ตารางการจัดประชุมวิชาการ
“การประชุมวิชาการ 6 ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556”
(ระหว่างเดือน มิถุนายน – มิถุนายน 2556)

ขอความร่วมมือลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด เพื่อการเตรียมประชุมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมประชุม
 
รายละเอียดการจัดประชุม
 
ลำดับ วันที่/สถานทีจัดประชุม ภาค เขต สปสช. จังหวัด จำนวนผู้
ลงทะเบียน
คลิกเพื่อ
ลงทะเบียน
1. วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556
ณ รร.ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

เหนือ เขต 1 เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา
แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
376
  เขต 2  พิษณุโลก พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
  หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 7 มิถุนายน 2556
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นางกรกช พิมสาร    สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ E-Mail : korrakoch.p@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 053-285355 มือถือ : 090-197 5148  
                     นางเปรมฤดี รักพันธุ์ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก E-Mail : preamruedee.r@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 055-245160 มือถือ : 090-197 5162
 
2. วันที่ 11-12 มิถุนายน 2556
ณ รร.โนโวเทลเมืองทอง
จ.กรุงเทพมหานคร 

ภาคกลาง เขต 4 สระบุรี สระบุรี นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี
ลพบุรี  สิงห์บุรี อยุธยา อ่างทอง 
380
  เขต 5 ราชบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
  เขต 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร อุทัยธานี
  หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นายสราชัย สุขประสงค์ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ E-Mail : sarachai.s@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 056-371831-7 มือถือ : 085-4875034
                     นางภัทราพร โลห์เงิน    สปสช.เขต 4 สระบุรี E-Mail : patraporn.l@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 036-215275 มือถือ : 090-197 5181
                     นางสุกัญญา วงศ์ศิริ      สปสช.เขต 5 ราชบุรี E-Mail : sukunya.w@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 032-332590 ต่อ 5416 มือถือ : 086-173-9907 
   
3. วันที่ 4-5 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อีสานตอนบน)
เขต 7 ขอนแก่น ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 398
  เขต 8 อุดรธานี อุดรธานี นครพนม เลย สกลนคร
หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ
  หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นายปรเมศร์ เพ็งสว่าง        สปสช.เขต 7 ขอนแก่น E-Mail : poramete.p@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 043365321 มือถือ : 090-197 5209  
                     นางสาววิไลพร ใหญ่สูงเนิน สปสช.เขต 8 อุดรธานี E-Mail : wilaiporn.y@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 042-325607 มือถือ : 090-197 5220
   
4. วันที่ 17-18 มิถุนายน 2556
ณ รร.สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(อีสานตอนล่าง)
เขต 9 นครราชสีมา นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 419
  เขต 10 อุบลราชธานี อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ
  หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 7 มิถุนายน 2556
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นางสาวธนัญญา อาษากิจ    สปสช.เขต 9 นครราชสีมา E-Mail : thananya.a@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 044-248870-4 ต่อ 5652 มือถือ : 090-1975227  
                     นางนลินทิพย์ ลิมปวิทยากุล สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี E-Mail : baralee.t@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 045-245206 มือถือ : 090-1975243
   
5. วันที่ 27-28 มิถุนายน 2556
ณ รร.บีพีสมิหลาบีชแอนด์รีสอร์ท จ.สงขลา
ภาคใต้ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร
นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง
401
  เขต 12 สงขลา สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล
  หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 14 มิถุนายน 2556
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นางอวยพร พรพิริยล้ำเลิศ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี E-Mail : uayporn.p@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 077- 274811 - 13 ต่อ 5106  มือถือ : 090-197 5246  
                     นางสายชล ผาณิตพจมาน สปสช.เขต 12 สงขลา E-Mail : saichol.p@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 0-74235362 มือถือ : 09-0197-5260
   
6. วันที่ 13-14 มิถุนายน 2556
*เปลื่ยนที่จัดประชุมเป็น: ห้องทิพวรรณ รร.ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

จากเดิม
รร.โนโวเทลเมืองทอง
จ.กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออก เขต 6 ระยอง ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ตราด ปราจีนบุรี  สมุทรปราการ สระแก้ว
372
  เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
  หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 7 มิถุนายน 2556 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นางสาวอุไรวรรณ หิรัญโรจน์           สปสช.เขต เขต 6 ระยอง E-Mail : uraiwan.h@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 038-863634 มือถือ : 090-197 5198  
                     นางน.ท.หญิงจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหา E-Mail : juraiporn.n@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 02-142-0931 มือถือ : 090 197 5274
 

การเบิกค่าใช้จ่าย

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกต้นสังกัด 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างระหว่างประชุม
 ติดต่อเจ้าหน้าที่ นาย อาทิตย์ ผู้สำอางค์ หน่วยงาน : แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์ วัณโรค E-Mail : artit.p@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 02-141-4202 มือถือ : 090-197 5138 
                        นางสาวเลิศลักษณ์ พระโคตร หน่วยงาน : แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส์ E-Mail : luesluk.p@nhso.go.th เบอร์ภายใน : 02-141-4279 มือถือ : 085-058-9208