
3. วันที่ 4-5 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อีสานตอนบน)
เขต 7 ขอนแก่น ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 0
  เขต 8 อุดรธานี อุดรธานี นครพนม เลย สกลนคร
หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ
  หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นายปรเมศร์ เพ็งสว่าง        สปสช.เขต 7 ขอนแก่น E-Mail : poramete.p@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 043365321 มือถือ : 090-197 5209  
                     นางสาววิไลพร ใหญ่สูงเนิน สปสช.เขต 8 อุดรธานี E-Mail : wilaiporn.y@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 042-325607 มือถือ : 090-197 5220
   
4. วันที่ 17-18 มิถุนายน 2556
ณ รร.สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อีสานตอนล่าง)
เขต 9 นครราชสีมา นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 0
  เขต 10 อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
  หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 7 มิถุนายน 2556
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นางสาวธนัญญา อาษากิจ    สปสช.เขต 9 นครราชสีมา E-Mail : thananya.a@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 044-248870-4 ต่อ 5652 มือถือ : 090-1975227  
                     นางนลินทิพย์ ลิมปวิทยากุล สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี E-Mail : baralee.t@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 045-245206 มือถือ : 090-1975243
   
5. วันที่ 27-28 มิถุนายน 2556
ณ รร.บีพีสมิหลาบีชแอนด์รีสอร์ท จ.สงขลา
ภาคใต้ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร
นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง
0
  เขต 12 สงขลา สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล
  หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 14 มิถุนายน 2556
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นางอวยพร พรพิริยล้ำเลิศ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี E-Mail : uayporn.p@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 077- 274811 - 13 ต่อ 5106  มือถือ : 090-197 5246  
                     นางสายชล ผาณิตพจมาน สปสช.เขต 12 สงขลา E-Mail : saichol.p@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 0-74235362 มือถือ : 09-0197-5260
   
6. วันที่ 13-14 มิถุนายน 2556
*เปลื่ยนที่จัดประชุมเป็น: ห้องทิพวรรณ รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

จากเดิม
รร.โนโวเทลเมืองทอง
จ.กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออก เขต 6 ระยอง ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ตราด ปราจีนบุรี  สมุทรปราการ สระแก้ว
0
  เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
  หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 7 มิถุนายน 2556 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นางสาวอุไรวรรณ หิรัญโรจน์           สปสช.เขต เขต 6 ระยอง E-Mail : uraiwan.h@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 038-863634 มือถือ : 090-197 5198  
                     นางน.ท.หญิงจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหา E-Mail : juraiporn.n@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 02-142-0931 มือถือ : 090 197 5274
 

การเบิกค่าใช้จ่าย

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกต้นสังกัด 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างระหว่างประชุม
 ติดต่อเจ้าหน้าที่ นาย อาทิตย์ ผู้สำอางค์ หน่วยงาน : แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์ วัณโรค E-Mail : artit.p@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 02-141-4202 มือถือ : 090-197 5138 
                        นางสาวเลิศลักษณ์ พระโคตร หน่วยงาน : แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์ E-Mail : luesluk.p@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 02-141-4279 มือถือ : 085-058-9208