UC News

ขอแจ้งยกเลิกการบันทึกข้อมูลกรณีส่งเสริมป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2555


สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ ขอแจ้งยกเลิกการบันทึกข้อมูลกรณีส่งเสริมป้องกันโรค ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555 บทที่ 10 เรื่องการบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขผ่านโปรแกรม e-Claim ปีงบประมาณ 2555 หน้า 110 ข้อ 6 เมนูส่งเสริมป้องกันโรค โดยข้อมูลที่ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ขอให้หน่วยบริการรายงานข้อมูลผ่านระบบ OP/PP Individual Data ไม่ต้องบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม e-Claim  อ้างถึงรายละเอียดตาม ประกาศเรื่อง การส่งข้อมูลกรณีส่งเสริมป้องกันโรค http://eclaim.nhso.go.th    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554

...

 
กลับ ขึ้นบน