งานชดเชย
 1. ส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP individual records) ปีงบประมาณ 2558
 2. บันทึกการรับบริการแพทย์แผนไทย
 3. E-Claim ปี 2552 เป็นต้นไป
 4. สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ
 
 
 
 
งานด้านอื่นๆ
 1. ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 2. ระบบรายงานเงินกองทุนและกิจกรรมสำนักงานสาขาจังหวัด
 3. อนุกรรมการตรวจสอบรับข้อร้องเรียน
 4. เว็บไซต์หลักระบบองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 
 
 
 
Download
 1. โปรแกรมดาวน์โหลด
 2. เอกสารบรรยาย/ประชุม
 
 
 
 
ระบบยา
 1. กองทุนยาและเวชภัณฑ์วัคซีน
 2. โปรแกรมยาจิตเวช
 3. โปรแกรมยา จ.2
 4. โปรแกรมยาต้านพิษ
 5. โปรแกรมยา clopidogrel
 6. สืบค้นรหัสยามาตรฐาน
 7. ยากำพร้าและยาขาดแคลนอย่างบูรณาการ และระบบติดตามผล
 
 
 
 
แผนงานสนับสนุนระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
 1. การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
 2. ระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ : โปรแกรมบันทึกข้อมูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 3. โครงการพัฒนาระบบบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังไทยสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 
 
 
 
งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 1. ประเมินโอกาสเสี่ยงเบื้องต้นต่อภาวะหลอดเลือดเสื่อม
 2. บันทึกการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic 2555
 3. ระบบกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 
 
 
 
NHSO Budget
 1. การบริหารงบกองทุน
 2. การโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
 3. รายงานการจ่ายเงินกองทุน
 4. สมัครขอรับ sms การโอนเงินกองทุน
 5. สรุปยอดการโอนเงินกองทุน และสรุปยอดคงค้างเงินกองทุน รายหน่วยบริการ
 6. ระบบรายงานการใช้จ่ายงบค่าเสื่อม
 
 
 
 
งานด้านคุณภาพ
 1. ระบบการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit)
 
 
 
 
โครงการพิเศษ
 1. โครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 2. Emergency Claim Online
 3. ระบบบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพการรักษาของโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้และมะเร็งปอด
 4. ระบบลงทะเบียนบุคคลพิการขาขาด
 
 
  ขึ้นบน