หน้าแรก  แผนผังเว็บไซต์  อินทราเน็ต  Mail NHSO ไทย | Eng
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขระบบเว็บหลัก ท่านสามารถเรียกดูบริการออนไลน์ ตามหมวดต่างๆดังนี้
 
 
"แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานของ สปสช."
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานของ สปสช.
 2. ระบบรวบรวมข้อมูล ปัญหาการเข้าใช้งานโปรแกรมประยุกต์ของ สปสช.
 
 
 
 
งานทะเบียน
 1. ตรวจสอบสิทธิประชากร
 2. ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน
 3. E-Register
 4. ข้อมูลผู้ประสานงานสาขา
 5. สถิติและรายงาน
 6. ค้นหาหน่วยบริการทั้งประเทศ(สนย.)
 7. ค้นหาหน่วยบริการประจำในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 8. โปรแกรมค้นหาและจัดเครือข่ายหน่วยบริการแบบออนไลน์ (Mastercup Online)
 9. โปรแกรมการแก้ไขสิทธิด้านรักษาพยาบาลของประชาชน (ปรับปรุงสิทธิ) Data Center
 10. ระบบการลงทะเบียนแบบกลุ่ม (Batch) Data Center .... "NEW" ....
 
 
 
 
การบริหารจัดการรายโรค
 1. ลงทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
 2. โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์
 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 4. ลงทะเบียน Case manager เพื่อพัฒนาบุคลากร
 5. รายงานสถิติการลงทะเบียนผู้ป่วยรายโรค (DMIS)
 6. ระบบบริหารจัดการวัณโรค (DMIS-TB)
 7. ระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค (TB DATA HUB)
 8. ระบบข้อมูลบริการผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
 
 
 
 
ระบบ Data Center
 1. Hospital Profile
 2. แบบรายงาน สปสช. 0110 รง.5
 3. แบบรายงาน สปสช.สาขา 01
 4. โปรแกรมการแก้ไขสิทธิด้านรักษาพยาบาลของประชาชน
 5. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
 
 
 
 
สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
 1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่
 2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก
 3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์
 4. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
 5. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี
 6. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง
 7. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
 8. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
 9. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
 10. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
 11. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฏร์ธานี
 12. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
 13. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
งานชดเชย
 1. ส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกรายบุคคล (OP individual data) ปีงบประมาณ 2554
 2. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย
 3. E-Claim ปี 2552 เป็นต้นไป
 4. สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ
 
 
 
 
โครงการพิเศษ
 1. โครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 2. Emergency Claim Online
 
 
 
 
งานด้านอื่นๆ
 1. ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 2. ระบบรายงานเงินกองทุนและกิจกรรมสำนักงานสาขาจังหวัด
 3. อนุกรรมการตรวจสอบรับข้อร้องเรียน
 4. ระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 
 
 
 
Download
 1. โปรแกรมดาวน์โหลด
 2. เอกสารบรรยาย/ประชุม
 
 
 
 
ระบบยา
 1. กองทุนยาและเวชภัณฑ์วัคซีน
 2. โปรแกรมยาจิตเวช
 3. โปรแกรมยา จ.2
 4. โปรแกรมยาต้านพิษ
 5. โปรแกรมยา clopidogrel
 
 
 
 
งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 1. ประเมินโอกาสเสี่ยงเบื้องต้นต่อภาวะหลอดเลือดเสื่อม
 2. บันทึกการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic 2555
 3. ระบบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 
 
 
 
NHSO Budget
 1. การบริหารงบกองทุน
 2. การโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
 3. รายงานการจ่ายเงินกองทุน
 4. สมัครขอรับ sms การโอนเงินกองทุน
 5. สรุปยอดการโอนเงินกองทุน และสรุปยอดคงค้างเงินกองทุน รายหน่วยบริการ
 6. ระบบรายงานการใช้จ่ายงบลงทุน
 
 
  ขึ้นบน