ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี

การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายองค์กรประชาชน

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี เป็นการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมของภาค ีในระบบหลักประกันสุขภาพปี 2551-2554 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาชน เครือข่ายองค์กรประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพและผู้ให้บริการ เข้าร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยมุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด คือประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ 1

ปัจจุบัน มีเครือข่ายองค์กรประชาชน ที่มีส่วนร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีจำนวน 19 เครือข่าย 2 โดยได้เน้นการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ ของเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการดำเนินกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรประชาชนต่างๆ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2553 มีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้ ... อ่านต่อ

1 การเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพในความหมาย คือ การมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ รวมถึงมีโอกาสในการสร้าง และพัฒนา ระบบหลักประกันสุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ ตามกาล และโอกาส โดยกระบวนการที่จะจัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาคีของ สปสช. ได้แสดงบทบาท การมีส่วนร่วม ในทุกระดับ ด้วยความเข้าใจ และมีองค์ความรู้ที่จะสร้างเป็นนวัตกรรมได้ และหมายรวมถึง กระบวนการที่จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพด้วยความมั่นใจ (ที่มา : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วม ปี 2551 – 2554)
2 เครือข่ายองค์กรประชาชนที่มีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2550 มีจำนวน 15 เครือข่าย ได้แก่
ลำดับที่ 1 – 9 เครือข่ายองค์กรประชาชน 9 ด้าน ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้แก่เครือข่ายเด็กหรือเยาวชน เครือข่ายสตรี เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายชุมชนแออัด เครือข่ายเกษตรกร และเครือข่ายชนกลุ่มน้อย
ลำดับที่ 10 – 16 เครือข่ายผู้ป่วยค่าใช้จ่ายสูงและโรคเรื้อรัง ได้แก่ เครือข่ายผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต และคนพิการทุพพลภาพ ลำดับที่ 17 เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ตาม ม.50(5)
ลำดับที่ 18 เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด
ลำดับที่ 19 เครือข่ายวิทยุชุมชน

ขึ้นบน

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 47 เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านหนึ่ง ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินงานของ สำนักงาน ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์การบริหารจังหวัด ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 • กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นความร่วมมือและการร่วมบริหารจัดการระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ประชาชน และหน่วยงานสาธารณสุข ที่ร่วมกันดำเนินการและบริหารจัดการ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่ โดยมีแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ คือ
  • การจัดตั้งกองทุนในระดับพื้นที่เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขชุมชนอย่างต่อเนื่อง
  • เป็นการดำเนินงานที่เน้นเรื่องการสร้างสุขภาวะของประชาชนและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  • เป็นการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคมและการสนับสนุนทางวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ

หากพิจาณาการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ดำเนินงานกองทุนจะมีการเพิ่มขึ้นในทุกปี นับจากเริ่มต้น ดังนี้

ปีที่ดำเนินงาน

จำนวนพื้นที่ดำเนินงาน

ร้อยละของ อบต./เทศบาลทั่วประเทศ

2549-2550 888 11.43
2550 – 2551 2,689 35
2552 3,935 51
2553 5,508 71
2554 7,366 95

ที่มา : ระบบข้อมูลบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://tobt.nhso.go.th/ (29 ธันวาคม 2553)
และข้อมูลรายงานผลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1-12

จากตารางข้างต้น ได้แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้น ในอัตราที่ไม่มีความต่างกันมากนัก ในแต่ละปี และเป็นการแสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ของประชาชนในพื้นที่ด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้แล้วการดำเนินงานกองทุนฯ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ่งการดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล ณ สิ้นไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2554 (ธันวาคม 2553) ทำให้ครอบคลุมประชากร จำนวน 39.6 ล้านคน และในปีงบประมาณ 2554 ได้กำหนดเป้าหมายที่จะให้เกิดพื้นที่ดำเนินงานกองทุน จำนวนประมาณ 7,300 แห่ง หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 24 จากปี 2553 และจากจำนวนพื้นที่ดำเนินการ ในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.73 ...อ่านต่อ

ขึ้นบน

การมีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพในระบบสาธรณสุข และผู้ให้บริการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรวิชาชีพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบหลักประกันสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพในหน่วยบริการ มีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2552 ได้ประสานงานและดำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ ดังนี้

 1. เครือข่ายชมรมผู้บริหารการพยาบาล ประกอบด้วย 4 ชมรม ได้แก่ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนและชมรมผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย/เหล่าทัพ/กรุงเทพมหานคร เครือข่ายชมรมผู้บริหารการพยาบาลเหล่านี้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดในหน่วยบริการที่มีความพร้อมและสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ปัจจุบันมีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการจำนวน 139 แห่ง ซึ่งในบทบาทของหัวหน้าพยาบาลได้ทำหน้าที่จัดตั้ง พัฒนาอาสาสมัครและบริหารจัดการศูนย์ให้เกิดระบบบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ผู้ป่วยเรื้อรังและอาสาสมัคร/จิตอาสาต่างๆ และเป็นการพัฒนาศักยภาพ(Empowerment) ของผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพตนเองและให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติอย่างถูกต้อง และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาชมรมเครือข่าย ผู้บริหารการพยาบาล ได้จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินงาน และสังเคราะห์องค์ความรู้ปัจจัยความสำเร็จ ของการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด และการพัฒนาระบบบริการด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย ด้วยคำสำคัญ ดังนี้คือ มีใจ มีทีม มีทุน และเกื้อหนุนโดยผู้บริหาร

  ด้านสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพยาบาลเจ้าของไข้ (Case manager) ผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่ได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ โดยการพัฒนาศักยภาพ ให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและครอบครัว สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ รวมทั้งอาสาสมัครผู้ป่วยโรคหัวใจ ได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถให้คำแนะในการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยรายใหม่ ทั้งก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด รวมทั้งการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติด้วย ซึ่งมีหน่วยบริการเข้าโครงการรับการสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในหน่วยบริการที่เป็นตติยภูมิ ทั้ง 45 แห่ง ส่วนชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย เน้นการพัฒนาเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคไตเรื้อรัง โดยใช้พยาบาลในหน่วยไตเทียมเป็นฐานในการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาแก่ชมรม เพื่อนโรคไตในการจัดทำหลักสูตร พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ป่วยโรคไตด้วย และการร่วมกับเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่นโรคฮีโมฟีเลีย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุ ในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานสร้างสรรค์งานมิตรภาพบำบัดของเครือข่ายอื่นๆ เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานในหน่วยบริการต่อไป
 2. สมาคมองค์กรวิชาชีพอื่นๆ โดยการประสานความร่วมมือกับชมรมแพทย์ชนบท ได้ร่วมมือกับสปสช. ดำเนินการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อย่างมีระบบและเกิดประโยชน์ ต่อประชาชนอย่างแท้จริง สำหรับชมรมทันตสาธารณสุขภูธร ในปีที่ผ่านมา มีการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการ ประชุมปฏิบัติการเพื่อการปรับตัว ของทันตบุคลากรกับการเปลี่ยนแปลง ในระบบทันตสาธารณสุข เพื่อร่วมมือกันพ้ฒนาบุคลากร ในระบบบริการให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นับเป็นการสร้างเครือข่าย กำลังคนด้านทันตสุขภาพในระดับปฐมภูมิ และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านสุขภาพที่ทำงานกับชุมชน ให้มีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น
กลับ ขึ้นบน